اتومبیل

بیمه های اتومبیل

بیمه اتومبیل در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خيابان ها و جاده ها از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارسايي هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسيار بالايي از تصادفات رانندگي و خسارت های جاني و مالي رو به رو شويم. شرکت سهامي بيمه آسيا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش هاي خود را در سه بخش به هموطنان عزيز عرضه مي کند

 

 

دانستنیهای بیمه اتومبیل

 •  بیمه شخص ثالث

  بیمه سرنشین

  بیمه بدنه 

   

   

   

  بیمه شخص ثالث

   

   براساس قانون (بیمه اجباری شخص ثالث) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ،نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و از فروردین ماه 1348 در کشور به مردم معرفی شد و از آن تاریخ تاکنون هر قدر میزان تولید یا ورود خودرو به کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرتر شده و آحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند.
  بیمه نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی – بیمه شخص ثالث
  بیمه شخص ثا لث یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت است و با آن که بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و همچنین قانون مصوب 29/10/47 می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری می باشد.به موجب ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث، درصورتی که وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایند به منظور جبران خسارت دارنده خودرو موظف است مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.
  تعریف بیمه گر
  شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و به موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می نمایند.

  تعریف بیمه گذار

  شخص یا موسسه ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد.
  مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هرکسی که به دستور و اجازه او یا بیمه گذار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را به عهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه (بیمه گذار) تلقی می شود.
  اشخاص ثالث
  کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی مي شوند .
  اعم از اینکه داخل و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه نامه (ثالث) تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر:
  بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مشمول حادثه
  کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
  همسر، پدر، مادر اولاد، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یا بیمه گذار مشمول حادثه باشند
  راننده ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گردد ولی درصورت تصادف دو و یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب خواهد شد.
  در صورتی که راننده وسیله نقلیه موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد، بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت های پرداخت شده را مسترد دارد.

  جدول شماره 1- حق بیمه خالص انواع وسایل نقلیه با تعهدات مالی و بدنی و بیمه حوادث سرنشین با تعهد فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی
  جدول شماره 2- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر10 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر535 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 3- حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر10 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر550 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 4- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر10 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر600 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 5- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر20 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر550 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 7- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر20 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر650 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 8- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر30 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر700 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 9- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر40 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر75 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 10- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر50 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر800 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 11- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر60 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر850 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 12- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر70 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر900 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
  جدول شماره 13- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر100 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر000ر1 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال

   

   بیمه سرنشین

   

  شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه (شخص ثالث) و بیمه حوادث سرنشین
  الف- بیمه حوادث سرنشین:
  سرنشین شخصی است که در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد اعم از اینکه اتومبیل در حال حرکت باشد و یا در هر حال توقف، و در این بیمه نامه شامل دو گروه از اشخاص استثناء شده در بیمه شخص ثالث می باشد. گروه اول شامل بیمه گذار، مالک یا راننده اتومبیل مقصر حادثه بوده و گروه دوم شامل همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار می باشد.
  قابل ذکر است تعهد بیمه گر در زمینه بیمه حوادث سرنشین با توجه به حق بیمه اعلام شده طبق جدول فوق برای سرنشین انواع وسیله نقلیه با شرایط ذیل می باشد:
  انواع سواری به تعداد ظرفیت مجاز
  انواع بارکش به تعداد 2 نفر
  انواع اتوکار
  - مینی بوس ها، راننده و کمک
  - اتوبوس ها، 2 نفر راننده و 2 نفر کمک (امکان تحت پوشش قرار گرفتن کل سرنشین انواع اتوکار با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه نیز می باشد)
  انواع موتورسیکلت 1 نفر
  در حال حاضر در بیمه حوادث سرنشین امکان ارائه پوشش های بیمه ای متنوع با تعهدات حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت فوت و نقص عضو و حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر پنجاه و پنج میلیون ریال هزینه های پزشکی برای انواع وسایل نقلیه به استثناء موتورسیکلت با پرداخت حق بیمه متعلقه وجود دارد.
  درخصوص بیمه حوادث سرنشین انواع موتورسیکلت حق بیمه اعلام شده در جداول فوق فقط در مقابل تعهد حداکثر ده میلیون ریال فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی حداکثر یک میلیون ریال می باشد.
  ب- نرخ تخفیفات عدم خسارت
  درصورت عدم پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث بابت خسارت مالی و صدمات بدنی اشخاص ثالث (زیاندیده) در زمان تمدید بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه، حق بیمه پایه و مازاد بیمه شخص ثالث طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد.

