دانستنیهای بیمه اتومبیل

شرح اصطلاحات و ديگر
اطلاعات مرتبط با
بيمه اتومبيل‏

اتومبيل تحت رهن‏
فرم پيشنهاد در بيمه بدنه معمولاً يك يا چند پرسش درباره وضع مالكيت‏
اتومبيل دارد. اگر اتومبيل مورد نظر در رهن بانك، مؤسسه يا شخص‏
ديگرى باشد يعنى اين‏كه تمام يا بخشى از هزينه خريد اتومبيل تحت رهن‏
با وام تأمين شده است. اشخاص وام‏دهنده مرتهن نام دارند و بيشتر آنها
اصطلاحاً، شركت ليزينگ هستند. چنين شركتى وام خريد اتومبيل را در
قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك اعطا مى‏كند و تا زمان تسويه وام، از
نظر بيمه‏گر، مالك اتومبيل تلقى مى‏شود. بنابراين، در صورت وقوع‏
خسارت براى اتومبيل تحت رهن، شركت ليزينگ در خسارت قابل‏
پرداخت‏ذى‏نفع است. اين‏گونه شركت‏ها معمولاً براى اين‏گونه‏
اتومبيل‏ها، بيمه‏نامه بدنه تهيه مى‏كنند و در اختيار خريدار اتومبيل قرار
مى‏دهند. مدت بيمه در اين بيمه‏نامه، متناسب با دوره مستهلك‏شدن وام‏
خريد اتومبيل، معمولاً بيش از يك سال است.

ارزش بازيافتى‏
اصطلاح مترادف: ارزش لاشه‏
در بيمه بدنه، تعمير اتومبيلى كه دچار خسارت كلى شده باشد معمولاً،
مقرون به‏صرفه نيست. البته، چنين اتومبيلى اغلب به دليل سالم‏ماندن‏
بعضى از قطعات يا قابليت بازيافت برخى از قطعات خسارت ديده آن،
ارزش اقتصادى دارد و در بازار خريد و فروش مى‏شود. اين ارزش‏
اقتصادى يا به‏اصطلاح، ارزش بازيافتى اتومبيل را كارشناس خسارت در
شركت بيمه تعيين مى‏كند و بيمه‏گذار اختيار قبول يا رد آن را دارد.

ارزش روز اتومبيل‏
اصطلاحات مترادف: ارزش معاملاتى اتومبيل در روز حادثه، قيمت اتومبيل مشابه در
روز وقوع حادثه‏
در بيمه بدنه، اگر اتومبيل دچار خسارت كلى شود خسارت قابل‏
پرداخت، بر مبناى ارزش اتومبيل داراى مشخصات مشابه با اتومبيل‏
خسارت‏ديده در تاريخ وقوع حادثه محاسبه خواهد شد. ارزش روز
اتومبيل موردنظر عبارت است از قيمت مورد انتظار از فروش اتومبيل‏
مشابه آن در بازار. نگاه كنيد به خسارت كلى.

در خسارت كلى، ملاك محاسبه و تسويه خسارت، ارزش معاملاتى‏
اتومبيل در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه آن خواهد بود (شرطى‏
در بيمه بدنه).

ارزياب خسارت‏
بيمه‏گذار يا ذى‏نفع در بيمه‏نامه بدنه ممكن است مقدار خسارت‏
ارزيابى‏شده در اداره خسارت اتومبيل را قبول نداشته باشد. در اين‏
صورت، يك يا چند كارشناس ديگر در اين اداره، خسارت ارزيابى‏شده را
مجدداً بررسى مى‏كند. اگر با بررسى مجدد خسارت، اختلاف طرفين‏
درباره مقدار خسارت حل‏وفصل نشود ارجاع به داورى يك روش ديگر
براى حل اين اختلاف است. در جريان اين داورى، ارزياب خسارت‏
اتومبيل مى‏تواند در نقش داور مرضى‏الطرفين يا داور منتخب بيمه‏گر يا
بيمه‏گذار، مقدار خسارت را در ازاى حق‏الزحمه دريافتى از يك يا دو
طرف ارزيابى كند. مقايسه كنيد با كارشناس خسارت.
ارزياب خسارت وظيفه بررسى و تحقيق درباره علت و مقدار خسارت و
تشخيص ميزان تعهد بيمه‏گر بر طبق شرايط بيمه‏نامه و مذاكره براى تعديل و
تسويه خسارت اعلام‏شده را برعهده دارد. پروانه فعاليت ارزياب خسارت‏
اتومبيل را بيمه مركزى ايران صادر مى‏كند. براى اطلاع بيشتر، مراجعه كنيد
به آيين‏نامه اعطاى پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابى خسارت.
در بيمه شخص ثالث، شخص خسارت‏ديده و بيمه‏گر ممكن است‏
درباره مقدار خسارت مالى قابل پرداخت اختلاف داشته باشند. اين‏
اختلاف معمولاً از طريق مذاكره و توافق دوطرف درباره روش جبران‏
خسارت حل مى‏شود. درغير اين‏صورت، طبق قانون بيمه اجبارى‏
مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص‏
ثالث، كميسيون حل اختلاف مركب از يك قاضى، كارشناس بيمه و
كارشناس رسيدگى به تصادفات به اين اختلافات رسيدگى و رأى صادر
خواهد كرد. براى اطلاع بيشتر درباره روش‏هاى مقرر براى حل اختلاف‏
شخص خسارت‏ديده و بيمه‏گر در مورد مقدار خسارت مالى قابل‏
پرداخت، ماهيت و نحوه فعاليت كميسيون رسيدگى به حل اختلاف،
نگاه كنيد به صفحات 101103.
طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره‏
حل‏وفصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد
مى‏توانند از طريق داورى يا مراجعه به دادگاه، موضوع را حل‏وفصل‏
كنند (شرطى در بيمه بدنه).

