اشخاص

بیمه های اشخاص

بیمه های اشخاص

يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. عدم وجود پشتوانه هاي موثر در مواجهه با حادثه های غير منتظره ، اغلب موجب نااميدي ميشود و گاهي امواج سهمگين حوادث ، چنان ويران کننده است که انسان را تا مرز نيستی سوق ميدهد. هدف از تکاپوي مداوم انسان در مسير پرفراز و نشيب زندگي ، دستيابي به شرايط مطلوب و مطمئن به منظور غلبه بر مشکلات و رسيدن و ماندن در ساحل امن و آرامش است. بيمه يکي از ابزارهايي است که بشر براي تحقق اين اهداف فراهم آورده است. در ميان انواع بيمه هاي زندگي ، بيمه عمر و پس انداز از جمله بيمه نامه هايي است که آثار اقتصادي بسيار سودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد.

دانستنیهای بیمه اشخاص

 •  

   عمر و پس انداز
  عمر زمانی
  عمر مانده بدهکار
  حوادث شخصی
  درمان گروهی

  مسافرین عازم خارج از کشور

   

   

   

  بیمه هاي عمر و پس انداز

   

  همه ما در جستجوي آرامش و آسودگي خيال هستيم. اضطراب، آشفتگي، حادثه و مرگ پديده هايي هستند كه همواره زندگي انسان ها را مورد تهديد قرار مي دهند. به راستي چگونه مي توان در هنگام بروز اين گونه موارد، خانواده ها را از آسيب و گزند حفظ كرد و آرامش و اميد را براي آنان به ارمغان آورد؟
  بيمه آسيا افتخار دارد،‌ به منظور تامين آسايش، رفاه و حمايت از خانواده ها و تمامي آحاد مردم كشور چه در زمان حيات و چه بعد از حيات و يا در مقاطعي نظير ازدواج، تحصيل فرزندان، تهيه مسكن، اشتغال و تامين دوران بازنشستگي با عرضه بيمه هاي عمر و پس انداز هزينه و سرمايه لازم را تا حد پيش بيني شده تامين نمايد. براساس اين بيمه نامه همه افراد 15 تا 65 ساله مي توانند با در نظر گرفتن توان مالي خويش، پوشش دلخواه خود را با سرمايه موردنظر در سه دوره زماني 5، 10 و 15 ساله با روش پرداخت حق بيمه ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا پرداخت يكجا، انتخاب نمايند.

  تعــاریف
  •بیمه گـــر: شرکت سهامی بیمه آسیــا می باشد.
  •بیمه گـذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهـد می کند.
  •بیمه شده : شخصی حقیقی است که فوت و حیـات او موضــوع قرارداد بیمـه و سن و وضع مزاجـی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است.
  •استفاده کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گـذار، قرارداد بیمه را به نفـع او منعقد ساخته است.

  مـــاده 1- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن

  1.1 اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در بـرگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده معتمد بیمه گر، اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند. 1.2 هرگاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار به اظهارات بیمه شده قناعت کرده است معلوم شود که اظهارات او دراین موارد مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده ، در این قبیل موارد از ابراز مطالب موثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده یکی از سه حالت مشروحه زیر وجود خواهد داشت.

  1.2.1در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد اما اهمیت موضوع کشف شده به درجـه ای نباشد که اگر بیمه گــردر ابتداء عقـد قرارداد هم از آن مطلع بوداقدام به صـدور بیمه نامه می کرد ، در این صورت بیمه گر حق داردیا قرارداد بیمه را فسخ نمایدیا با دریافت حق بیمه اضافی مناسبی آن را ادامه دهد. در صـورت فسخ قرارداد باید حق بیمه هـای دریافت شده را به بیمه گذار مسترد نماید.
  1.2.2 در صورتیکه بیمه گر بعداز وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات او به نسبت مابه التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد.
  1.2.3 اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمیکرد،دراین صورت قرارداد باطل و نود درصد از حق بیمه هائی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد خواهد شد.

