آتش سوزی

دانستنیهای بیمه آتش سوزی

آتش، آتش‏سوزى‏
اصطلاح مترادف: حريق‏
ساختمان و اموال مستقر در آن در معرض خسارت ناشى از خطرهاى گوناگون است. يكى از اين خطرها وقوع حريق يا آتش‏سوزى است. وسيله حرارتى براى توليد گرما يا پختن غذا، اتصالى برق، معيوب بودن وسيله برقى و آتش‏بازى كودكان شايع‏ترين علت‏هاى شعله‏ورشدن آتش در ساختمان است. از نظر بيمه‏گران، آتش عبارت است از تركيب هر ماده سوختنى با اكسيژن؛ به شرط اين كه با شعله همراه باشد.
در بيمه آتش سوزى پرداخت خسارت ناشى از آتش با رعايت شرايط معينى در تعهد بيمه‏گر است. براى مثال، در اين بيمه سوختن غذا بر روى آتش اجاق گاز يا سياه‏شدن ديوار اطراف بخارى نفتى پوشش ندارد. براى اطلاع از يكى ديگر از اين شرايط نگاه كنيد به خسارت مستقيم ناشى از آتش . در مقابل، در جريان تلاش بيمه گذار يا اشخاص ديگر براى اطفاى حريق، ممكن است اموالى خسارت ببينند كه آتش به آنها سرايت نكرده است. در بيمه آتش سوزى، اين گونه خسارت نيز پوشش دارد.
خسارت واردشده از حريق كه بيمه‏گر مسئول آن است عبارت است از خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق، اگر چه حريق در نزديكى آن واقع شده باشد؛ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگرى كه براى خاموش‏كردن آتش به كار برده شده است؛ تلف يا معيوب‏شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق؛ خسارت وارده به اموال بيمه‏شده در نتيجه خراب‏كردن كلى يا جزئى بنا براى جلوگيرى از سرايت يا توسعه حريق... (يكى از مواد قانون بيمه).

خسارت واردشده به موضوع بيمه، در محدوده آتش كنترل‏شده تحت پوشش بيمه‏نامه نخواهد بود (شرطى در بيمه آتش سوزى).

آفات سماوى‏
يكى از خطرهاى استثناشده در بيمه آتش‏سوزى، آفات سماوى است. به عبارت ديگر خسارت ناشى از وقوع اين خطر پوشش ندارد مگر اين كه با درخواست بيمه گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. آفات سماوى به وقوع پديده‏هايى مانند برخورد سنگ آسمانى به زمين اطلاق مى‏شود.

تحقق خطرهاى موضوع اين بيمه نامه چنان چه ناشى از هر يك از حوادث و وقايع ذيل باشد تحت پوشش نخواهد بود مگر اين كه در بيمه‏نامه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد: زلزله، آتش‏فشان، رانش زمين، سيل و طغيان رودخانه، حريق تحت‏الارضى و آفات سماوى... (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

اثاثيه منزل‏
اصطلاح مترادف: لوازم منزل، مايحتاج‏
در صورت وقوع حريق و ديگر خطرهاى محتمل براى ساختمان بيمه‏شده، اموال مستقر در ساختمان نيز در معرض خسارت قرار دارد. در صورت درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى پرداخت حق‏بيمه آن، اموال مستقر در ساختمان نيز تحت پوشش قرار مى‏گيرد. اگر مالك اموال مستقر در ساختمان تحت تصرف شخصى به جز مالك ساختمان باشد در صورت درخواست اين شخص، اين اموال بدون نياز به بيمه‏كردن ساختمان مورد نظر، مى‏تواند تحت پوشش بيمه آتش‏سوزى قرار گيرد.
بخش عمده اموال مستقر در ساختمان مسكونى تحت تصرف را اثاثيه منزل تشكيل مى‏دهد. طبق عرف، اين اثاثيه به وسايلى مانند اجاق گاز و يخچال اطلاق مى‏شود كه بدون آن سكونت و زندگى در ساختمان مسكونى دشوار خواهد بود. يك مشخصه اثاثيه منزل، در مقايسه با ساختمان مسكونى و تأسيسات آن، اين است كه قابليت جابجايى دارند. اموال قابل جابجايى يا اصطلاحاً، اموال منقول طبق تعريف، «اشيايى است كه نقل آن از محلى به محل ديگر ممكن باشد، بدون اين كه به خود شى‏ء يا محل آن خرابى وارد آيد». براى اطلاع بيشتر درباره تعريف و مصاديق اموال منقول و غيرمنقول مراجعه كنيد به مواد 11 تا 22 در قانون مدنى.
يك بخش ديگر از اموال منقول احتمالى مستقر در ساختمان مسكونى عبارت است از لوازم شخصى بيمه‏گذار و اعضاى خانواده و خدمتكار احتمالى او. پوشاك، دوربين، دوچرخه و رايانه چند نمونه از اين‏گونه لوازم هستند. اين اموال ماهيت اثاثيه منزل را ندارند. با وجود اين، طبق عرف موجود در بازار بيمه ايران با عنوان كلى لوازم منزل بيمه مى‏شوند.
آخرين بخش از اموال منقول قابل نگهدارى در ساختمان، اقلامى مانند مواد غذايى و وسيله نقليه موتورى زمينى را دربرمى‏گيرد. اين‏گونه اموال نيز در صورت درخواست بيمه‏گذار و پرداخت حق‏بيمه آن، با رعايت شرايط معين، در مقابل خطرهاى اصلى و اضافى در بيمه آتش‏سوزى، پوشش داده مى‏شود. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به محل استقرار موضوع بيمه.

اموال ساير اشخاص تا حدودى كه با نوع شغل بيمه‏گذار ارتباط دارد و نيز اثاثيه منزل و ديگر اموال متعلق به اعضاى خانواده بيمه‏گذار يا كارگرانى كه در منزل او به سر مى‏برند با اين شرط اموال بيمه‏شده محسوب مى‏شود كه ارزش آنها در مبلغ بيمه منظور و در محل استقرار موضوع بيمه مستقر باشد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا
تحركات صنفى كارگران، تجمعات اعتراض‏آميز گروه‏هاى اجتماعى و سياسى، مسابقات ورزشى پرطرفدار و موارد مشابه، يكى از مشخصه‏هاى زندگى در جامعه شهرى جديد است. در جريان اين تحركات، تجمعات يا مسابقات، گاهى جمعيت معترض و خشمگين يا افراد فرصت طلب با هجوم به اموال عمومى و خصوصى، به آنها خسارت مى‏زنند. در بيمه آتش‏سوزى، خسارت ناشى از حوادث مرتبط با اين وقايع، موسوم به اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا پوشش ندارد مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه اين پوشش نگاه كنيد به صفحه 62.
به دليل احتمال استمرار اعتصاب، شورش، آشوب يا بلوا و گسترش خسارت ناشى از آن، در اين پوشش، برخلاف ديگر پوشش‏ها در بيمه آتش‏سوزى، بيمه‏گر داراى‏حق ويژه براى فسخ بيمه‏نامه است. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به صفحه 67.
خطر جنگ يكى از استثنائات عمومى در بيشتر رشته‏هاى بيمه، از جمله در بيمه آتش‏سوزى است. برخى از دولت‏هاى در حال جنگ، به خاطر تأمين آرامش روانى مردم در قبال خسارت مالى احتمالى ناشى از جنگ، بيمه‏گران را تشويق يا ملزم به ارائه پوشش جنگ براى اموال متقاضيان اين پوشش مى‏كنند. البته، در اجراى چنين سياستى، دولت اقدام حمايتى مانند پرداخت بخشى از حق‏بيمه ذى‏ربط يا ارائه بيمه اتكايى براى خسارت احتمالى قابل پرداخت را انجام مى‏دهد.

اموال نجات داده شده‏
اصطلاح مترادف: اشياى نجات داده شده‏
با وقوع خطر تحت پوشش براى اموال منقول بيمه‏شده مانند اثاثيه منزل، در بيشتر موارد برخى از اين اموال خسارت نمى‏بينند يا دچار خسارت جزئى مى‏شوند. بيمه‏گذار براى نجات اموال منقول از خسارت بيشتر، ممكن است آنها را به يك مكان ديگر منتقل كند. نگاه كنيد به نقل مكان ضرورى اموال بيمه‏شده. ارزيابى خسارت واردشده مستلزم اين است كه فهرست اموال نجات داده شده، به بيمه‏گر كتباً اعلام شود.
بيمه‏گذار ممكن است ارزيابى بيمه‏گر درباره مقدارخسارت قابل پرداخت براى اموال منقول خسارت ديده يا نجات داده شده را قبول نداشته باشد. يك روش براى حل اين اختلاف اين است كه بيمه‏گر به جاى پرداخت نقدى خسارت، اموال منقول خسارت‏ديده را تصاحب، تعمير يا تعويض كند. براى اطلاع از يك روش ديگر براى حل اختلاف درباره مقدار خسارت قابل پرداخت نگاه كنيد به كارشناس خسارت.