از بين‏رفتن اتومبيل‏
گاهى به علت وقوع حادثه، خسارت استثناشده يا خسارت غيرقابل‏
جبران در بيمه‏نامه، مانند جنگ و زلزله، اتومبيل از بين مى‏رود. در اين‏
صورت، قرارداد بيمه خودبه‏خود فسخ مى‏شود. اين فسخ غير ارادى‏
به‏علت از بين‏رفتن اتومبيل، اصطلاحاً انفساخ بيمه‏نامه نام دارد.

در صورتى كه اتومبيل به علت وقوع حوادثى كه تحت پوشش اين‏
بيمه‏نامه نيست از بين برود، بيمه‏نامه منفسخ مى‏گردد (شرطى در
بيمه بدنه).

با انفساخ بيمه‏نامه، حق‏بيمه باقى‏مانده مدت بيمه به‏صورت‏
روزشمار محاسبه و به بيمه‏گذار مسترد مى‏شود (شرطى در بيمه‏
بدنه).

استفاده در خارج از كشور
اصطلاحات مترادف: پوشش ترانزيت خارج از كشور، تعهدات خارج از كشور
در بيمه بدنه; در صورت درخواست بيمه‏گذار، توافق بيمه‏گر و درازاى‏
پرداخت حق‏بيمه اضافى، جبران خسارت احتمالى اتومبيل در زمان‏
استفاده در خارج از كشور نيز تعهد مى‏شود.
بيمه‏گذار ممكن است در زمان استفاده از اتومبيل در خارج از كشور،
به شخص ثالث خسارت بدنى و يا مالى وارد كند. بيمه‏نامه شخص ثالث،
خسارات واردشده در خارج از محدوده جغرافيايى ايران را پوشش‏
نمى‏دهد. نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل‏
نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده نه (در صفحه 94) در
ايران، يك نوع بيمه‏نامه شخص ثالث براى جبران اين‏گونه خسارات در
چند كشور معين، عرضه و فروخته مى‏شود. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد
به كارت سبز.

پوشش اين بيمه‏نامه محدود به خسارت‏هايى است كه در محدوده‏
جغرافيايى ايران ايجاد مى‏شود و تعميم آن به حوادث خارج از
كشور، مشروط به توافق خاص است (شرطى در بيمه بدنه).

استهلاك‏
گاهى به تشخيص كارشناس خسارت، يك يا چند قطعه اتومبيل‏
خسارت‏ديده، بايد تعويض شود. اگر مدت معينى از سال ساخت چنين‏
اتومبيلى گذشته باشد از خسارت قابل پرداخت بابت قيمت قطعات‏
تعويض‏شده، مقدارى با عنوان استهلاك كم خواهد شد. نگاه كنيد به‏
كارشناس محاسب. در صورت وقوع خسارت كلى براى اتومبيل، خسارت‏
قابل پرداخت مشمول كسر استهلاك نمى‏شود.

ملاك تعيين خسارت جزئى اتومبيل، هزينه تعمير شامل دستمزد
عادله و قيمت روز لوازم تعويضى پس از كسر استهلاك و فرانشيز
خواهد بود. ميزان استهلاك براى لوازم تعويضى (به‏جز شيشه و
شيشه چراغ‏اتومبيل)، از شروع پنجمين سال ساخت اتومبيل به‏بعد
و براى هر سال پنج‏درصد و حداكثر 25 درصد خواهد بود (شرطى‏
در بيمه بدنه).

خسارت باطرى و لاستيك‏هاى چرخ اتومبيل به‏علت وقوع هريك‏
از خطرات بيمه‏شده، تا 50 درصد قيمت نو قابل پرداخت است‏
(شرطى در بيمه بدنه).