  مـــاده 1- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن

  2.1 اعتبار قرارداد بیمه و آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه اقسـاطی توسط بیمه گـذار تحقق می یابد مشــروط بر اینکه وضع مزاجــی بیمه شده در فاصله بین تاریــخ تکمیل پیشنهـاد بیمه توسط بیمه شده وگـزارش پزشکــی پزشک معتمد بیمه گر تا تاریـخ امضاءقرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه تغییر نیافته باشد.
  2.2 این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب موضوع بنـد( 2-1 ) ماده 1 برای بیمه گـر لازم الاجـراست و نمی تواند هیچگونه تغییری در نرخ ،مدت یا مزایای مندرج در بیمه نامه بدهد.

  مـاده 3- حدود وظائف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بموجب مندرجات بیمه نامه

  3.1 وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گـذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایـای بیمه در بیمه نامه معین شده است .
  3.2 هرگونه تقاضـای بیمه گذار در مورد تغییری در شرایـط بیمه نامه ، در صورت موافقت بیمه گر، با صدور الحاقیه ای ، عملی خواهد شد0 اینگونه الحاقیه ها جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند.
  3.3 هرگاه مطلبی از مطالب درج شده در بیمه نامه یا برگهای الحاقی با شرایط مورد توافق بین بیمه گر و بیمه گذار می تواند در طـی مدت سـه هفته از تاریــخ صـدور بیمه نامه تقاضــای تصحیح آنرا بنماید و بیمه گر با صدور الحاقیه ای موضوع مورد تقاضا را انجام خواهد داد. پس ازگذشتن این مدت وسکوت بیمــه گذار در مـورد مندرجـات بیمه نامه ، مندرجات مزبور مورد قبول بیمه گـذار تلقی می گردد.
  3.4 در صورتی که شرایط جدیدی توسـط بیمه گر به نفــع بیمه گذاران وضـع شود و بیمه گـــذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید، بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار، با صدور الحاقیه ای ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد.

  مـــاده 4- پرداخت حق بیمه و عواقب تاخیر در پرداخت آن

  4.1 حق بیمه به اقساط سالانه ودر اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گـردد.
  4.2 حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه تقسیط شود و میزان قسط آن بر طبق جدول بیمه گر می باشد.
  4.3 در صورت فوت بیمه شده در اثناء یکی از سالهــای بیمه ای، اگر حق بیمه آن سال تمامـاً پرداخت نشده باشد بیمه گـــر باقیمانده حق بیمه آن ســال را از ســرمایه بیمه قابــل پرداخت به استفــاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد.
  4.4 پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صنــدوق شرکت و یا شعب آن و در مقابــل قبض رسمی شرکت انجام شده و یا به روش دیگری که بیمه گرتعیین کرده باشد. صورت پذیرد.
  4.5 اقساط بیمه نامه در سررسید تعیین شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود.
  4.6 در صورت تاخیر بیش از 30 روز درپرداخت قسط حق بیمه یا قسمتی از آن به یکی از دوحالـت زیرعمل خواهد شد:

  4.6.1 بیمه نامه هائیکه حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود بدون هیچگونه تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست .
  4.6.2 بیمه نامه هائیکه لااقل حق بیمه 6 ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بیمه ای با سرمایه بیمه ای کمتر به نام بیمه مخفف تبدیل می گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی شود.

  مـــاده 5- برقراری مجـدد اعتبار بیمه نامه فسخ شده یا مخفف شده

  5.1 بیمه گــذار در طول مدت اصلی بیمه نامه در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید.

  5.1.1 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد.
  5.1.2 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش از سه سال نگذشته باشد
  5.1.3 اقساط حق بیمه معوقه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت گردد. ( جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مازاد بر 30 روز به ازاء هر ماه و کسر ماه 5/1 درصـد حق بیمه است )

  5.2 بیمه گر برای برقراری مجــدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هــزینه بیمه گذار از بیمه شده معــاینه پزشکی بعمل آورد.
  تبصره : در صورتیکه حق بیمه بصـورت غیر مستقیم و به حساب بیمه آسیـا واریز گردد،بیمه نامه با رعایت بند 5.1و 5.2 معتبر خواهد بود.

  مــاده 6- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه اش

  اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گــر تشکیل می شود حقوقی برای بیمه گذار ایجــاد می کند که یکی ارزش بازخرید بیمه نامه و دیگری دریافت وام از محل ارزش بازخرید می باشد.