در صورت وقوع حادثه، بيمه‏گذار موظف است تا 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، كيفيت حادثه و فهرست اشياى نجات داده شده، شامل محل جديد و مقدار تقريبى خسارت آنها را براى بيمه‏گر ارسال كند (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

بيمه‏گر مى‏تواند اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تصاحب، تعمير يا تعويض نمايد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

انفجار
يكى از خطرهاى اصلى تحت پوشش در بيمه آتش‏سوزى انفجار نام دارد. به عبارت ديگر، پرداخت خسارت ناشى از وقوع اين خطر در تعهد بيمه‏گر است بى‏آن كه لازم باشد بابت اين پوشش، حق‏بيمه اضافى پرداخت شود. براى اطلاع از ديگر خطرهاى اصلى تحت پوشش در اين بيمه نگاه كنيد به آتش، صاعقه.
از نظر بيمه‏گران، انفجار عبارت است از هر نوع آزادشدن ناگهانى انرژى حاصل از انبساط گاز يا بخار. چند مصداق وقوع انفجار در ساختمان عبارتند از انفجار آب گرمكن به علت عمل نكردن سوپاپ اطمينان آن و انفجار به علت جمع‏شدن و احتراق گاز شهرى در فضاى ساختمان. در مقابل، پرداخت خسارت بابت چند نوع انفجار در تعهد بيمه‏گر نيست.
تحقق خطرهاى موضوع اين بيمه‏نامه چنان‏چه ناشى از هر يك از حوادث و وقايع زير باشد تحت پوشش اين بيمه‏نامه نخواهد بود: انفجار مواد منفجره مانند ديناميت، تى-ان-تى و باروت... (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

برخورد جسم خارجى‏
ساختمان و اموال مستقر در آن ممكن است به علت برخورد جسم خارجى با آن مانند وسيله نقليه موتورى زمينى خسارت ببيند. در بيمه آتش‏سوزى اين خسارت تحت پوشش نيست مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد.
جبران خسارت ناشى از برخى از موارد برخورد جسم خارجى به ساختمان و اموال مستقر در آن در تعهد بيمه‏گر نيست. اين گونه خسارت براى مثال، به علت فعل بيمه‏گذار پديد مى‏آيد يا به علت وقوع يك خطر قابل پوشش ديگر در بيمه آتش‏سوزى. نگاه كنيد به سقوط هواپيما، هلى‏كوپتر و يا قطعات آن.

بيمه آتش‏سوزى‏
ساختمان و اموال مستقر در آن در معرض خسارت ناشى از وقوع خطرهاى گوناگون قرار دارد. بيمه‏گران اين خسارت را در چارچوب يكى از رشته‏هاى بيمه اموال، با عنوان بيمه آتش‏سوزى پوشش مى‏دهند.
در بيمه آتش‏سوزى، خسارت ناشى از وقوع خطرها به دو دسته طبقه‏بندى مى‏شود. دسته اول، خسارت ناشى از وقوع خطرهاى اصلى تحت پوشش در اين بيمه است. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به آتش، انفجار، صاعقه. دسته دوم، خسارت ناشى از خطرهاى استثناشده در بيمه‏نامه است. در بيمه آتش‏سوزى اين‏گونه خسارت پوشش ندارد مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت خسارت ناشى از هر يك از اين خطرها تعهد شده باشد. براى اطلاع از اين خطرهاى استثناشده، موسوم به خطرهاى اضافى، نگاه كنيد به آفات سماوى، اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا، برخورد جسم خارجى، تركيدن لوله آب، توفان، حريق تحت‏الارضى، رانش زمين، زلزله، سرقت با شكست حرز، سقوط هواپيما، هلى‏كوپتر و يا قطعات آن، سيل، شكست شيشه، ضايعات ناشى از آب باران و برف.
خانواده‏هاى ساكن در ساختمان‏هاى مسكونى، در دو گروه قابل طبقه‏بندى هستند. گروه اول، ساختمان محل سكونت را در تملك دارند. بيمه آتش‏سوزى مناسب براى اين گروه اين است كه افزون بر اثاثيه منزل و ديگر اموال منقول خانواده، ساختمان محل استقرار اين اموال را نيز پوشش دهد. گروه دوم، مالك ساختمان محل سكونت نيستند. اين گروه دست كم، به بيمه آتش‏سوزى براى پوشش اثاثيه منزل و ديگر اموال منقول خود در اين ساختمان نياز دارند. چنين خانواده‏هايى به خريدن بيمه آتش‏سوزى براى پوشش ساختمان تحت تصرف يا خريدن بيمه مسئوليت در مقابل مالك ساختمان توصيه مى‏شوند، زيرا خسارت احتمالى ساختمان به علت تقصير هر عضو خانواده، از طريق يكى از اين دو نوع بيمه قابل جبران خواهد بود.
بيمه آتش‏سوزى، برخى از اموال منقول مستقر در محل سكونت خانواده را پوشش نمى‏دهد. براى اطلاع از اين گونه اموال نگاه كنيد به پول و مسكوكات.

بيمه‏نامه آتش‏سوزى‏
بيمه‏نامه آتش‏سوزى داراى دو بخش اصلى، يعنى جدول مشخصات و شرايط عمومى بيمه‏نامه است. جدول مشخصات خود چند جدول فرعى را در بر مى‏گيرد. در جدول اول شماره و تاريخ صدور بيمه‏نامه درج مى‏شود. جدول بعدى مشخصات بيمه‏گذار، شامل نام، نشانى و ديگر اطلاعات مرتبط مانند كد پستى محل سكونت او را در بردارد. در جدول سوم، مشخصات محل استقرار اموال بيمه‏شده مانند نشانى، نوع سازه و نوع كاربرى ساختمان درج مى‏شود. يك قسمت ديگر از جدول مشخصات بيمه‏نامه، خطرهاى تحت پوشش، شامل خطرهاى اصلى و خطرهاى اضافى و مدت بيمه را نشان مى‏دهد. يك قسمت مهم از جدول مشخصات اختصاص به فهرست و شرح اموال بيمه‏شده، اعم از اموال منقول و غير منقول دارد. برخى از بيمه‏گران در اين جدول مبلغ بيمه، نرخ حق‏بيمه و حق‏بيمه مربوط به هر يك از اموال بيمه‏شده را نيز درج مى‏كنند. در برخى از بيمه‏نامه‏ها، يك جدول ديگر، مجموع مبلغ بيمه و حق‏بيمه براى تمام اموال بيمه‏شده را نشان مى‏دهد. آخرين قسمت جدول مشخصات بيمه‏نامه، شرايط خصوصى بيمه‏نامه را در بر دارد. براى مثال، طبق يكى از اين شرايط ممكن است، بيمه‏گذار موظف به رعايت اقدامات ايمنى معين براى پيش‏گيرى از خسارت شود. براى اطلاع بيشتر درباره جدول مشخصات در بيمه‏نامه آتش‏سوزى نگاه كنيد به صفحات 59 - 58.
بخش دوم بيمه‏نامه آتش‏سوزى، شرايط عمومى بيمه‏نامه را در بر مى‏گيرد. بيمه‏گران معمولاً متن كامل اين شرايط را از طريق درج آن در پشت بيمه‏نامه يا ضميمه‏كردن آن به جدول مشخصات، در اختيار بيمه‏گذار قرار مى‏دهند. در اين كتاب، در ضمن شرح اصطلاحات مربوط به بيمه آتش‏سوزى، برخى از اين شرايط نام برده و تشريح شده است. براى مثال، نگاه كنيد به آتش، خسارت مستقيم ناشى از آتش، كارشناس خسارت، مبلغ بيمه.

پول و مسكوكات‏
برخى از خانواده‏ها ممكن است اموالى نيز داشته باشند كه در قالب بيمه آتش‏سوزى براى ساختمان و اموال مستقر در آن، معمولاً قابل بيمه‏شدن نيست؛ مگر در موارد خاص و با شرايط خصوصى معين. براى مثال، بيمه‏گران پول و مسكوكات موجود در ساختمان را در مقابل آتش‏سوزى و ديگر خطرها بيمه نمى‏كنند. دليل اصلى براى قبول نكردن ارائه بيمه آتش‏سوزى در مورد پول و اموال مشابه مانند اوراق بهادار اين است كه اثبات موجوديت آن در زمان وقوع خسارت در ساختمان ناممكن يا دست كم، بسيار دشوار است.
در بيمه آتش‏سوزى، افزون بر بيمه نشدن پول، مسكوكات و اوراق بهادار موجود در ساختمان مسكونى، دو دسته ديگر از اموال خانواده بيمه نمى‏شود. دسته اول، اموال گران‏بهاست كه به منزله لوازم ضرورى براى سكونت در ساختمان تلقى نمى‏شوند. براى مثال، مى‏توان از جواهرات و هر نوع كلكسيون نام برد. دسته دوم اموال تجارى است. براى مثال، سرپرست خانواده ممكن است يك نوع مال تجارى مانند مواد اوليه براى توليد يك كالا، را در ساختمان مسكونى خود نگهدارى كند. بيمه‏گر اين مواد را در مقابل خطرهاى اصلى و اضافى در بيمه آتش‏سوزى بيمه نمى‏كند مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه مستقل، به عنوان مال صنعتى يا تجارى بيمه شود.
مسكوكات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتى به هر شكل، جواهرات و مرواريد، سنگ‏هاى قيمتى سوارنشده، هرگونه اسناد و نسخ خطى و... در اين بيمه‏نامه پوشش ندارد مگر اين كه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