   

  سالهای بیمه ای درصد تخفیف ثالث اجباری (پایه) درصد تخفیف مازاد ثالث اجباری
  سال دوم بیمه ای 10% 5%
  سال سوم بیمه ای 15% 10%
  سال چهارم بیمه ای 20% 15%
  سال پنجم بیمه ای 30% 25%
  سال ششم بیمه ای 30% 35%
  سال هفتم به بالا 50% 50%

   

  ج- اضافه نرخ بابت تأخیر
  درصورت دیرکرد و نداشتن سابقه بیمه ای، حق بیمه پایه بیمه نامه شخص ثالث تا یک ماه مشمول اضافه نرخ تأخیر نمی گردد و درصورت دیرکرد بیش از یک ماه از تاریخ انقضاء بیمه نامه تجدیدی مشمول اضافه نرخ با رعایت فرمول مربوطه می گردد.

   

  د- اضافه نرخ بابت تشدید خطر
  درصورت پرداخت خسارت از محل بیمه نامه سال قبل، زمان تمدید بیمه نامه حق بیمه شخص ثالث اجباری (پایه) و حق بیمه مازاد مشمول اضافه نرخ تعدد خسارت طبق جدول ذیل می گردد:

   

  تعداد خسارت درصد اضافه نرخ
  یک بار خسارت 0%
  دو بار خسارت 20%
  سه بار خسارت 40%
  چهار بار خسارت 60%
  بیش از چهار بار خسارت 100%

   

  هـ : اضافه نرخ / تخفیف بابت نوع مورد استفاده
  درصورت متفاوت بودن کاربری و مورد استفاده وسیله نقلیه حق بیمه شخص ثالث اجباری (پایه) و حق بیمه مازاد مشمول اضافه نرخ و یا تخفیف طبق جدول ذیل می گردد:

   

   

  نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
  سواری 1 شخصی / اداری / ... صفر درصد ---
  2 تاکسی / آژانس 20% ---
  3 کرایه 30% ---
  4 تعلیم رانندگی 20% ---
  5 مسابقات رانندگی (رالی) 100% ---
  آمبولانس --- 50%
  7 دارای یدک 15% ---  نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
  بارکش 1 بارکش صفر درصد ---
  2 حمل مواد سوختی 25% ---
  3 حمل مواد سریع الاشتعال 50% ---
  4 آمبولانس --- 50%
  5 حمل خون --- 50%
  6 راه سازی و کشاورزی --- 50%
  7 حمل زباله / خیابان پاک کن --- 50%
  8 دارای یدک 15% ---

   

  نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
  اتوکا ر 1 عمومی شهری --- 15%
  2 سرویس محصلین ودانشجویان --- 20%
  3 سرویس کارکنان --- 40%
  4 آمبولانس --- 50%
  5 حمل خون --- 50%
  6 دارای یدک 15% ---

   

  نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
  موتورسیکلت 1 مسابقات رانندگی 100% ---
  2 دارای یدک 15% ---

   

   

  بیمه بدنه اتومبیل

   

  دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :
  1. سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي :

  درصورتی کــــه خــودروسواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر20% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری هـــای بـامـــورد استفاده تـــاکسی وکــرایه وازایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی قـرارنمی گیرد.
  2. بيمه هزينه اياب و ذهاب:

  عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزینه ایاب وذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل 30000ریل خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تـــــجاوزنخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.