  6.1 ارزش بازخرید : بیمه گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید را، بر طبق محاسبه بیمه گر ، از او دریافت کند.
  6.2 دریافت وام :بیمه گــذار می تواند از محل اندوخته بیمه زندگــی خود، از بیمه گـــروام دریافت کند. در این صورت تعهد بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده، یا تا میزان باقیمانده وام اگر بطور اقساطی بازپرداخت می شود، به اضافه سود مربوط به آنها، کاهش می یابد.

  مــــاده 7- انتقال قرارداد بیمه زندگی

  7.1 بیمه گـــذاربا جلب موافقت بیمه گــر و شخص بیمه شده، اگر غیر از بیمه گــذار باشد، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد. در صورتی که بیمه گــذار بیمه خود را به دیگری منتقــل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد اگر کسی که بیمه به او انتقــال داده شده یا ورثه بیمه گذار متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گــذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان ، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی ، حق فسخ قرارداد بیمه را هم خواهند داشت.
  7.2 انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است
  7.3 اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران ، متعدد باشند هر یک از آنان ، بطور تضامنی ، مسئول پرداخت هر قســط سررسید شده می باشد بطوریکـه اگر یکی از آنان سهــم خــود را از قســط حق بیمـه سررسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگـان حق استفاده از مزایـای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهد داشت.

  مـــاده 8- خطـرات متمم

  سه خطرمشروحه زیر قابل الحاق به هر گونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بیمه شده در خـلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود، مگــر آنکه در شرایط خصوصی بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند.

  8.1 خطر مسافرت هوائی :اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی به وسیله هواپیمــاهای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گــر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهـــای اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هــوائی بیمه نمی شود و در صورت وقــوع فوت در اینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه، توسط بیمه گر، پرداخت خواهد شد.

  8.2 خطر جنــگ :این بیمه نامه تمام خطرات نظامی و انتظامی را در حال صلح که به منظور حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از اغتشاشات انجام می گیرد، تا آنجا که منجــر به عملیات جنگی نشود شامل می شود. درموقع جنگ علیه دولت خارجی هرگاه بیمه شده بعنوان یک فرد نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود بیمه نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می گردد حتی اگر بیمه گــر براثر عدم اطلاع از اعزام بیمه شده به ماموریت جنگی به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. دراین صورت هم هرگــاه به هرعلتی بیمه شده به خطــری دچار شود تنها اندوخته بیمه زندگـی او تا روز تعلیق بیمه اش اگر بیمه زندگی اش اندوخته ای داشته باشد پرداخت خواهد شد و حق بیمه هــای دریافتی احتمالی در نتیجه عدم اطلاع از ماموریت جنگی شخص بیمه شده هم برگشت داده خواهد شد. بیمه نامه معــلق شش ماه پس از خاتمه عملیات جنگی یا بازگشت بیمه شده بنا به تقاضــای او با توجــه به ماده 5 برقراری مجدد گردیده و به اعتبار اولیه خود باز می گردد. در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت شود بیمه گذار،استفاده کننده و یا وراث قانونی بیمه شده باید ثابت کنند که فوت بیمه شده در نتیجــه عملیات جنگــی نبوده و بیمه او نمی بایستی معلق شده باشد،درغیـر این صــورت تنهــا اندوخته بیمه زندگــی او ، اگر وجــود داشته باشد ، پرداخـت خواهد شد.