تركيدن لوله آب‏
اصطلاح مترادف: تركيدن خطوط شبكه آب‏رسانى يا فاضلاب‏
شبكه آب‏رسانى داخلى در هر ساختمان، كاربردهاى گوناگونى براى افزايش راحتى ساكنان آن دارد. يكى از اين كاربردها عبارت است از تسهيل دسترسى به آب در فضاى طراحى‏شده براى مصرف آب آشاميدنى، شست‏وشو و استحمام. با وجود اين، به علت تركيدن لوله آب در نقاطى از اين شبكه، ساختمان ممكن است خسارت ببيند. اين خسارت براى مثال، در شكل ريختن گچ سقف و آب‏ديدگى اموال مستقر در ساختمان رخ مى‏دهد.
در بيمه آتش‏سوزى، خسارت ناشى از تركيدن لوله آب پوشش ندارد مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه تركيدن لوله آب نگاه كنيد به صفحه 62. خسارت ناشى از تركيدن لوله آب، در مقايسه با ديگر انواع خسارت قابل پوشش در بيمه آتش‏سوزى، به دفعات بيشتر احتمال وقوع دارد. بنابراين، تصميم بيمه‏گر به قبول يا رد ارائه اين پوشش معمولاً پس از بازديد از ساختمان بيمه‏شده اتخاذ مى‏شود. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به كارشناس بازديد.
در پوشش خسارت ناشى از تركيدن لوله آب، هزينه تعمير شبكه آب‏رسانى داخلى مانند هزينه لوله كشى جديد براى تعويض لوله تركيده در تعهد بيمه‏گر نيست. افزون بر اين، خسارت گاهى به علت فعل بيمه‏گذار يا مستهلك‏شدن، فرسودگى و پوسيدگى ساختمان يا شبكه آب‏رسانى پديد مى‏آيد يا گسترش مى‏يابد. بيمه‏گر با فهرست‏كردن اين گونه خسارات در شرايط خصوصى براى پوشش تركيدن لوله آب، عدم تعهد به پرداخت آنها را تصريح مى‏كند. براى اطلاع از ديگر خسارات استثناشده در اين پوشش نگاه كنيد به صفحه 82.

تقصير ذوى‏الحقوق‏
برخى از خسارات قابل پوشش در بيمه آتش‏سوزى، خارج از اراده انسان يا اصطلاحاً، به علت حوادث طبيعى رخ مى‏دهد. براى مثال، نگاه كنيد به توفان، زلزله. در مقابل، برخى از خسارات به علت فعل انسان پديد مى‏آيد. در بيمه آتش‏سوزى، پرداخت اين‏گونه خسارت با اين شرط در تعهد بيمه‏گر است كه خسارت مورد نظر به علت تقصير بيمه‏گذار يا به طور كلى، به علت تقصير ذوى‏الحقوق در مال بيمه‏شده، پديد نيامده باشد. يك مصداق نقش اين تقصير در وقوع خسارت، رعايت نكردن اقدامات ايمنى تصريح شده در بيمه‏نامه براى پيش گيرى از خسارت به اموال بيمه‏شده است. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به كارشناس بازديد.
اگر خسارت تحت‏پوشش در بيمه آتش‏سوزى، به علت تقصير شخص ثالث پديد آيد پرداخت اين خسارت، به شرط انتقال حقوق بيمه‏گذار به بيمه‏گر، در تعهد بيمه‏گر است. همسر بيمه‏گذار و چند شخص ديگر شخص ثالث محسوب نمى‏شوند.

هرگاه حادثه به علت تقصير ذوى‏الحقوق، اعم از بيمه‏گذار يا قائم‏مقام او، رخ داده باشد بيمه‏گر مى‏تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا آن را به نسبت درجه تقصير ذوى‏الحقوق كاهش دهد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).
كليه حقوق بيمه‏گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه، تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه‏گر، به بيمه‏گر منتقل مى‏شود. شركا، كاركنان، همسر و بستگان نسبى و سببى درجه اول بيمه‏گذار شخص ثالث تلقى نمى‏شوند مگر اين‏كه خسارت ناشى از عمد آنان باشد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

توفان‏
در بيمه آتش‏سوزى، فقط خسارت ناشى از آتش، انفجار و صاعقه پوشش دارد مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت خسارت ناشى از يك يا چند خطر ديگر، موسوم به خطرهاى اضافى تعهد شده باشد. يكى از اين خطرها توفان است. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه توفان نگاه كنيد به صفحه 62.
طبق تعريف سازمان هواشناسى جهانى، توفان باد نسبتاً شديدى است كه ممكن است به ساختمان و اموال مستقر در آن خسارت بزند. توفان به چند نوع ساختمان، به‏ويژه ساختمان با سقف شيروانى بيشتر خسارت وارد مى‏كند. اين سازمان بر حسب سرعت يا اصطلاحاً، شدت باد، پديده‏هايى به نام توفان، گردباد و تندباد را شناسايى و طبقه‏بندى كرده است.
برخى از مناطق ايران، به‏ويژه مناطق شمالى به دليل موقعيت جغرافيايى خود، مانند نزديكى به دريا، در معرض خسارت ناشى از توفان قرار دارند. بنابراين، ساختمان‏هاى مستقر در اين مناطق نياز به پوشش در مقابل خطر توفان دارند. براى اطلاع از خسارات استثناشده در اين پوشش نگاه كنيد به صفحه 82.

جايگزينى نو با كهنه‏
در بيمه آتش‏سوزى مانند هر رشته ديگر از بيمه اموال، اصل جبران خسارت بايد رعايت شود. طبق اين اصل، جبران خسارت در هيچ مورد از مقدار خسارت واردشده به مال بيمه‏گذار بيشتر نخواهد بود. در واقع، از طريق بيمه، بيمه‏گذار خسارت ديده حداكثر، در همان وضع مالى پيش از وقوع خسارت براى مال بيمه‏شده قرار مى‏گيرد نه بيشتر، زيرا كاركرد بيمه، جبران خسارت واردشده به بيمه‏گذار است نه ايجاد منفعت مالى براى او.
در چارچوب اصل جبران خسارت، از مقدار خسارت قابل‏پرداخت بابت مال خسارت‏ديده، قسمتى به عنوان استهلاك كم مى‏شود. در بيمه آتش‏سوزى، يك استثنا بر كاربرد اصل جبران خسارت، ارائه پوشش جايگزينى نو با كهنه است. در اين پوشش بيمه‏گذار هزينه تعمير، تعويض يا بازسازى مال خسارت‏ديده را به طور كامل و بدون احتساب استهلاك دريافت مى‏كند. از طريق اين پوشش، براى مثال، بيمه‏گذار با مقدار خسارت دريافت‏شده مى‏تواند به جاى مال كهنه خسارت‏ديده، يك مال نو و از نوع مشابه را بخرد. در بازار بيمه ايران اين پوشش فقط در مورد اموال غيرمنقول، مانند ساختمان و برخى از اموال منقول تجارى مانند ماشين‏آلات عرضه مى‏شود.
مبلغ بيمه در پوشش جاگزينى نو با كهنه قاعدتاً، بيشتر از مبلغ بيمه در پوشش مبتنى بر اصل جبران خسارت خواهد بود. پس، در ازاى اين پوشش بيمه‏گذار حق‏بيمه بيشتر بايد بپردازد.

حريق تحت الارضى‏
يكى از حوادث طبيعى استثناشده در بيمه آتش‏سوزى، حريق تحت‏الارضى نام دارد. به عبارت ديگر، خسارت ناشى از وقوع اين خطر پوشش ندارد مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد.
حريق تحت‏الارضى طبق يك تعريف، «آتشى است كه از مكان‏هايى مانند معدن زغال سنگ يا چاه نفت فوران كند». اين حريق، گاهى به علت فعل انسان، مانند انباركردن زباله‏هاى شهرى در زير زمين و فعل و انفعالات شيميايى پس از آن پديد مى‏آيد.

حقوق مرتهن‏
در فرم پيشنهاد بيمه آتش‏سوزى، معمولاً پرسشى درباره وضع مالكيت ساختمان و ديگر اموال پيشنهادشده براى بيمه وجود دارد. اگر براى مثال، ساختمان در رهن بانك، مؤسسه يا هر شخص ديگر باشد يعنى اين كه بخشى از هزينه خريد يا ساخت آن با وام تأمين شده است. شخص وام‏دهنده مرتهن نام دارد.
اگر طبق اطلاعات اظهارشده در فرم پيشنهاد، يك مرتهن در مالكيت مال پيشنهادشده براى بيمه داراى سهم و ذى نفع باشد بيمه‏نامه با داشتن شرطى درباره حقوق مرتهن در قبال اين مال صادر خواهد شد. يك جنبه اين حقوق اين است كه در مدت بيمه، بعضى از تغييرات احتمالى در بيمه‏نامه مانند كاهش مبلغ بيمه يا فسخ بيمه‏نامه، مستلزم اطلاع و موافقت مرتهن با اين تغيير است. جنبه ديگر در مورد حقوق قانونى مرتهن، در زمان وقوع خسارت براى مال تحت‏رهن مطرح مى‏شود. در اين حالت، به بيمه‏گذار خسارت پرداخت نخواهد شد مگر پس از محاسبه و پرداخت سهم مرتهن از كل مقدار خسارت قابل‏پرداخت يا اخذ موافقت او با پرداخت اين سهم به بيمه‏گذار.
برخى از مؤسسات وام‏دهنده مانند بانك مسكن، خود براى مال تحت‏رهن بيمه‏نامه آتش‏سوزى تهيه مى‏كنند. البته، حق‏بيمه مربوط به اين بيمه‏نامه معمولاً از طريق شخص وام گيرنده تأمين مى‏شود. در واقع، حق‏بيمه بر روى اقساط وام سرشكن مى‏شود و در دوره بازپرداخت وام، به تدريج به مؤسسه وام دهنده پرداخت خواهد شد.