افزايش قيمت اتومبيل‏
اصطلاح مترادف: نوسان قيمت‏
بيمه‏گر تعهد دارد حداكثر تا ارزش روز اتومبيل در تاريخ وقوع حادثه (و به‏
شرط اين‏كه بيش از مبلغ بيمه نباشد) خسارت بپردازد. نگاه كنيد به مبلغ‏
بيمه (در بيمه بدنه). گاهى به علت افزايش عمومى قيمت‏ها يا تورم،
قيمت اتومبيل در تاريخ وقوع حادثه بيشتر از قيمت آن در تاريخ شروع‏
بيمه (يا بيشتر از مبلغ بيمه) است. در اين صورت، خسارت قابل‏
پرداخت براى جبران خسارت وارده كافى نخواهد بود و بيمه‏گذار زيان‏
خواهد كرد. براى جلوگيرى از چنين زيانى، بيمه‏گر درازاى دريافت‏
حق‏بيمه اضافى تعهد مى‏كند تا در صورت افزايش قيمت اتومبيل در مدت‏
بيمه، خسارت قابل پرداخت (براى جبران خسارت احتمالى)، متناسب‏
با اين افزايش قيمت محاسبه شود.

اقساط موعد رسيده‏
اصطلاح مترادف: اقساط سررسيدشده‏
بيمه‏گران براى ترغيب دارندگان اتومبيل به خريد بيمه بدنه معمولاً، با
پرداخت بخشى از حق‏بيمه به صورت قسطى موافقت مى‏كنند; بدون‏
اين‏كه از اين بابت، حق‏بيمه اضافى بخواهند. اقساط حق‏بيمه بايد در
تاريخ‏هاى معين‏شده در بيمه‏نامه و تا پايان مدت بيمه، پرداخت شود.
اقساط موعد رسيده به اقساطى مى‏گويند كه تاريخ پرداخت آن رسيده‏
است. ساير اقساط حق‏بيمه، اصطلاحاً اقساط موعد نرسيده تلقى مى‏شود.
اگر پرداخت حق‏بيمه به‏صورت قسطى باشد و بيمه‏گذار يك يا چند
قسط از اقساط موعد رسيده حق‏بيمه را نپردازد بيمه‏گر مى‏تواند
بيمه‏نامه را فسخ نمايد. اگر بيمه‏گر بيمه‏نامه را فسخ نكرده باشد در
صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت تابع شرايط خصوصى‏
بيمه‏نامه خواهد بود (شرطى در بيمه بدنه).

انتقال حقوق بيمه‏گذار به بيمه‏گر
اصطلاحات مترادف: اصل جانشينى، واگذارى حقوق بيمه‏گذار به بيمه‏گر
اگر اتومبيل بيمه‏شده، به علت تقصير راننده يا مالك اتومبيل فاقد
بيمه‏نامه شخص ثالث يا هر شخص ديگر، خسارت ببيند يكى از شرايط
عمومى بيمه‏نامه بدنه براى پرداخت اين خسارت، انتقال حقوق بيمه‏گذار
به بيمه‏گر است. بيمه‏گران معمولاً، رضايت‏نامه بيمه‏گذار از اين انتقال‏
حقوق را اخذ مى‏نمايند.

بيمه‏گر در حدودى كه خسارت واردشده را قبول يا پرداخت مى‏كند
در مقابل اشخاص مسئول وقوع حادثه يا خسارت، جانشين‏
بيمه‏گذار خواهد بود. بيمه‏گذار موظف است از هر عملى كه اقدام‏
بيمه‏گر را عليه مسئول خسارت مشكل يا نامقدور مى‏سازد
خوددارى نمايد. در غير اين‏صورت، بيمه‏گر مى‏تواند خسارت را
نپردازد يا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را از
بيمه‏گذار خواهد داشت (شرطى در بيمه بدنه).

انتقال مالكيت‏
اگر در مدت بيمه، مالك اتومبيل تغيير كند از نظر بيمه‏گر انتقال مالكيت‏
انجام شده است. در بيمه شخص ثالث انتقال گيرنده يا مالك جديد
موظف نيست كه انتقال مالكيت را به بيمه‏گر اعلام كند مگر اين‏كه نوع‏
استفاده اتومبيل تغيير كرده باشد. نگاه كنيد به صفحه 92. در بيمه بدنه،
برخلاف بيمه شخص ثالث، با انتقال مالكيت اتومبيل، بيمه‏گذار يا مالك‏
اوليه آن مجاز است كه بيمه‏نامه را فسخ كند.

در صورت انتقال مالكيت اتومبيل به هر نحو قانونى، بيمه‏گذار
مى‏تواند بيمه‏نامه را فسخ و حق‏بيمه باقى‏مانده مدت بيمه را مسترد
نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه‏نامه، اگر مالك جديد به تعهدات‏
بيمه‏گذار در مقابل بيمه‏گر عمل نمايد تعهدات بيمه‏گر در قبال مالك‏
جديد ادامه خواهد يافت اما اگر انتقال مالكيت پس از وقوع‏
حادثه‏اى باشد كه به بيمه‏گر اعلام نشده است بيمه‏گر در مقابل مالك‏
جديد، مسئوليتى براى جبران خسارت‏هاى وارده نخواهد داشت‏
(شرطى در بيمه بدنه).