  8.3 عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسـوب نخواهد شـد

  مــاده 9-خطراتی که جبـران نمی شود
  9.1 در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند ویا در اثــر سعی در خودکشی فـوت نماید براســاس شرایط زیرعمل می گردد:
  9.1.1 هرگــاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طــرف بیمه گــر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.
  9.1.2 هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد.
  9.2 در صورتیکه استفاده کننده یا یکی ازاستفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند در اینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و در صورت عـدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.
  مــاده 10- اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده
  10.1 بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که دراختیار دارد با اخــذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقــال داده وسند بیمه نامه را هم به منتقل ا لیه تسلیم کرده باشد.
  10.2 بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با اعــلام نام و نام خانوادگی و شمــاره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جـدیـد به بیمه گر اطـلاع دهد
  مــاده 11- تـاریـخ امکان استفاده از سرمـایه بیمه
  11.1 امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریـخ فوت بیمه شده یا از تاریــخ پایان مدت بیمه شــروع می شود0 ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف اواز بابت بیمه نامه مــربوط از بیمه گــر وجهی دریافت کرده یا معــامله ای نموده باشدتعهــدات بیمه گر به میزان وجهــی که قبلاً پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت .
  11.2 سرمایه بیمه در صورتیکه بر اثر فوت بیمه شده قابل پرداخت گردد، متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه در بیمه نامه یا الحــاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صـورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده تعلق می گیرد.
  مــاده 12- مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه
  سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسنادومدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد0
  12.1 بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
  12.2 قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده
  عــلاوه بر مـدارک فوق :
  12.3 درصورتیکه پرداخت سرمایه در صورت حیـات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصــدق شناسنامه باید ارائه گردد.
  12.4 در صورتیکه پرداخت ســرمایه بعد از فـوت بیمه شده باشد باید کتبــاً با ذکر علت فـوت در اولین فرصت منتهی تا یکمـاه ( مگر در موارد غیر عـادی ) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطـلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند..
  •گواهی رسمی فوت
  •گواهی مشروح آخرین پزشک معــالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکـر شده باشد و در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حــاکی از بیماری و علت فوت و اوضاع و احـوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.
  •گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کنندگـان در بیمه نامه و اوراق الحـاقی مشخص نشده باشد.
  •بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه کند.
  •درصورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده درموقع انعقاد قرارداد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد.
  •بیمه گرپس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنهاحداکثر ظرف یکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

  مــاده 13-مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه
  درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبــوض رسید حق بیمه ، بیمه گذار باید هر چه زودترمراتب را کتبــاً به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گــر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها ا لمثنــای آنها صـادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد.
  مــاده 14- نشانی قانونی محـل اقامت بیمه گذار در ایـران
  14.1 نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضــاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.
  14.2 در صورتیکه بیمه گذار محــل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بیمه گر برسـاند.
  14.3 هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معـرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمرنماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را بعنوان و نشـانی نامبرده ارسال نماید.
  14.4 درصورت عدم توجه بیمه گــذار به رعایت این مقــررات ، مکاتبات بیمه گــر به آخـــرین نشانی بیمه گذاردر ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد.
  14.5 بیمه گــذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکــاتبات خود بعنوان شرکت بیمه آسیـا در تهـران یا شعب آن در شهرستانهـا شمـاره بیمه نامه زندگــی خود را که در باره آن مکــاتبه کرده اند درنامه خود قید کنند.
  مــاده 15- دادگاههای صـالحه
  این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربــوط به آن تنظیم شده است و در موردتمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجـراء آن ممکن است اقامه شود صریحاً تعهد و موافقت می شود که به محاکم صالحه ایران ارجـاع خواهد گردید.
  مــاده 16- مدت مرور زمان
  مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال از تـاریـخ حادثه منشاء دعوی است.
  مزايای بيمه عمر و پس انداز:
  1.در صورت حيات بيمه شده، اصل سرمايه به اضافه سود مشاركت در منافع، در پايان مدت بيمه به بيمه گذار پرداخت مي شود.
  2.در صورت فوت بيمه شده در طي مدت بيمه نامه، اصل سرمايه به استفاده كنندگان و بازماندگان پرداخت مي شود.
  3.چنانچه بيمه شده به علت حادثه فوت نمايد، علاوه بر سرمايه بيمه پس انداز سرمايه بيمه حادثه نيز قابل پرداخت خواهد بود. (الحاقيه حادثه) اين سرمايه مي تواند تا چهار برابر سرمايه بيمه عمر پس انداز باشد.
  4.چنانچه بيمه شده به دلايلي دچار از كار افتادگي كلي و دايم شود. از آن پس تا پايان مدت قرارداد، حق بيمه اي از وي دريافت نخواهد شد و مزاياي بيمه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است. (الحاقيه معافيت از پرداخت حق بيمه)
  5.چنانچه خريدار اين بيمه نامه پس از گذشت 6 ماه از مدت بيمه نامه و پرداخت حق بيمه، از ادامه آن منصرف شود. طبق جدول ضميمه بيمه نامه مي تواند آن را بازخريد نمايد.
  6.سرمايه بيمه عمر درآمد محسوب نمي شود و استفاده كننده از اين سرمايه از پرداخت ماليات معاف است. (ويژگي معافيت مالياتي بيمه عمر و پس انداز).