بيمه‏گر مكلف است در پرداخت خسارت، حقوق قانونى مرتهن را در مورد اموال بيمه‏شده، اعم از اموال منقول و غيرمنقول تا حداكثر تعهد خود رعايت نمايد. حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه‏شده بايد به اطلاع بيمه‏گر رسيده باشد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

خسارت مستقيم ناشى از آتش‏
در بيمه آتش‏سوزى، فقط خسارت مستقيم ناشى از آتش يا هر خطر ديگر پوشش دارد. براى مثال، درپى آتش‏سوزى در ساختمان مسكونى بيمه‏شده، بيمه‏گذار و اعضاى خانواده او، به‏خاطر بازسازى اين ساختمان خسارت‏ديده، ناچار مى‏شوند مدتى آن را ترك كنند. در اين مدت، بيمه‏گذار و اعضاى خانواده او، با اقامت در يك ساختمان مسكونى استيجارى، هزينه‏اى را متحمل خواهند شد. از نظر بيمه‏گران، اين هزينه خسارت غيرمستقيم ناشى از آتش تلقى مى‏شود. در بيمه آتش‏سوزى، جبران اين خسارت غيرمستقيم در تعهد بيمه‏گر قرار ندارد مگر اين‏كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، ارائه پوشش هزينه اجاره براى اسكان موقت در يك ساختمان ديگر تعهد شده باشد.
در بيمه آتش‏سوزى، اموال بيمه‏شده گاهى علاوه بر خسارت مستقيم ناشى از وقوع خطر تحت پوشش، در معرض يك خسارت غيرمستقيم قرار دارند. اين خسارت غيرمستقيم، يك خسارت استثناشده در پوشش خطرهايى مانند زلزله است. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به سرقت با شكست حرز.

اين بيمه‏نامه خسارات زير را تأمين مى‏نمايد: خسارت مستقيم ناشى از آتش، صاعقه و انفجار... (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

رانش زمين‏
اصطلاح مترادف: ريزش زمين‏
برخى از زمين‏هاى كوهستانى يا شيب‏دار، تحت تأثير دو عامل، يعنى جنس خاك و ريزش شديد يا متوالى باران در منطقه مورد نظر، در معرض يك پديده طبيعى به نام رانش زمين هستند. گاهى به علت فعاليت آتش‏فشان و تغيير در سطح آب‏هاى زيرزمينى، زمين رانش مى‏كند. اين پديده حتى ممكن است در بستر دريا و در زير آب رخ دهد. امواج جزرومدى ناشى از رانش زمين گاهى اراضى ساحلى را تخريب مى‏كند.
در بيمه آتش‏سوزى، خسارت اموال به علت رانش زمين پوشش ندارد مگر اين‏كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه رانش زمين نگاه كنيد به صفحه 62. تصميم بيمه‏گر به قبول يا رد ارائه اين پوشش، پس از بازديد از محل استقرار ساختمان پيشنهادشده براى بيمه و اطلاع از سابقه رانش زمين در منطقه محل استقرار اين ساختمان اتخاذ مى‏شود.
رانش زمين در محل استقرار ساختمان گاهى به علت فعل بيمه‏گذار يا وقوع يك خطر قابل‏پوشش ديگر در بيمه آتش‏سوزى، يعنى زلزله رخ مى‏دهد. خسارت ناشى از اين گونه رانش زمين در تعهد بيمه‏گر نيست. بيمه‏گر با فهرست‏كردن اين گونه خسارات در شرايط خصوصى براى پوشش رانش زمين، عدم تعهد به پرداخت آنها را تصريح مى‏كند. براى اطلاع از اين خسارات استثناشده نگاه كنيد به صفحه 83.

زلزله‏
اصطلاح مترادف: زمين‏لرزه‏
هر يك از نواحى جهان كم‏وبيش در معرض وقوع يك يا چند حادثه طبيعى قرار دارد. يكى از اين حوادث، زلزله است. طبق يك تعريف، زلزله عبارت است از «لرزش و جنبش خفيف يا شديد زمين كه به علت آزادشدن انرژى ناشى از گسيختگى سريع در گسل‏هاى پوسته زمين در مدت كوتاهى رخ مى‏دهد». ايران در يك ناحيه زلزله خيز واقع شده است.
در ناحيه زلزله خيز، ساختمان و اموال مستقر در آن در معرض خسارت ناشى از زلزله قرار دارد. در بيمه آتش‏سوزى اين خسارت پوشش ندارد مگر اين‏كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت آن تعهد شده باشد.
در صورت وقوع زلزله در ايران، شدت خسارت به ساختمان مسكونى، بيشتر تابع دو عامل است. اولين عامل، منطقه جغرافيايى محل استقرار ساختمان است. موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران مناطق ايران را از نظر ميزان ريسك زلزله به پنج گروه، طبقه‏بندى كرده است. شهرهاى واقع در گروه يك، مانند اراك با كمترين ريسك زلزله روبرو هستند. در مقابل، در شهرهاى واقع در گروه پنج مانند تهران، بيشترين ريسك زلزله وجود دارد. براى اطلاع از شدت و ضعف ميزان ريسك زلزله در شهرستان‏هاى ايران نگاه كنيد به صفحات 81 -72. دومين عامل، نوع ساختمان است. بيمه‏گران، براى پوشش ساختمان مسكونى در مقابل خطر زلزله آن را در يكى از انواع سه‏گانه ساختمان جا مى‏دهند. اين سه نوع ساختمان عبارتند از ساختمان گلى يا آجرى، ساختمان اسكلت فلزى يا بتنى و ساختمان طراحى، محاسبه و ساخته شده بر طبق آيين‏نامه 2800. در صورت وقوع زلزله در يك منطقه واحد براى مثال، ساختمان آجرى بيشتر از ساختمان اسكلت فلزى خسارت خواهد ديد.
به دليل تأثير منطقه جغرافيايى محل استقرار ساختمان و نوع ساختمان بر شدت خسارت واردشده به علت زلزله، ساختمان‏هاى مسكونى در ايران، نرخ حق‏بيمه واحد ندارند. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه زلزله براى انواع ساختمان در مناطق زلزله خيز خفيف و مناطق زلزله خيز شديد نگاه كنيد به صفحات 63-62.
زلزله افزون بر خسارت مستقيم به ساختمان و يا اموال مستقر در آن گاهى، خسارت غيرمستقيم نيز در پى دارد. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به سرقت با شكست حرز. بيمه ساختمان و اثاثيه منزل در مقابل زلزله، خسارت ناشى از آتش‏فشان را نيز پوشش مى‏دهد. به عبارت ديگر آتش‏فشان، چه مستقل از زلزله، به عنوان خطر اضافى و بيمه‏شده رخ بدهد چه در پى وقوع اين خطر واقع شود پرداخت خسارت ناشى از آن در تعهد بيمه‏گر است.

ساختمان و تأسيسات‏
اصطلاح مترادف: محل مورد بيمه‏
در ايران، ساختمان مسكونى باارزش‏ترين مال در ميان اموال بيشتر خانواده‏هاست. اين مال، بسته به محل استقرار آن، در معرض خسارت ناشى از وقوع خطرهايى مانند آتش‏سوزى، زلزله و سيل قرار دارد. در صورت درخواست مالك ساختمان يا شخص ذى‏نفع در آن، مانند مؤسسه وام دهنده براى ساخت يا خريد ساختمان، موافقت بيمه‏گر و در ازاى پرداخت حق‏بيمه ذى‏ربط، ساختمان و تأسيسات آن تحت پوشش بيمه آتش‏سوزى قرار مى‏گيرد.
مشخصه اصلى ساختمان مسكونى، در مقايسه با بخش عمده ساير اموال خانواده اين است كه قابليت جابجايى ندارد. اموال غيرقابل جابجايى يا اصطلاحاً، اموال غيرمنقول، طبق تعريف آن است كه «از محلى به محل ديگر نتوان منتقل نمود؛ اعم از اين كه استقرار آن ذاتى باشد يا به واسطه فعل انسان». به عبارت ديگر، جابجايى مال غيرمنقول مستلزم خراب يا ناقص‏كردن خود مال يا محل آن است. طبق عرف، اجزاى ساختمان عبارتند از ديوارها، سقف، كف، درب‏ها، پنجره‏ها و اسكلت ساختمان.
ساختمان مسكونى بيمه‏شده ممكن است يك ساختمان مستقل باشد يا جزئى از يك ساختمان بزرگتر. ساختمان نوع اول، اصطلاحاً به ساختمان ويلايى معروف است و ساختمان نوع دوم به آپارتمان. به هر حال، هر نوع ساختمان مسكونى معمولاً تأسيسات دارد. منظور از تأسيسات، تجهيزات نصب يا احداث شده در داخل يا خارج از ساختمان است. نصب يا احداث اين تجهيزات، ايمنى يا رفاه بيشتر را براى ساكنان ساختمان در پى دارد. برخى از اين تأسيسات عبارتند از كابينت آشپزخانه، موتورخانه، استخر، چاه آب، فضاى سبز و تأسيسات آتش‏نشانى. در صورت درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى پرداخت حق‏بيمه آن، افزون بر ساختمان، تأسيسات آن تحت پوشش بيمه آتش‏سوزى قرار مى گيرد. اين پوشش ممكن است با تصريح فهرست و مشخصات تأسيسات در جدول مشخصات بيمه‏نامه باشد يا بدون آن.
در فرم پيشنهاد بيمه براى ساختمان، معمولاً چند پرسش درباره نوع ساختمان، يا اصطلاحاً، درباره نوع سازه وجود دارد. نگاه كنيد به صفحات 57 -56. از نظر بيمه‏گران، ساختمان‏هاى‏مسكونى از نظر نوع ساختمان و مصالح آن در سه گروه جا مى‏گيرند. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به زلزله.