بازديد اوليه‏
بيمه‏نامه بدنه فقط به استناد اظهارات متقاضى در فرم پيشنهاد بيمه صادر
نمى‏شود و اتومبيل پيشنهادشده براى بيمه بازديد خواهد شد. اين عمل‏
يا اصطلاحاً، بازديد اوليه به چند دليل انجام مى‏شود. اولاً، كارشناس‏
بازديد با ديدن و مطابقت مشخصات اتومبيل (مانند شماره شاسى و
موتور) با مندرجات كارت شناسايى آن و مشخصات اظهارشده، اصالت‏
اتومبيل را احراز مى‏كند. ثانياً، چون اصل بر بيمه‏كردن اتومبيل سالم و
داراى كيفيت مناسب براى رانندگى است با اين بازديد، از سلامت‏
اتومبيل پيشنهادشده براى بيمه اطمينان حاصل مى‏شود. ثالثاً، بازديد
اوليه ممكن است به دلايلى مانند تشديد خطر، ارزش غيرمتعارف لوازم‏
اضافى در اتومبيل و يا تغيير در مشخصات، بيمه‏گر را از بيمه‏كردن آن‏
بازدارد. سرانجام، با بازديد اوليه، ارزش روز اتومبيل در بازار برآورد
مى‏شود تا متقاضى بيمه در صورت لزوم و تمايل، ارزش اظهارشده در
فرم پيشنهاد بيمه را مورد تجديدنظر قرار دهد.
نتايج مشاهدات كارشناس بازديد در يك فرم چاپى درج مى‏شود.
نگاه كنيد به صفحات 70 و 71. تجديد بيمه‏نامه بدنه مستلزم بازديد
مجدد اتومبيل نيست مگر اين‏كه در آن تغييراتى مانند افزودن لوازم اضافى‏
انجام شده يا ارزش اتومبيل به‏طور غيرمتعارف افزايش يافته باشد.

بازديد سلامت‏
اصطلاحات مترادف: تأييد سلامت، رؤيت سلامت‏
بازديد از اتومبيل خسارت‏ديده‏اى كه تعمير شده است اصطلاحاً، بازديد
سلامت نام دارد. در بيمه بدنه، كسب اطمينان از تعمير لوازم‏
خسارت‏ديده اتومبيل به اين دليل است كه در باقى‏مانده مدت بيمه،
جبران خسارت احتمالى مجدد به لوازم تعميرشده كماكان در تعهد
بيمه‏گر باشد. درغيراين‏صورت، درخواست جبران چنين خسارتى‏
پذيرفته نخواهد شد. بازديد سلامت را كارشناس خسارت انجام مى‏دهد.
در بيمه شخص ثالث، پرداخت خسارتى بالاتر از يك مقدار معين با
اين شرط است كه اتومبيل خسارت ديده، تعمير و بازديد سلامت شده‏
باشد.

برش خسارتى‏
اصطلاحات مترادف: برگ اعلام خسارت، برگ خسارت، كوپن بيمه‏نامه‏
در بيمه شخص ثالث، حق‏بيمه براى بيمه‏گذارانى كه در يك سال مدت‏
بيمه اتومبيل، بيش از يك بار خسارت ايجاد كرده باشند به‏طور صعودى‏
افزايش مى‏يابد. براى تشخيص سابقه خسارتى بيمه‏گذار در اين‏
بيمه‏نامه، از مدركى با عنوان برش خسارتى استفاده مى‏شود. هر بيمه‏نامه‏
شخص ثالث، در تاريخ شروع بيمه چهار برش خسارتى دارد. در زمان‏
تجديد بيمه‏نامه، با توجه به تعداد برش‏هاى جداشده از آن، بيمه‏گر مقدار
افزايش حق‏بيمه يا تخفيف عدم خسارت را تعيين مى‏كند.

بيمه اجبارى شخص ثالث‏
بيمه مسئوليت مدنى دارنده وسيله نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص‏
ثالث، معروف به بيمه شخص ثالث، در حال حاضر تنها بيمه اجبارى‏
شخص ثالث در ايران است. به عبارت ديگر، دارنده هر وسيله نقليه‏
موتورى زمينى موظف است به خاطر جبران خسارت بدنى و مالى‏
احتمالى اين وسيله به شخص ثالث، بيمه تهيه كند. براى اطلاع بيشتر،
نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه‏
موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده يك (در صفحه 91). در بيمه‏
اجبارى شخص ثالث، جبران برخى از خسارات ناشى از وسيله نقليه در
تعهد بيمه‏گر نيست. براى اطلاع از اين خسارات، نگاه كنيد به همين‏
قانون، ماده هفت (در صفحه 93).