   

   

   

  بیمه عمر زماني

   

  باتوجه به خطرات روزمره كه انسان را تهديد مي‌كند جهت برقراري آرامش خيال و جبران خسارت مالي با بيمه عمر و حوادث مي توانيم زيانهاي اقتصادي ناشي از فقدان سرپرست خانواده را تأمين نماييم. در اين رابطه با معرفي بيمه نامه هاي عمر و حوادث شما را با مزاياي هر چه بيشتر اين پوشش آشنا مي نمائيم.
  1.بيمه هاي عمر زماني انفرادي: در بيمه عمر زماني كه حيات شخص بيمه شده در طول مدت معين بيمه مي‎شود تعهد بيمه گر عبارتست از پرداخت سرمايه بيمه به ذينفع بيمه نامه در صورت فوت به هر علت بيمه شده در طول مدت بيمه.

   

   

   

  بیمه عمر مانده بدهكار

   

  پوشش بيمه عمر مانده بدهكار شامل خطر فوت به هر علت وام گيرندگان مي‎باشد كه در صورت فوت آنان مانده وام در زمان فوت به بيمه گذار پرداخت مي گردد. معمولاً اين پوشش را مؤسسات مالي و اعتباري نظير بانكها و صندوقها جهت وام گيرندگان خود تهيه مي نمايد.

   

   

   

  بیمه حوادث شخصي

   

  1.بيمه نامه حوادث شخصي خطرات ذيل را در صورت حادثه پوشش مي‎دهد.
  الف - خطر فوت ناشي از حادثه
  در صورتيكه بيمه شده بعلت خطرات ناشي از حادثه فوت نمايد بيمه گر كل سرمايه بيمه را به استفاده كننده از سرمايه بيمه پرداخت مي نمايد.
  خطر نقص عضو و از كار افتادگي جزئي و دائمي ناشي از حادثه
  ب - در صورتيكه بيمه شده بعلت خطرات مشمول بيمه دچار نقص عضو جزئي و دائمي از حادثه گردد بيمه گر تعهدات غرامت مربوط را طبق شرايط بيمه نامه و ضمائم آن به صورت درصدي از سرمايه پرداخت مي نمايد. پوششهاي عمر و حوادث در تمام نقاط دنيا و در 24 ساعت شبانه روز معتبر مي‎باشد.نرخ حق بيمه پوشش مذكور براساس نوع فعاليت بيمه گذار (طبقه بندي مشاغل به لحاظ ميزان ريسك آنها) تعيين مي گردد.

  2.پوشش تبعي و يا تكميلي، شامل: هزينه هاي پزشكي، پوشش بيمه حوادث خانواده (جهت همسر و فرزندان بيمه شده)، پوشش زمين لرزه و ... مي‎باشد.

  طبقه بندي مشاغل:

  طبقه يك: اين طبق شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود با حداقل خطر متصور روبرو باشد. از قبيل كاركنان اداري دفتري و افرادي كه صرفاً در دفتر كار خود به عرضه خدمات مي پردازند.

  طبقه دو: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود در مقايسه با اشخاص موضوع طبقه يك با خطرات نسبي بيشتري روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نيروي فكري با استفاده از نيروي فكري با دستشان كار مي كنند، ليكن كار آنها با ماشين آلات صنعتي نخواهد بود از قبيل دندانپزشكان مهندسين ناظربازاريها، دوزندگان و انبار داران.

  طبقه سه: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه متخصص يا نيمه متخصص مي باشند و اكثر آنها با ماشين و ادوات صنعتي كار مي‌كنند، از قبيل كشاورزان و كاركنان ساختماني.

  طبقه چهارم: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه با ماشين و ادوات صنعتي پرخطر كار مي‌كنند يا نوع كار آنها پرخطر مي‎باشد. كارگران غيرماهر صنعتي كه به كارهاي مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نيز در اين طبقه قرار دارند از قبيل پرس كار فلز، دكل بند، مامورين آتش نشاني، رفتگر و بارانداز.

  طبقه پنجم: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليت روزمره خود با بيشترين خطر روبرو هستند از قبيل خلبانان آزمايشي و كارگران معادن زيرزميني.