ساختمان خالى از سكنه‏
خسارات قابل پوشش در بيمه آتش‏سوزى، از نظر قابليت جلوگيرى از وقوع يا گسترش خسارت بر دو نوع است. يك نوع خسارت مانند خسارت ناشى از زلزله به‏طور ناگهانى پديد مى‏آيد. جلوگيرى از وقوع و گسترش اين‏گونه خسارت، در عمل تقريباً ناممكن است. بنابراين، اقدام بيمه‏گذار معمولاً، كاهش مقدار خسارت را در پى نخواهد داشت. در مقابل، يك نوع خسارت ديگر مانند خسارت ناشى از تركيدن لوله آب به‏تدريج پديد مى‏آيد و گسترش مى‏يابد. در اين گونه موارد، در صورت حضور بيمه‏گذار يا هر شخص ديگر در ساختمان بيمه‏شده، جلوگيرى از وقوع و گسترش خسارت ممكن خواهد بود. پرداخت خسارت در مورد چند خطر، يعنى سرقت با شكست حرز، ضايعات ناشى از آب باران و برف و تركيدن لوله آب با اين شرط است كه ساختمان بيمه‏شده، پيش از وقوع خسارت بيش از مدت معينى مانند 48 ساعت خالى از سكنه نبوده باشد.

سرقت با شكست حرز
اموال منقول مانند اثاثيه منزل، افزون بر خسارت ناشى از مجموعه خطرهاى محتمل براى ساختمان، مانند آتش‏سوزى و زلزله، در معرض يك خطر ديگر، يعنى سرقت قرار دارند. در بيمه آتش‏سوزى، خسارت ناشى از سرقت پوشش ندارد مگر اين‏كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. براى اطلاع از مبلغ بيمه و نرخ حق‏بيمه سرقت نگاه كنيد به صفحات 63 -62. تصميم به قبول يا رد درخواست پوشش سرقت و سپس تعيين حق‏بيمه آن، مستلزم بازديد بيمه‏گر از محل استقرار اموال پيشنهادشده براى بيمه است. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به كارشناس بازديد.
خسارت ناشى از سرقت با اين شرط قابل بررسى، ارزيابى و جبران است كه به شكل سرقت با شكست حرز رخ داده باشد. از نظر بيمه‏گران، برخى از مصاديق اين نوع سرقت عبارتند از:

بالا رفتن از ديوار محل استقرار اموال بيمه‏شده‏
شكستن درب يا خراب‏كردن ديوار محل استقرار اموال بيمه‏شده‏
بازكردن قفل با كليد تقلبى يا بازكردن درب با هر آلت نامتعارف‏
ورود شبانه سارق به محل استقرار اموال بيمه‏شده‏
ورود به محل استقرار اموال بيمه‏شده از طريق تهديد يا فريب‏

در جريان تلاش سارقان براى سرقت اموال بيمه‏شده، ممكن است برخى از اين اموال، بى‏آن كه ربوده شوند خسارت ببينند. پرداخت اين گونه خسارت نيز در تعهد بيمه‏گر است.
سرقت اموال بيمه‏شده گاهى در پى وقوع يك خطر ديگر انجام مى‏شود. در اين حالت، درنخستين ساعات پس از وقوع خطر تحت پوشش يا بيمه‏نشده، مانند زلزله، هر فرد رهگذر، از جمله سارق احتمالى، به راحتى مى‏تواند به ساختمان محل استقرار اين اموال وارد شود. درچنين وضعى، وقوع سرقت يك امر قابل انتظار خواهد بود. سرقت اموال بيمه‏شده، پس از وقوع يك خطر ديگر در ساختمان محل استقرار اين اموال اصطلاحاً، خسارت غير مستقيم نام دارد. در پوشش سرقت با شكست حرز، جبران خسارت ناشى از اين‏گونه سرقت در تعهد بيمه‏گر نيست. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به صفحه 83.

سقوط هواپيما، هلى‏كوپتر و يا قطعات آن‏
كاربرد روزافزون وسايل هوايى براى حمل و نقل انسان و كالا و استفاده از انواع اين وسايل براى هدف‏هاى توليدى، تحقيقاتى، تفريحى و نظامى، خطر سقوط وسايل هوايى يا محموله و قطعات اين وسايل بر روى ساختمان‏ها را پديد آورده است. برخى از وسايل هوايى عبارتند از بالن، كايت، گلايدر، ماهواره، هلى‏كوپتر و هواپيما. بسته به فاصله ساختمان مورد نظر از محل پرواز، فرود، يا فعاليت اين وسايل، خطر سقوط آنها بر روى اين ساختمان كمتر يا بيشتر مى‏شود. براى مثال، ساختمان‏هاى‏نزديك به فرودگاه بيشتر در معرض خسارت ناشى از سقوط هواپيما، هلى كوپتر و يا قطعات آن هستند.
در بيمه آتش‏سوزى، خسارت ناشى از سقوط وسيله هوايى و سقوط محموله يا قطعات اين وسيله بر روى ساختمان پوشش ندارد مگراين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه خطر سقوط هواپيما، هلى كوپتر و يا قطعات آن نگاه كنيد به صفحه 62.

سيل‏
ساختمان‏هاى واقع در برخى از اراضى شهرى و روستايى در معرض خطر سيل قرار دارند. اين گونه اراضى براى مثال، عبارتند از اراضى ساحلى و اراضى مجاور رودخانه. در بيمه آتش‏سوزى، خسارت ساختمان و اموال مستقر در آن به علت سيل پوشش ندارد مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه سيل نگاه كنيد به صفحه 62.
از نظر بيمه‏گران سيل عبارت است از طغيان رودخانه يا دريا يا جريان ناگهانى آب‏هاى سطحى در خارج از مسير طبيعى خود؛ به شرط اين كه به علت ريزش باران پديد آمده باشد. بنابراين، پرداخت هرگونه خسارت كه با اين تعريف سيل مغايرت داشته باشد در تعهد بيمه‏گر نيست. براى مثال، يك نوع اين خسارت عبارت است از خسارت ناشى از بالاآمدن آب دريا. براى اطلاع از هزينه‏ها و ديگر خسارات استثناشده در پوشش خطر سيل نگاه كنيد به صفحه 84.

شكست شيشه‏
در ساختمان‏هاى جديد، شيشه سطح نسبتاً وسيعى از فضاى خارجى و داخلى آن، به‏ويژه نماى ساختمان را در بر مى‏گيرد. ارزش شيشه نصب‏شده در اين فضاها، بخشى از مبلغ بيمه براى پوشش ساختمان را تشكيل مى‏دهد. به اين ترتيب، در صورت وقوع هر خطر تحت‏پوشش در بيمه آتش‏سوزى، اعم از خطر اصلى يا خطر اضافى، پرداخت خسارت ناشى از شكست شيشه در تعهد بيمه‏گر خواهد بود.
شكست شيشه ممكن است علتى به جز وقوع خطر تحت‏پوشش در بيمه‏نامه آتش‏سوزى، مانند اصابت وسيله بازى كودكان داشته باشد. در اين صورت، پرداخت خسارت ناشى از شكست شيشه در تعهد بيمه‏گر نيست مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پوشش شكست شيشه تأمين شده باشد. براى اطلاع از مبلغ بيمه و نرخ حق‏بيمه در اين پوشش نگاه كنيد به صفحات 63-62.
قبول يا رد ارائه پوشش شكست شيشه مستلزم بازديد بيمه‏گر از ساختمان پيشنهادشده براى بيمه است. براى مثال، اگر نوع، اندازه، ضخامت و شكل شيشه، نامتعارف باشد درخواست اين پوشش رد مى‏شود. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به كارشناس بازديد.

صاعقه‏
يك پديده طبيعى كه معمولاً در بهار و اواخر زمستان و بيشتر در مناطق پرباران رخ مى‏دهد صاعقه است. از نظر بيمه‏گران صاعقه عبارت است از تخليه جريان برق بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه به علت القاى دو بار الكتريكى مخالف پديد مى‏آيد. صاعقه گاهى موجب مرگ يا صدمه بدنى انسان و خسارت به اشياى پيرامون مى‏شود.
خسارت مالى ناشى از صاعقه به طور كلى، بر دو نوع است. نوع اول، يعنى خسارت مستقيم براى مثال، در شكل ترك برداشتن ديوار، شكستن شيشه و وقوع حريق در ساختمان رخ مى‏دهد. نوع دوم، يعنى خسارت غيرمستقيم، از طريق بالارفتن ولتاژ در شبكه انتقال برق و سرايت آن به جريان برق مصرفى در داخل ساختمان پديد مى‏آيد. اين افزايش ولتاژ ممكن است موجب سوختن وسايل برقى مستقر در ساختمان مانند يخچال شود.
صاعقه يكى از خطرهاى اصلى تحت‏پوشش در بيمه آتش‏سوزى است. به عبارت ديگر، پرداخت خسارت واردشده به ساختمان و يا اموال مستقر در آن به علت صاعقه، در تعهد بيمه‏گر قرار دارد؛ البته با اين شرط كه از نوع خسارت مستقيم باشد. براى اطلاع از ديگر خطرهاى اصلى تحت پوشش در اين بيمه نگاه كنيد به آتش، انفجار. براى‏پيش‏گيرى از خسارت صاعقه، ساختمان‏هاى بلند بايد مجهز به سيستم صاعقه‏گير باشند.