بيمه اختيارى شخص ثالث‏
اصطلاح مترادف: بيمه مازاد بر شخص ثالث اجبارى، بيمه مازاد ثالث‏
بيمه اجبارى شخص ثالث خسارت مالى اين شخص را تا مقدار
محدودى جبران مى‏كند. براى اطلاع از اين مقدار، موسوم به حداقل مبلغ‏
بيمه، نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه‏
موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده چهار (در صفحه 92). اگر
شخص ثالث دچار خسارت مالى مازاد بر حداقل مبلغ بيمه شود دارنده‏
اتومبيل مقصر، خود بايد مابه‏التفاوت اين خسارت و حداقل مبلغ بيمه را
بپردازد. درغير اين صورت، از نظر قضائى مسئول خواهد بود. بيمه‏گران‏
با ارائه بيمه مكمل بر بيمه اجبارى خسارت مالى شخص ثالث، پرداخت‏
اين‏گونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ بيمه را تعهد مى‏كنند. چون‏
دارندگان اتومبيل الزام قانونى به خريدن اين بيمه مكمل ندارند بيمه‏
اختيارى شخص ثالث محسوب مى‏شود.

بيمه بدنه‏
اصطلاحات مترادف: بيمه بدنه اتومبيل، بيمه بدنه خودرو
هر وسيله نقليه موتورى زمينى، ازجمله اتومبيل سوارى شخصى در
معرض انواع خطر و خسارت قرار دارد. خسارت احتمالى هر وسيله نقليه‏
ديگر به اتومبيل موردنظر از طريق بيمه اجبارى آن وسيله نقليه بايد
جبران شود. صرف‏نظر از اين نوع خسارت، بيمه ديگرى با عنوان بيمه‏
بدنه، ديگر خسارات احتمالى اتومبيل را جبران مى‏كند.
در بيمه بدنه، خسارت ناشى از وقوع خطرات تحت پوشش به دو
دسته تقسيم مى‏شود. دسته اول، با عنوان خسارت ناشى از وقوع خطرات‏
اصلى عبارتند از:
- خسارت اتومبيل به‏علت برخورد با جسم ثابت يا متحرك و يا
برخورد جسم ديگر به اتومبيل و يا واژگونى و سقوط اتومبيل و يا برخورد
لوازم يا محمولات اتومبيل به آن در حين حركت.
- خسارت اتومبيل به‏علت آتش‏سوزى، صاعقه و يا انفجار آن.
- خسارت وارده به اتومبيل خسارت‏ديده در حين نجات يا انتقال آن‏
براى اطلاع از چند نوع خسارت و ديگر هزينه‏هاى تحت پوشش در اين‏
دسته، نگاه كنيد به سرقت جزئى، سرقت كلى، هزينه‏هاى نجات و حمل.
برخى از دارندگان اتومبيل به دلايلى مانند احساس اندك‏بودن‏
احتمال وقوع برخى از خطرات اصلى و يا عدم احساس نياز به بيمه براى‏
جبران خسارت كلى يا جزئى آن، تمايل به خريد بيمه بدنه براى پوشش‏
تمام خطرات اصلى ندارند. اين اشخاص با پرداخت حق‏بيمه كمتر،
مى‏توانند اتومبيل را فقط در مقابل خسارت ناشى از يك يا دو نوع از اين‏
خطرات بيمه كنند. اين نوع بيمه، پوشش خطرات محدود نام دارد.
خسارت جزئى و كلى ناشى از آتش‏سوزى يك مثال از اين پوشش است.
دسته دوم خسارت ناشى از وقوع خطرات اضافى است. اين خسارت در
صورت درخواست بيمه‏گذار، توافق بيمه‏گر و درازاى دريافت حق‏بيمه‏
اضافى، بيمه مى‏شود. برخى از اين خسارت‏ها عبارتند از:
- خسارت اتومبيل به علت سيل، زلزله و آتش‏فشان‏
- خسارت اتومبيل در مسابقه اتومبيل‏رانى يا آزمايش سرعت‏
- خسارت اتومبيل به‏علت حمل مواد منفجره، سريع‏الاشتعال يا
اسيدى; مگر اين‏كه اتومبيل بيمه‏شده مخصوص حمل اين مواد باشد
- خسارت اتومبيل به‏علت پاشيده‏شدن رنگ، اسيد و ديگر مواد
شيميايى بر روى آن، مگر اين‏كه ناشى از وقوع خطر تحت پوشش باشد
- خسارت اتومبيل به‏علت كشيده‏شدن ميخ و اشياى مشابه روى آن.
براى اطلاع از ساير انواع اين خسارت، نگاه كنيد به سرقت پس از حادثه،
سرقت درجا، هزينه اياب و ذهاب.
برخى از انواع خسارت وجود دارد كه در بيمه بدنه اصولاً، بيمه‏گر
جبران آن را تعهد نمى‏كند. اين خسارات عبارتند از:
- خسارت اتومبيل به‏علت جنگ، شورش، اعتصاب يا تهاجم‏
- خسارت مستقيم و غيرمستقيم اتومبيل به‏علت انفجار هسته‏اى‏
- خسارت عمدى بيمه‏گذار، ذى‏نفع يا راننده اتومبيل به آن‏
- در صورتى كه هنگام وقوع خسارت، راننده اتومبيل فاقد گواهى‏نامه‏
رانندگى باشد
- خسارت اتومبيل به‏علت بكسل‏كردن اتومبيل ديگر مگر اين‏كه‏
اتومبيل بيمه‏شده، مخصوص و مجاز به انجام اين كار بوده و اصول و
مقررات ايمنى را رعايت كرده باشد
- خسارت لوازم و دستگاه‏هاى الكترونيكى و الكتريكى اتومبيل در
صورتى كه به علت نقص و خرابى در كاركرد آنها باشد
- خسارت اتومبيل به علت حمل بار بيش از حد مجاز
براى اطلاع از دو نوع خسارت استثناشده ديگر، نگاه كنيد به متصرف‏
غيرقانونى، مستى راننده.