  3. بيمه حوادث شخصي:

  توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد.
  راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای 75سال تمام میباشد.
  مبلغ سرمایه بیمه حوادث درصورت فوت مبلغ 50000000ریال ودرصورت نقص عضو و یاازکارافتادگی دائم ( کلی وجزئی ) حداکثر تا مبلغ 5000000ریال میباشد.
  4. بیمه خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان )

  توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید
  5. پوشش تکمیلی شامل :

  5.1. پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی : بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد.
  5.2. پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی یا شیمیایی : بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد.
  نرخ تخفیف عدم خسارت

  درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.

   

  سال های بیمه ای درصد تخفیفات
  سال دوم بیمه ای 25%
  سال سوم بیمه ای 35%
  سال چهارم بیمه ای 40%
  سال پنجم بیمه ای به بالا 60%

   

  درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.
  فرانشیز

  قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود.
  فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:
  فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:
  خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
  خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
  خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
  فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
  فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
  فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت.
  فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت.
  فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.
  فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

   

 •  

  مدارک لازم جهت صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه 
  اصل سوابق بيمه نامه قبلي
  اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسيله نقليه ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورتيکه وسيله نقليه جديدا" در تملک متقاضي بيمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامي است )
  اصل کارت ملي دارنده وسيله نقليه
  فرم پرسشنامه و تائيد و امضاء ؛ توسط متقاضي و يا نماينده قانوني آن
  در بيمه نامه بدنه : همراه داشتن وسيله نقليه موضوع بيمه جهت انجام بازديد اوليه ( در صورتيکه وسيله نقليه داراي بيمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بيمه آسيا مي باشد و دارنده آن درخواست افزايش سرمايه و يا پوشش بيمه اي را ندارد نيازي به بازديد کارشناس نمي باشد . )

   

  مراحل صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه 
  تکميل فرم پرسشنامه توسط بيمه گذار / مالک / نماينده قانوني
  تحويل فرم پرسشنامه تکميل شده به همراه سوابق و کارت شناسايي وسيله نقليه و شماره ملي به بخش صدور
  انجام استعلام مبني بر کنترل سوابق خسارتي ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بيمه نامه استعلام ضرورتي ندارد )
  در بيمه نامه بدنه : انجام بازديد اوليه از وسيله نقليه در صورت نداشتن سابقه بيمه اي نزد شرکت بيمه آ سيا و يا افزايش سرمايه و پوششهاي بيمه اي ضروري مي باشد
  ثبت اطلاعات در کامپيوتر و صدور بيمه نامه طبق درخواست بيمه گذار و ضوابط جاري
  پرداخت حق بيمه
  دريافت بيمه نامه صادره مهر و امضاء شده

   

 • مالي بيمه شخص ثالث - با گزارش سازش مقامات انتظامي 
  خسارت مالي بيمه شخص ثالث - با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی 
  خسارت مالي بيمه شخص ثالث - بدون گزارش مقامات انتظامي
  غرامت بدني بيمه شخص ثالث
  خسارت بيمه بدنه

  غرامت بيمه حوادث سرنشين و راننده

   

    

   

   

  خسارت مالي بيمه شخص ثالث - با گزارش سازش مقامات انتظامي 

   

  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده
  اصل گزارش مقامات انتظامي ( کروکي )
  اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
  اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بيمه نامه )
  اصل و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر
  اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
  اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
  ارائه فاکتور رسمي لوازم/ داغي قطعات

   

  مراحل دریافت خسارت
  مراجعه زيانديده ( راننده / مالک / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
  مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
  مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
  3.1.مراجعه به بخش صدور چک ودريافت خسارت
  3.2.اقدام جهت انجام تعميرات ورفع نواقص احتمالي پرونده
  دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
  مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت

   

   

  خسارت مالي بيمه شخص ثالث - با گزارش عدم سازش مقامات انتظامي 

   

  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده
  اصل يا تصوير برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامي ( کروکي غير سازش )
  اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
  اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بيمه نامه )
  اصل و تصوير گواهينامه زيانديده يا تصوير گواهينامه مقصر حادثه
  اصل و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر
  اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
  اوراق بازجويي مقصر و زيانديده
  گزارش مقامات انتظامي در مراحل مختلف
  نظرايه کارشناس رسمي دادگستراي
  راي صادره و يا صورتجلسه سازش
  حضور مقصر حادثه به همراه وسيله نقليه حسب مورد
  ارائه فاکتور رسمي لوازم / داغي قطعات

   

  مراحل دریافت خسارت
  مراجعه زيانديده ( راننده / مالک / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
  مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
  مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
  3.1.مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
  3.2.اقدام جهت انجام تعميرات و رفع نواقص احتمالي پرونده
  دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
  مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت

   

   

  خسارت مالي بيمه شخص ثالث - بدون گزارش مقامات انتظامي 

   

  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده
  اصل و تصوير بيمه نامه معتبر و متوالي مقصر و زيانديده
  اصل و تصوير گواهينامه رانندگي معتبر مقصر و زيانديده
  اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر و زيانديده
  اصل و تصوير کارت ملي مقصر و زيانديده
  حضور رانندگان مقصر و زيانديده
  مراجعه وسيل نقليه مقصر و زيانديده
  اصل فاکتور رسمي لوازم ؛ داغي قطعات تعويضي با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه زيانديده حسب مورد

   

  مراحل دریافت خسارت
  مراجعه زيانديده ( راننده / مالک / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
  مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
  مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
  3.1.مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
  3.2.اقدام جهت انجام تعميرات و رفع نواقص احتمالي پرونده
  دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
  مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت

   

    

  غرامت بدني بيمه شخص ثالث

   

  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده
  اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
  اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
  اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه
  اصل و تصوير کارت ملي راننده مقصر
  تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
  تصوير برابر اصل شده گزارش کاردان فني تصادفات يا کارشناسان رسمي دادگستراي
  تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
  تصوير برابر اصل شده گزارش پزشکي قانوني ( جهت مصدومين )
  تصوير برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفين )
  9.1.معاينه جسد
  9.2.جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  9.3.انحصار وراثت نامحدود
  9.4.قيم نامه ( در صورت وجود صغير در ورثه )
  9.5.تصوير تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
  9.6.تصوير شناسنامه اولياء دم ( بازماندگان )
  راي بدوي و تجديد نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر يک از طرفين )


  مراحل دریافت غرامت
  مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بيمه گذار / راننده مقصر / زيانديده يا نماينده قانوني يشان
  مراجعه يکي از طرفين حادثه / نماينده قانوني ا يشان به منظور دريافت نامه رسمي از واحد خسارت به مراجع انتظامي و قضايي جهت اخذ مدارک مندرج در بندهاي پنجم لغايت هشتم
  در صورت فوت ارائه تمامي مدارک مندرج در بند نهم الزامي است
  ارائه راي دادگاه بدوي و تجديد نظر
  بررسي و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرايط و ضوابط جراي
  در صورت عدم وجود منع قانوني دريافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفي

   

   

  خسارت بيمه بدنه

   