ضايعات ناشى از آب برف و باران‏
بام هر ساختمان، چه يك ساختمان ويلايى باشد يا يك آپارتمان در آخرين طبقه يك مجتمع مسكونى يا تجارى، محل ريزش مستقيم باران، برف و تگرگ است. آب باران، برف و تگرگ از طريق شيب تعبيه‏شده در كف بام، آب‏رو و ناودان به شبكه فاضلاب يا چاه ساختمان مى‏ريزد. گاهى به علتى مانند تركيدن لوله، لبريزشدن آب‏رو، نشت در محل اتصال ناودان‏ها، ترك برداشتن يا مستهلك‏شدن پوشش بام وشكستن سفال شيروانى، آب حاصل از ريزش جوى در بام ساختمان جمع مى‏شود و با نفوذ به سقف ساختمان مورد نظر يا ديوار اطراف ناودان، خسارت پديد مى‏آورد. اين خسارت در نزد بيمه‏گران، ضايعات ناشى از آب برف و باران نام دارد.
در بيمه آتش‏سوزى ضايعات ناشى از آب برف و باران پوشش ندارد مگر اين كه با درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين خسارت تعهد شده باشد. براى اطلاع از نرخ حق‏بيمه اين پوشش اضافى نگاه كنيد به صفحه 62. ضايعات ناشى از آب برف و باران، در مقايسه با ديگر خسارات قابل پوشش در بيمه آتش‏سوزى، به دفعات بيشتر احتمال وقوع دارد. بنابراين، تصميم بيمه‏گر به قبول يا رد ارائه اين پوشش معمولاً پس از بازديد از ساختمان پيشنهادشده براى بيمه اتخاذ مى‏شود.
در پوشش ضايعات ناشى از آب برف و باران، پرداخت هزينه تعمير يا تعويض لوله آب‏رو و ناودان در تعهد بيمه‏گر نيست. افزون بر اين، ضايعات فوق گاهى به علت فعل بيمه‏گذار، مستهلك‏شدن، فرسودگى يا پوسيدگى پوشش بام، لوله و موارد مشابه رخ مى‏دهد. بيمه‏گر با فهرست‏كردن اين‏گونه خسارات در شرايط خصوصى براى پوشش ضايعات ناشى از آب برف و باران، عدم تعهد به پرداخت اين خسارات را تصريح مى‏كند. براى اطلاع از ديگر خسارات استثناشده در اين پوشش نگاه كنيد به صفحه 85.

كارشناس بازديد
بنابر اصل حسن نيت در بيمه، اظهارات متقاضى بيمه در فرم پيشنهاد، اساس تصميم بيمه‏گر به قبول يا رد ارائه پوشش درخواست شده و سپس، تعيين حق‏بيمه آن را شكل مى‏دهد. براى اطلاع از مفاد اين فرم نگاه كنيد به صفحات 57 -56. با وجود اين، در بيمه آتش‏سوزى، اين تصميم‏گيرى در مواردى، افزون بر اظهارات متقاضى بيمه، متكى بر گزارش بازديد از مال پيشنهادشده براى بيمه خواهد بود. از نظر كارشناس بيمه‏گر يا اصطلاحاً، كارشناس بازديد، مهم‏ترين اين موارد عبارتند از:
درخواست پوشش در مقابل خطر تركيدن لوله آب، جايگزينى نو با كهنه، رانش زمين، سرقت با شكست حرز، شكست شيشه، ضايعات ناشى از آب برف و باران‏
بالا بودن مبلغ بيمه، به‏ويژه در مورد اثاثيه منزل و ديگر اموال منقول پيشنهادشده براى بيمه‏
دورافتاده‏بودن محل استقرار اموال پيشنهادشده براى بيمه‏
درخواست پوشش در مقابل خطر توفان، زلزله يا سيل؛ در حالتى كه اين خطر به‏تازگى، در نزديكى يا در محل استقرار اموال پيشنهادشده براى بيمه رخ داده باشد

بازديد از اموال پيشنهادشده براى بيمه گاهى باعث مى‏شود كه اولاً، نظر متقاضى بيمه درباره نوع و مبلغ بيمه پوشش‏هاى موردنظر و موارد مشابه اصلاح شود. ثانياً، براى پيش‏گيرى از خسارت به اموال بيمه‏شده، بيمه‏گذار، از طريق يكى از شرايط خصوصى در بيمه‏نامه موظف شود كه اقدامات ايمنى معينى را انجام دهد.

كارشناس خسارت‏
در بيمه آتش‏سوزى، شرطى با عنوان شرط اعلام خسارت، وظايف بيمه‏گذار در صورت وقوع خسارت را تشريح مى‏كند. براى اطلاع از اين وظايف نگاه كنيد به صفحه 68. پس از اعلام خسارت، كارشناس بيمه‏گر، موسوم به كارشناس خسارت به محل وقوع خسارت اعلام‏شده اعزام مى‏شود تا اقدامات زير را انجام دهد:

بررسى علت خسارت‏
ارزيابى خسارت
برآورد ارزش اموال بيمه‏شده در زمان پيش از وقوع خسارت.
در مورد خسارت ناشى از برخى ازحوادث مانند آتش‏سوزى، گزارش سازمان دولتى ذى‏ربط با حادثه مورد نظر، مانند سازمان آتش‏نشانى، گاهى اساس يا مكمل كار بيمه‏گر در بررسى علت خسارت است. براى اطلاع از نام اين سازمان‏ها و خسارت مرتبط نگاه كنيد به صفحه 70.
اگر خطر تحت پوشش در بيمه‏نامه، علت خسارت تشخيص داده شود در مرحله بعد، كارشناس خسارت ارزيابى خسارت واردشده به اموال بيمه‏شده را انجام مى‏دهد. ارزيابى خسارت جزئى معمولاً از طريق كارشناس خسارت تحت استخدام بيمه‏گر انجام مى‏شود. در مقابل، ارزيابى خسارت كلى معمولاً به كارشناس مستقل، اعم از ارزياب خسارت يا كارشناس رسمى دادگسترى واگذار خواهد شد. براى اطلاع بيشتر درباره اين دو نوع كارشناس به ترتيب، مراجعه كنيد به آيين نامه اعطاى پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابى خسارت و قانون كانون كارشناسان رسمى دادگسترى.
برآورد ارزش اموال بيمه‏شده در زمان پيش از وقوع خسارت، يكى ديگر از اقدامات كارشناس خسارت در جريان بازديد از اموال خسارت ديده است. بيمه‏گر با مقايسه اين برآورد و مبلغ بيمه مندرج در بيمه‏نامه و با رعايت ديگر شرايط بيمه‏نامه، مقدار خسارت قابل پرداخت را تعيين خواهد كرد. براى اطلاع از مهلت پرداخت خسارت نگاه كنيد به صفحه 69.
بيمه‏گذار ممكن است ارزيابى كارشناس خسارت درباره مقدار خسارت واردشده را قبول نداشته باشد. در بيمه آتش‏سوزى، شرطى با عنوان شرط داورى نحوه حل و فصل اختلاف طرفين درباره مقدار خسارت را تشريح مى‏كند.

بيمه‏گذار موظف است براى جلوگيرى از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه كليه اقدامات لازم را به عمل آورد و بدون اجازه بيمه‏گر در موضوع بيمه تغييراتى ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابى خسارت را دچار اشكال نمايد؛ مگر اين كه اين تغييرات در جهت كاهش خسارت يا رعايت منافع عمومى ضرورى باشد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

قيمت واقعى مال بيمه‏شده، در زمان وقوع خسارت بر اين اساس محاسبه خواهد شد كه بيمه را نبايد وسيله انتفاع قرار داد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

خسارت قابل پرداخت نمى‏تواند از مابه‏التفاوت ارزش هر يك از اموال بيمه‏شده، بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و يا در صورت خسارت كلى، از مبلغ بيمه هر يك از اموال خسارت ديده تجاوز نمايد. زيان ناشى از وقفه در كار و توليد و زيان ناشى از افزايش هزينه تعمير، بازسازى و تأسيس مجدد بيمه نمى‏باشد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

در صورتى كه مقدار خسارت واردشده مورد توافق نباشد بيمه‏گر و بيمه‏گذار حق دارند درخواست تعيين مقدار خسارت را به وسيله هيئتى مركب از سه نفر كارشناس نمايند. هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتباً به طرف ديگر معرفى مى نمايد. كارشناسان منتخب به اتفاق، نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند كرد. در صورتى كه يكى از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده، به دادگاه ذى صلاح تقديم خواهد شد. در صورتى كه كارشناس سوم نسبت خويشاوندى با طرف ديگر داشته باشد هر يك از طرفين مى‏تواند كارشناس مزبور را رد نمايد. هر يك از طرفين حق‏الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت. حق‏الزحمه كارشناس سوم، به تساوى، بر عهده طرفين خواهد بود (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

مال تحت تصرف‏
در بيمه آتش‏سوزى، پرداخت خسارت با رعايت شرايط معينى انجام مى‏شود. براى مثال، نگاه كنيد به محل استقرار موضوع بيمه. طبق يكى از اين شرايط، خسارت به شخص يا اشخاصى پرداخت خواهد شد كه مال خسارت‏ديده، در تملك او يا آنها باشد. طبق قانون مدنى، «تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است مگر خلاف آن ثابت شود». بنابراين، اگر مال خسارت ديده، مال تحت تصرف بيمه‏گذار باشد بيمه‏گر مجاز به پرداخت خسارت به او خواهد بود مگر مدركى مبنى بر وجود يك يا چند شخص ذى‏نفع ديگر در اين مال ارائه شود.