بيمه حوادث سرنشين و راننده‏
طبق قانون، راننده مسبب حادثه شخص ثالث تلقى نمى‏شود. نگاه كنيد
به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در
مقابل شخص ثالث، ماده يك، تبصره شش (صفحه 92) خسارت بدنى‏
اين شخص به علت وقوع حادثه براى اتومبيل نام‏برده‏شده در بيمه‏
اجبارى شخص ثالث را بيمه ديگرى با عنوان بيمه حوادث تأمين مى‏كند.
اين حوادث عبارتند از آتش‏سوزى، انفجار، تصادف، واژگونى، انحراف‏
يا سقوط اتومبيل. در صورت وقوع اين گونه حوادث، بيمه‏گر تعهد دارد
بابت خسارت بدنى شخص بيمه‏شده تا مبلغ معينى بپردازد. البته،
بيمه‏گران، در عمل در ازاى دريافت حق‏بيمه بيشتر، علاوه بر راننده‏
سرنشينان اتومبيل را تحت پوشش بيمه حوادث قرار مى‏دهند. به همين‏
دليل، در بازار بيمه ايران پوشش فوق اصطلاحاً با عنوان بيمه حوادث‏
سرنشين و راننده شناخته و عرضه مى‏شود. براى اطلاع از تعهدات بيمه‏گر
در اين بيمه، نگاه كنيد به غرامت فوت، غرامت نقص عضو، هزينه پزشكى.
چون بيمه حوادث سرنشين و راننده مكمل بيمه شخص ثالث در
پوشش خسارت بدنى حوادث ناشى از اتومبيل است معمولاً، همراه با
اين بيمه و در قالب يك بيمه‏نامه واحد عرضه مى‏شود. در بيمه حوادث‏
سرنشين و راننده، خسارت بدنى به‏علت وقوع حوادث زير، در تعهد
بيمه‏گر نيست:
- حوادث غيرقابل اجتناب مانند سيل، زلزله و توفان‏
- جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و راهزنى‏
- استفاده از اتومبيل در مسابقه شرطبندى، آزمايش فنى و رانندگى‏
- بروز تشعشعات هسته‏اى و راديواكتيو
- سوخت‏گيرى اتومبيل‏
علاوه براين، نگاه كنيد به مستى راننده.

بيمه‏نامه بدنه‏
بيمه‏نامه بدنه دو بخش اصلى با عنوان جدول مشخصات و شرايط
عمومى بيمه‏نامه دارد جدول مشخصات خود چند قسمت را
دربرمى‏گيرد. در قسمت اول، شماره و تاريخ صدور بيمه‏نامه، نام نماينده‏
يا شعبه صادركننده بيمه‏نامه درج مى‏شود. قسمت بعدى مشخصات‏
بيمه‏گذار شامل نام و نشانى او و ساير اطلاعات مرتبط مانند شغل‏
بيمه‏گذار را دربردارد. در قسمت سوم، نوع و شماره پلاك اتومبيل‏
بيمه‏شده و ساير مشخصات آن و نيز نوع استفاده اتومبيل درج مى‏شود.
قسمت بعدى مبلغ بيمه اتومبيل شامل ارزش اتومبيل و ارزش لوازم‏
اضافى (احتمالى) را نشان مى‏دهد. نگاه كنيد به مبلغ بيمه بدنه. قسمتى‏
ديگر، تعهدات بيمه‏گر در صورت وقوع خسارت تحت پوشش در
بيمه‏نامه بدنه را نشان مى‏دهد. در قسمت بعدى اطلاعات مربوط به‏
مدت بيمه شامل تاريخ شروع و انقضاى بيمه بدنه و نيز حق‏بيمه درج‏
مى‏شود. نگاه كنيد به صفحات 72 و 73.
بخش دوم بيمه‏نامه بدنه، شرايط عمومى بيمه‏نامه را دربرمى‏گيرد.
شركت‏هاى بيمه معمولاً، متن كامل اين شرايط را در اختيار بيمه‏گذار قرار
مى‏دهند. در اين كتاب در ضمن شرح اصطلاحات مربوط به بيمه بدنه،
شرايط عمومى آن توضيح داده شده است. براى مثال، نگاه كنيد به‏
استهلاك، سرقت كلى، هزينه اياب و ذهاب.