                                                                       جدول نرخ حوادث انفرادی

  پوشش فوت و نقص عضو
  طبقه شغلی 1 2 3 4 5
  نرخ در هزار 2/1 5/1 2/2 8/2 5/3

                                                                                 هزینه پزشکی

  پوشش فوت و نقص عضو
  طبقه شغلی 1 2 3 4 5
  نرخ در هزار 8/0 1/1 5/1 5/2 3

   

  بيمه نامه حوادث شخصي جهت گروههاي مختلف نيز قابل صدور مي‎باشد كه با توجه تعداد بيمه شدگان از تخفيفات خاصي برخوردار مي گردد.
  انواع قراردادهاي حوادث گروهي عبارتند از:
  1.قرارداد تورهاي مسافرتي و زيارتي
  2.قرارداد بيمه دانشجويان، دانش آموزان و مهدكودكها
  3.قراردادهاي مربوط به باشگاهها و اماكن ورزشي
  4.قراردادهاي مربوط به كارخانجات و كارگاههاي صنعتي و توليدي
  5.قراردادهاي مربوط به شركتها، بانكها و مؤسسات اداري

  استثنائات در بيمه حوادث:
  موارد زير و يا تحقق خطر ناشي از آن از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
  1.خودكشي و يا اقدام به آن.
  2.صدمات بدني كه بيمه شده عمداً موجب آن مي‎شود.
  3.مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك.
  4.ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.
  5.هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده.
  6.بيماري و ابتلا به جنون بيمه شده مگر آنكه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.
  7.فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت) در اين صورت بيمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

   

   

   

   بیمه درمان گروهی

   

   بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌

   

   

   

  بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور

   

  بیمه آسیا جهت رفاه حال هموطنانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند، با شـرکت های امـداد رسان معتبر خارجی قرارداد همکاری منعقد نموده است. این بیمـه نامه با مجموعه ای از تعهدات متعـدد، امنیت خاطر مسافـران عازم به خـارج ازکشـور را به ارمغـان می آورد. از جمله تعهدات این بیمـه نامـه به مـوارد ذیـل میتوان اشـاره نمـود : هزینـه پـرداخت فـوریت های پـزشـکی و بستری در بیمارستان، حمل ونقل پزشـکی، ارجاع پزشـکی، پرداخـت هزینـه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پـرکردن قطعی و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بیمه شـده بـه کشور ایران، کمک های حقوقی، عیادت ضروری از ایـران، درخواسـت کمک بـرای رفع مشکلات (مفقـود شـدن مدارک گذرنـامه وگواهینامه رانندگی)، بـازگردانـدن کودکان، ارسال پیـام های فـوری ، هزینـه ی مراجعت غیرمنتظره بیمه شـده به ایـران، ارسـال دارو، هزینه ی تاخیرحرکت هواپیما، بازیابی چمدان های مفقود شده، هزینه ی عدم تحویل چمدان های کنترل شده.
  مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافر و با توجه به مدت ویزای صادره از 1 الی 92 روز متوالی تعیین میگردد. بیمه نامه ی بلند مـدت (6 ماهه و 12 ماهه) به منظور سفرهای متعـدد در مـدت های مذکور مشروط به این که هرسفر بیش از92 روزمتوالی نباشد، قابل ارائه می باشد.

  مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه:
  1.تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي مي‎باشد.
  2.ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه.
  3.پرداخت نقدی حق بیمه.

   

   

   

   

   

   

   

 • مدارك لازم جهت صدور بيمه هاي اشخاص

   

  تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمه نامه

 • مدارك لازم زمان اعلام خسارت بيمه هاي اشخاص


  اعلام خسارت کتبی (بیمه گزار – نماینده)
  کپی بیمه نامه و ضمائم مربوطه
  ارائه شماره تماس بیمه گذار جهت هماهنگی های لازم 
  سایر موارد

   

برای مشاوره و صدور بیمه نامه با ما تماس بگیرید.

مطالب پربازدید

امروز تماس با ما


   
     دفتر مرکزی:
   
      تهران، سهروردی شمالی پایین تراز دکتر بهشتی
      پلاک ۳۶۸، طبقه۲، واحد4
      تلفن:۸۳۸۳۰-۰۲۱، فکس: 88527676-021
 
                                                                                 سایرشعبات    
 

S5 جعبه

ورود به سیستم

ثبت نام کاربران

تقویم