موضوع بيمه، اموال مندرج در جدول مشخصات بيمه‏نامه است كه متعلق به بيمه‏گذار يا در تصرف او در محل استقرار موضوع بيمه باشد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

ذى نفع هر شخص حقيقى يا حقوقى نام برده شده در بيمه‏نامه، اعم از بيمه‏گذار مى‏باشد كه در تمام يا قسمتى از موضوع بيمه نفع داشته باشد (شرطى‏در بيمه آتش‏سوزى).

مبلغ بيمه (براى اموال منقول يا غيرمنقول)
اصطلاح مترادف: سرمايه بيمه، مبلغ بيمه‏شده‏
در بيمه آتش‏سوزى، پرداخت خسارت بابت اموال منقول يا غيرمنقول مانند اثاثيه منزل يا ساختمان تا مقدار معينى در تعهد بيمه‏گر است. اين مقدار معين، اصطلاحاً مبلغ بيمه نام دارد. براى اطلاع از نحوه درج اين مبلغ در بيمه‏نامه آتش‏سوزى نگاه كنيد به صفحه 59 . در زمان وقوع خسارت، مبلغ بيمه هر مال منقول يا غيرمنقول بايد دست كم، برابر با ارزش اين مال بيمه‏شده باشد. در غير اين صورت، مقدار خسارت قابل پرداخت متناسب با مبلغ بيمه كاهش خواهد يافت.
ارزش مال منقول يا غيرمنقول مورد نظر براى بيمه را قاعدتاً، بايد متقاضى بيمه برآورد و در فرم پيشنهاد اظهار كند. يك استثنا بر اين قاعده اين است كه مال منقول پيشنهادشده براى بيمه، مانند يك تابلوى نقاشى يا شى‏ء عتيقه فاقد قيمت معين در بازار باشد. در اين صورت، پس از بازديد كارشناس بيمه‏گر، ارزش توافقى مال موردنظر برآورد و در جدول مشخصات بيمه‏نامه درج خواهد شد.
برآورد ارزش مجموعه اموال منقول پيشنهادشده براى بيمه ممكن است در شكل ارائه فهرست اين اموال و برآورد ارزش هر يك از آنها در فرم پيشنهاد باشد يا در شكل برآورد يك رقم كلى به عنوان ارزش كل مجموعه اموال منقول مورد نظر. به عنوان يك استثنا بر اين قاعده، پوشش اموال منقول در مقابل خطر سرقت با شكست حرز با اين شرط قبول مى‏شود كه متقاضى بيمه، مبلغ بيمه براى اين اموال را در شكل ارائه فهرست اموال و ارزش هر يك از آنها اظهار كند.
در مدت بيمه، گاهى به دلايلى مانند خريد اثاثيه منزل يا ديگر اموال منقول جديد، ارزش كل اموال بيمه‏گذار بيشتر از مبلغ بيمه مندرج در جدول مشخصات بيمه‏نامه خواهد شد. اين افزايش ارزش، با اين شرط در مقابل خسارت احتمالى پوشش دارد كه با صدور الحاقيه، مبلغ بيمه به‏طور متناسب افزايش يافته باشد. در حالت ديگر، گاهى به دليل افزايش قيمت مال بيمه‏شده، يا به اصطلاح، به دليل تورم، در مدت بيمه ارزش روز مال بيمه‏شده بيشتر از مبلغ بيمه خواهد شد. اين افزايش قيمت نيز با اين شرط در مقابل خسارت احتمالى پوشش دارد كه با صدور الحاقيه، مبلغ بيمه متناسب با افزايش قيمت مال بيمه‏شده تغيير كرده باشد. برخى از بيمه‏گذاران خود يا بنابر توصيه بيمه‏گر، مبلغ بيمه را به نحوى انتخاب مى‏كنند كه ارزش اموال پيشنهادشده براى بيمه، متناسب با شاخص افزايش احتمالى سطح قيمت اين اموال در مدت بيمه، يعنى متناسب با نرخ تورم، محاسبه شده باشد.
طبق شرطى در بيمه آتش‏سوزى، مقدار خسارت قابل پرداخت بابت هر مال منقول يا غيرمنقول حداكثر برابر با مبلغ بيمه آن مال در بيمه‏نامه خواهد بود. اگر بابت مال مورد نظر، يك بار خسارت پرداخت شده باشد حداكثر خسارت قابل پرداخت بابت خسارت احتمالى دوم، به مقدار خسارت پرداخت شده در بار اول كاهش خواهد يافت مگر اين كه بابت افزايش مبلغ بيمه، حق‏بيمه اضافى پرداخت شود.
در برآورد مبلغ بيمه براى مال منقول، مانند يك دستگاه تلويزيون، ارزش روز مال در بازار معيار قرار مى‏گيرد. در مقابل، در مورد مال غير منقول يعنى ساختمان، هزينه ساخت ساختمان مشابه، معيار برآورد مبلغ بيمه خواهد بود. در واقع، با وقوع خسارت براى ساختمان، ارزش زمين محل ساخت آن يا به اصطلاح، ارزش عرصه ساختمان و نيز حق‏الامتيازهاى آن مانند حق اشتراك آب و برق ساختمان خسارت نمى‏بيند. پس، معيار برآورد مبلغ بيمه براى ساختمان، هزينه ساخت ساختمان مشابه است نه ارزش روز آن ساختمان در بازار.

در صورتى كه قيمت اموال بيمه‏شده به طور محسوسى از ارزش موضوع بيمه كمتر شود بيمه‏گذار موظف است موضوع را بدون تأخير به اطلاع بيمه‏گر برساند (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

اگر مالى به قيمت كمتر از قيمت واقعى بيمه‏شده باشد بيمه‏گر فقط به تناسب مبلغ بيمه با قيمت واقعى مال بيمه‏شده مسئول جبران خسارت خواهد بود (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

در صورت وقوع خسارت، مبلغ بيمه به ميزان خسارت پرداخت‏شده كاهش مى‏يابد اما بيمه‏گذار مى‏تواند با پرداخت حق‏بيمه اضافى، مبلغ بيمه را افزايش دهد. بيمه‏گر مى‏تواند از كاهش مبلغ بيمه تا پنج درصد، بدون دريافت حق‏بيمه اضافى صرف نظر نمايد (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

محل استقرار موضوع بيمه‏
اصطلاح مترادف: محل مورد بيمه، محل بيمه‏شده‏
در فرم پيشنهاد بيمه آتش‏سوزى، پرسشى درباره نشانى محل استقرار موضوع بيمه وجود دارد. اين پرسش از دو جنبه كاربرد دارد. اولاً، تصميم بيمه‏گر به قبول يا رد ارائه پوشش براى اموال پيشنهادشده براى بيمه و سپس، تعيين حق‏بيمه ذى ربط بستگى به محل استقرار اين اموال دارد. براى مثال، نرخ حق‏بيمه براى اثاثيه مستقر در ساختمان مجاور يك پمپ‏بنزين متفاوت از همين نرخ براى اثاثيه مشابه و مستقر در يك ساختمان ديگر خواهد بود. براى اطلاع از ديگر پرسش‏هاى فرم پيشنهاد درباره محل استقرار موضوع بيمه، نگاه كنيد به صفحه 57 . ثانياً، اموال منقول بيمه‏شده فقط در محل استقرار نام برده‏شده در بيمه‏نامه پوشش دارد. به عبارت ديگر، همين اموال اگر در حين انتقال به محل ديگر، مانند محل جديد سكونت بيمه‏گذار يا پس از استقرار در اين محل خسارت ببيند پرداخت اين خسارت در تعهد بيمه‏گر نيست.
بيمه‏گذار گاهى به دلايلى مانند خريد ساختمان جديد، قصد انتقال اموال بيمه‏شده به محل جديد را دارد. در صورت تمايل بيمه‏گذار به ادامه پوشش براى اين اموال، تغيير محل استقرار موضوع بيمه بايد به بيمه‏گر اعلام شود. با صدور الحاقيه در مورد اين تغيير محل، اين پوشش ادامه خواهد يافت مگر اين كه بيمه‏گر با توجه به وضعيت محل جديد استقرار موضوع بيمه، ادامه اين پوشش را در كل يا با شرايط پيشين قبول نكند.