بيمه‏نامه شخص ثالث‏
بيمه‏نامه شخص ثالث دو بخش اصلى با عنوان جدول مشخصات و
شرايط عمومى بيمه‏نامه دارد. جدول مشخصات خود چند قسمت را
دربرمى‏گيرد. در قسمت اول، شماره و تاريخ صدور بيمه‏نامه، شماره‏
بيمه‏نامه سال قبل، مشخصات نماينده يا شعبه صادركننده بيمه‏نامه و
ديگر اطلاعات مرتبط درج مى‏شود. قسمت بعدى مشخصات بيمه‏گذار
شامل نام و نشانى بيمه‏گذار و ساير اطلاعات احتمالى مرتبط را دربردارد.
در قسمت سوم، نوع و شماره پلاك اتومبيل، شماره موتور، شماره‏
شاسى، رنگ، سال ساخت، تعداد سيلندر و نوع استفاده اتومبيل درج‏
مى‏شود. قسمت چهارم، تاريخ شروع و پايان مدت بيمه را نشان مى‏دهد.
قسمت بعدى تعهدات بيمه‏گر در صورت وقوع خسارت تحت پوشش را
با دو مبلغ بيمه يا تعهد مجزا نشان مى‏دهد. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد
به خسارت بدنى شخص ثالث، خسارت مالى شخص ثالث. قسمت آخر،
حق‏بيمه يا مبلغ پرداختى در ازاى تعهدات بيمه‏گر در قسمت قبل را
دربردارد.
بخش دوم بيمه‏نامه شخص ثالث، شرايط عمومى بيمه‏نامه را
دربرمى‏گيرد. بيشتر شركت‏هاى بيمه، به‏جاى چاپ متن كامل اين شرايط،
قسمتى از آن را به همراه اطلاعات مورد نياز بيمه‏گذار مانند نام و نشانى‏
شعب پرداخت خسارت درج مى‏كنند. بيمه‏گذار حق دارد متن كامل‏
شرايط عمومى بيمه‏نامه شخص ثالث را از نماينده بيمه يا اداره صدور
بيمه‏نامه شخص ثالث مطالبه كند. در اين كتاب، در ضمن شرح‏
اصطلاحات مربوط به بيمه شخص ثالث، اين شرايط توضيح داده شده‏
است. براى مثال، نگاه كنيد به خسارت بدنى شخص ثالث، خسارت مالى‏
شخص ثالث، گزارش مقامات قضايى، نوع استفاده. وجه تمايز بيمه‏نامه‏
شخص ثالث از بيمه‏نامه بدنه و بيمه‏نامه حوادث سرنشين و راننده،
داشتن بخش ديگرى است كه در زمان اعلام خسارت كاربرد دارد. براى‏
اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به برش خسارتى.

تعداد حادثه‏
كارشناس خسارت در حين بازديد اتومبيل خسارت‏ديده و تحت پوشش‏
در بيمه بدنه، تعداد حادثه منجر به خسارت اعلام‏شده را نيز مشخص‏
مى‏كند. نگاه كنيد به صفحه 82. اگر خسارت اتومبيل، ناشى از وقوع دو يا
چند حادثه مستقل گزارش شود مقدار خسارت قابل پرداخت با احتساب‏
تعداد حادثه و با وضع فرانشيز مجزا براى هر يك، محاسبه خواهد شد.

تعداد سيلندر
شتاب و سرعت اتومبيل رابطه مستقيم با قدرت موتور آن دارد. علاوه بر
اين، در صورت برخورد اتومبيل با جسم ديگر، شدت برخورد و مقدار
خسارت تابع سرعت اتومبيل است. بنابراين، وقوع و شدت خسارت‏
اتومبيل، رابطه مستقيم با قدرت موتور آن دارد. قدرت موتور اتومبيل با
عوامل مختلف، ازجمله تعداد سيلندر سنجيده مى‏شود. هرقدر تعداد
سيلندر و درنتيجه، قدرت موتور اتومبيل بيشتر باشد نرخ حق‏بيمه آن‏
بيشتر خواهد بود.