  مدارک لازم جهت رسيدگي به پرونده هاي خسارت بيمه بدنه
  اصل و تصوير بيمه نامه بدنه وسيله نقليه به همراه الحاقيه هاي صادره احتمالي
  اصل و تصوير بيمه نامه شخص ثالث وسيله نقليه
  ارائه گزارش مقامات انتظامي ( کروکي )
  اصل و تصوير گواهينامه راننده
  اصل و تصوير کارت ملي بيمه گذار و راننده
  اصل و تصوير شناسنامه مالکيت خودرو و بنچاق
  اصل فاکتور هزينه هاي حمل و نجات وسيله نقليه در صورت غير قابل حرکت بودن
  اصل فاکتور رسمي لوازم – داغي قطعات تعويضي با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه
  مدارک لازم جهت تشکيل پرونده هاي خسارت بدنه جزئي و کلي دراي پوشش اضافي ترانزيت ( خارج از کشور ) :
  علاوه بر مدارک اعلام شده در بندهاي هشتگانه مذکور
  اصل و تصوير الحاقيه مربوط به پوشش بيمه اي ترانزيت به همراه شرايط خصوصي مربوطه
  برگ کاپيتاژ ( خروج و ورود وسيله نقليه از پايانه هاي مرزي )
  ترجمه رسمي گزارشات پليس بين الملل ( اينترپول )
  تائيد کنسولگراي ايران در کشور محل حادثه وسيله نقليه
  مراحل دريافت خسارت بيمه بدنه :
  مراجعه بيمه گذار / مالک / نماينده قانوني به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
  مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
  مراجعه به بخش پذيرش جهت اقدامات بعدي و دريافت رسيد مربوطه
  اقدام جهت انجام تعميرات خودرو توسط بيمه گذار
  دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
  مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعيين مبلغ نهايي خسارت قابل پرداخت
  مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
  در خصوص وقوع خسارت سرقت کلي موضوع بيمه ؛ دريافت خسارت منوط به انتقال سند به نام شرکت بيمه آسيا مي باشد *

   

   

  غرامت بيمه حوادث سرنشين و راننده


  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده
  اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
  اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
  اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه
  اصل و تصوير کارت ملي راننده مقصر
  تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
  تصوير برابر اصل شده گزارش کاردان فني تصادفات يا کارشناسان رسمي دادگستراي
  تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
  اصل صورتحسابهاي مراکز درماني
  اصل فرم تکميل شده و گوهاي پزشک معالج ( جهت تعيين نقص عضو بعد از معاينه پزشک معتمد بيمه گر )
  مدارک فوت شامل ( جهت متوفين ) :
  10.1.معاينه جسد
  10.2.جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  10.3.انحصار وراثت نامحدود
  10.4.قيم نامه ( در صورت وجود صغير در ورثه )
  10.5.تصوير تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
  10.6.تصوير شناسنامه اولياء دم
  راي دادگاه در صورت نياز


  مراحل دريافت غرامت بيمه حوادث سرنشين و راننده 
  مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بيمه گذار / راننده مقصر يا نماينده قانوني ايشان به منظور تکميل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارک مندرج در رديفهاي اول لغايت چهارم پشت فرم
  مراجعه مصدوم يا اولياء دم متوفي به منظور دريافت نامه رسمي از واحد خسارت به مراجع انتظامي و قضايي جهت اخذ مدارک مندرج در بندهاي پنج و ششم پشت فرم
  در صورت مصدوميت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم پشت فرم
  در صورت مصدوميت به منظور تعيين نقص عضو و تکميل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولين معاينه جهت تعيين نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت مي پذيرد )
  در صورت فوت ارائه تمامي مدارک مندرج در بند نه الزامي است
  در صورت نياز حسب مورد ارائه راي دادگاه الزامي است
  در صورت عدم وجود منع قانوني دريافت خسارت توسط مصدوم يا بازماندگان متوفي

برای مشاوره و صدور بیمه نامه با ما تماس بگیرید.

مطالب پربازدید

امروز تماس با ما


   
     دفتر مرکزی:
   
      تهران، سهروردی شمالی پایین تراز دکتر بهشتی
      پلاک ۳۶۸، طبقه۲، واحد4
      تلفن:۸۳۸۳۰-۰۲۱، فکس: 88527676-021
 
                                                                                 سایرشعبات    
 

S5 جعبه

ورود به سیستم

ثبت نام کاربران

تقویم