نقل مكان ضرورى اموال بيمه‏شده‏
در بيمه آتش‏سوزى، پرداخت خسارت يا پرداخت هزينه انجام شده براى جلوگيرى از گسترش خسارت در تعهد بيمه‏گر است. براى مثال، در جريان عمليات امداد، برخى از اموال به طور ناخواسته خسارت مى‏بيند يا بيمه‏گذار براى خاموش‏كردن آتش، از كپسول آتش نشانى موجود در ساختمان استفاده مى‏كند. وجه پرداختى احتمالى به سازمان آتش‏نشانى بابت عمليات اطفاى حريق، هزينه شارژ كپسول و جايگزينى اموال خسارت ديده را بيمه‏گر خواهد پرداخت.
جلوگيرى از گسترش خسارت ممكن است مستلزم نقل مكان اموال نجات داده شده، از مكان وقوع خسارت به يك مكان ديگر باشد. پرداخت هزينه اين نقل مكان ضرورى اموال بيمه‏شده در تعهد بيمه‏گر است. افزون بر اين، ساختمان خسارت ديده اغلب در زمان تعمير يا بازسازى قابل استفاده نيست. دربرخى از طرح‏هاى بيمه آتش‏سوزى مانند بيمه جامع منزل مسكونى، در صورت درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت هزينه اجاره براى اسكان موقت بيمه‏گذار در يك ساختمان ديگر تعهد مى‏شود.
اين بيمه‏نامه خسارات زير را تأمين مى‏نمايد: خسارت و هزينه ناشى از اقدامات لازم به منظور جلوگيرى از توسعه خسارت؛ و خسارت و هزينه ناشى از نقل مكان ضرورى موضوع بيمه به منظور نجات آن از خطرهاى بيمه‏شده.... (شرطى در بيمه آتش‏سوزى).

هزينه پاك‏سازى‏
خراب‏شدن ساختمان به علت وقوع خطر بيمه‏شده، اضافه بر هزينه تعمير، بازسازى يا نوسازى احتمالى آن، معمولاً يك هزينه ديگر بر بيمه‏گذار تحميل مى‏كند. اين هزينه عبارت است از هزينه جمع‏آورى و انتقال مصالح و لوازم خسارت‏ديده ساختمان. اين هزينه در نزد بيمه‏گران، هزينه پاك سازى نام دارد. در بيمه آتش‏سوزى، در صورت درخواست بيمه‏گذار، موافقت بيمه‏گر و در ازاى حق‏بيمه اضافى، پرداخت اين هزينه تعهد مى‏شود. براى اطلاع از مبلغ بيمه و نرخ حق‏بيمه هزينه پاك سازى نگاه كنيد

 • بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی

  بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی - تجاری 

  انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی

  بیمه نامه مرهونات بانکی

  بیمه نامه انبارها

   

   

  بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی برای ریسک های صنعتی
  در این بیمه نامه ، تمامی ریسک های صنعتی، نظیر کارخانه های تحت پوشش قرار میگیرند. دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه میتوان بیمه نمود، شامل ساختمان ها، ماشین آلات ، تآسیسات ، موجودی مواد اولیه و مواد ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات ، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره میباشد.

   

  بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی
  این توع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز تفریحی و ورزشی و... را تحت پوشش قرار میدهد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر میباشد.

   

  انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
  الف. بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی :

  موارد تحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی، تآسیسات و اثاثیه منزل ، مشاعات ومشترکات میباشد.
  ب. بیمه نامه آتش سوزی مجتمع های مسکونی:

  این نوع بیمه نامه تنها برای مجتمع های مسکونی بیش از 15 واحد صادر میشود که اعیانی کلیه واحدها (در متراژ مختلف) و مشاعات آنها از قبیل سرایداری ، پارکینگ، ساختمان، تآسیسات، انبارها، تآسیسات مشترک شامل موتورخانه، چیلر و آسانسورها نیز تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرهای اضافی تحت پوشش قرار میگیرد.

  ج. بیمه نامه آتش سوزی جامع منازل مسکونی:

  در بیمه نامه جامع منازل مسکونی خسارت های ناشی از آتش سوزی انفجار، صاعقه، سیل ، طوفان، زلزله، ترکیدن لوله ها، سقوط هر وسیله یا شیئی، سرقت با شکست حرز و برخورد وسیله نقلیه تحت پوشش قرار میگیرد.
  در این نوع بیمه نامه، ساختمان، اعیانی و لوازم موجود در منزل که لیست آنها تهیه شده و در تصرف و مالکیت قانونی بیمه گذار (صاحب اموال) میباشد و هم چنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص – که در اثر حادثه مشمول بیمه اتفاق افتد – تحت پوشش قرار دارد.
  علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و یا همسر وی برای هر یک و هزینه پزشکی او یا همسرش- که بر اثر حادثه ایجاد میشود – تحت پوشش قرار میگیرد. تعهدات مربوط به غرامت فوت بیمه گذار و همسر وی ، معادل جمع مبلغ بیمه شده ساختمان و اثاثیه و حداکثر تا مبلغ 50.000.000ریال و تعهدات هزینه پزشکی ، معادل 10 درصد تعهدات غرامت فوت برای هر نفر خواهد بود. در ضمن در صورت بروز خسارت های کلی به ساختمان ، هزینه اسکان موقت به ازای حداکثر 2 درصد مبلغ بیمه شده ساختمان طی یک سال پرداخت میشود.
  د. طرح ارزان قیمت بیمه منازل مسکونی:

  به منظور گسترش پوشش های بیمه یکی از طرح های جدید بیمه آسیا که مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است ، طرح بیمه نامه ارزان قیمت منازل مسکونی میباشد. برای تسهیل در امر صدور و فروش این بیمه نامه ، دفترچه ای تحت عنوان گواهی منازل مسکونی تهیه شده است که صدور آن به صورت انفرادی ممکن میباشد. در این نوع بیمه نامه فقط خطرهای اصلی آتش سوزی تحت پوشش قرار دارد.
  بیمه نامه بلند مدت آتش سوزی منازل مسکونی
  با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی در کشور برای جبران اقتصادی ناشی از این حوادث و همچنین خطر آتش سوزی ، بیمه نامه بلند مدت منازل مسکونی طراحی شده است.
  خطرهای بیمه شده
  در این طرح ، علاوه بر خطرهای آتش سوزی و انفجار، با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و صاعقه در کشور ، نیازهای بیمه ای شهروندان گرامی مورد توجه قرار گرفته است.
  سرمایه بیمه
  شما میتوانید با توجه به قیمت روز ساختمان و اثاثیه خود ، سرمایه مورد نظر را از 30 تا 400 میلیون ریال انتخال نمایید. به منظور کاهش آثار نامطلوب تورم، بدون نیاز به مراجعه شما ، سالانه 10% مبلغ پایه به طور خودکار و بدون دریافت حق بیمه اضافی به سرمایه بیمه افزوده میشود.
  مدت بیمه
  این بیمه نامه با توجه به نیاز شما برای مدت های 5، 10 و 15 سال صادر میشود.
  نرخ حق بیمه
  در محاسبه نرخ حق بیمه این بیمه نامه ، تخفیف های خاص و ویژه ای در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، نرخ حق بیمه این بیمه نامه در سراسر کشور یکسان میباشد.

   

  بیمه نامه مرهونات بانکی

  این نوع بیمه نامه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از بانک وام های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت میکنند با ارئه فاکتور تائید شده توسط بانک صادر میگردد.

   

  بیمه نامه انبارها

  بیمه نامه های آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت
  در این بیمه نامه ، خسارت های ناشی از آتش سوزی بر اساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده جبران خواهد شد.
  بیمه نامه اظهار نامه ای
  پیچیدگی فعالیت ها و تنوع واحدهای صنعتی و حجم مبادلات و کالاهایی که هر روز به انبار وارد و یا خارج میگردد و همچنین تورم قیمت ها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنایع و کالا به گونه ای آنها را بیمه نمایند که در صورت وقوع آتش سوزی سرمایه آنها به ارزش روز بیمه شده باشد.
  با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا 15 روز یکبار ، با توافق بیمه گذار و بیمه گر میتوان از پوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد. در این گونه بیمه نامه ، بیمه گر میتواند حق بیمه موقت را بر مبنای 100 درصد و یا 75درصد حق بیمه سالیانه محاسبه و منظور نماید و در پایان مدت اعتبار بیمه نامه ، حق بیمه قطعی با توجه به شرایط بیمه نامهای عمومی و اظهار نامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه میگردد.

 • مدارك لازم جهت صدور بيمه هاي آتش سوزي 

   

  تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمه نامه
  ارائه کدپستی، شماره ملی (درمورد اشخاص حقیقی) و کد اقتصادی (در مورد اشخاص حقوقی)
  ارائه لیست اموال و دارائیهای مورد بیمه در صورت بالا بودن سرمایه های مربوطه و یا درخواست پوشش برخی خطرات تبعی از قبیل سرقت
  ارائه شماره تماس جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید اولیه از موارد بیمه

 • مدارك لازم زمان اعلام خسارت بيمه هاي آتش سوزي 


  اعلام خسارت کتبی (بیمه گزار – نماینده)
  کپی بیمه نامه و ضمائم مربوطه
  ارائه شماره تماس بیمه گذار جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید از موارد خسارت دیده
  صورت ریزادعائی خسارت شامل مشخصات موارد آسیب دیده با قید ارزش ریالی به صورت تفکیک
  کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
  کارت شناساس معتبر

برای مشاوره و صدور بیمه نامه با ما تماس بگیرید.

مطالب پربازدید

امروز تماس با ما


   
     دفتر مرکزی:
   
      تهران، سهروردی شمالی پایین تراز دکتر بهشتی
      پلاک ۳۶۸، طبقه۲، واحد4
      تلفن:۸۳۸۳۰-۰۲۱، فکس: 88527676-021
 
                                                                                 سایرشعبات    
 

S5 جعبه

ورود به سیستم

ثبت نام کاربران

تقویم