تعميركاران مجاز
اداره خسارت بدنه و اداره خسارت مالى شخص ثالث، معمولاً يك‏
فهرست از تعميركاران طرف قرارداد شركت بيمه يا اصطلاحاً، تعميركاران‏
مجاز را در اختيار دارند. در صورت تمايل بيمه‏گذار، شخص ثالث‏
خسارت‏ديده يا بيمه‏گر، اتومبيل خسارت‏ديده براى تعمير به يكى از اين‏
تعميركاران معرفى مى‏شود.

بيمه‏گر مى‏تواند به جاى پرداخت نقدى خسارت، اتومبيل را در
مدتى كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا درعوض آن‏
اتومبيل مشابهى را به تملك بيمه‏گذار درآورد (شرطى در بيمه بدنه).

جريمه فقدان بيمه‏نامه شخص ثالث‏
دارندگان اتومبيل براى مدتى كه بيمه‏نامه شخص ثالث نداشته‏اند طبق‏
قانون، بايد جريمه فقدان بيمه‏نامه شخص ثالث را بپردازند. هر راننده بايد
هنگام رانندگى، بيمه‏نامه شخص ثالث را به‏همراه داشته باشد.
همراه‏نداشتن اين بيمه‏نامه يكى از تخلفات رانندگى تلقى مى‏شود و براى‏
دارنده وسيله نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه‏نامه شخص ثالث جريمه‏
نقدى در پى دارد. علاوه براين، مأموران راهنمايى و رانندگى يا پليس راه،
موظف به توقيف اين‏گونه وسايل نقليه هستند. قانون بيمه اجبارى‏
مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص‏
ثالث، براى كاهش تعداد وسايل نقليه فاقد بيمه‏نامه شخص ثالث، علاوه‏
بر جريمه نقدى و توقيف اين وسايل، مراجع ذى‏ربط را از ارائه خدمات‏
به دارنده وسيله نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه‏نامه شخص ثالث منع‏
كرده است. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به همين قانون، ماده 19 و
تبصره‏هاى آن (در صفحات 97 و 98).
در صورت وقوع خسارت بدنى در حادثه رانندگى، مرجع قضايى‏
مى‏تواند از مقصر حادثه وثيقه مطالبه كند. طبق قانون بيمه اجبارى‏
مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص‏
ثالث، شخص مقصر در صورت داشتن بيمه‏نامه شخص ثالث براى‏
وسيله نقليه مسبب حادثه، با رعايت شرايطى، از دادن وثيقه معاف‏
مى‏شود. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به صفحه 98.

خسارت بدنى شخص ثالث‏
اصطلاحات مترادف: خسارت جانى، زيان بدنى، صدمه جانى‏
دارنده هر وسيله نقليه موتورى زمينى موظف است براى جبران خسارت‏
هر شخص ديگر كه ناشى از اين وسيله نقليه باشد بيمه تهيه كند. نگاه‏
كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى‏
زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده يك (در صفحه 91). اين خسارت ممكن‏
است در شكل خسارت بدنى شخص ثالث رخ بدهد. طبق قانون، منظور از
خسارت بدنى، هر نوع ديه يا اَرش ناشى از صدمه، شكستگى، نقص عضو،
ازكارافتادگى (جزئى يا كلى - موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث است.
هزينه پزشكى يا اصطلاحاً، هزينه معالجه نيز در موارد معين يك نوع‏
خسارت بدنى تلقى مى‏شود. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به صفحه 92. در
زمان وقوع خسارت بدنى، يك يا چند شخص ثالث آسيب‏ديده، ممكن‏
است در داخل يا خارج از اتومبيل مقصر حادثه بوده باشند.

خسارت جزئى، خسارت كلى‏
در بيمه بدنه، خسارت كلى آن است كه هزينه نجات و تعمير و تعويض‏
لوازم خسارت‏ديده اتومبيل، بلافاصله پس از وقوع حادثه، بيش از 75
درصد ارزش روز اتومبيل مشابه باشد. چنين اتومبيلى معمولاً ارزش‏
بازيافتى دارد. اگر بيمه‏گذار ارزش بازيافتى تعيين‏شده را بپذيرد خسارت‏
قابل پرداخت برابر است با تفاوت ارزش روز اتومبيل با ارزش بازيافتى‏
آن، پس از كم‏كردن فرانشيز و افزودن هزينه نجات و حمل.
در بيمه بدنه، اگر خسارت اتومبيل مطابق با تعريف خسارت كلى‏
نباشد خسارت جزئى تلقى خواهد شد.

ارزش بازيافتى اتومبيل را بيمه‏گر تعيين مى‏كند. در صورت عدم‏
موافقت بيمه‏گذار با ارزش تعيين‏شده، بيمه‏گر پس از تملك اتومبيل‏
و انتقال سند، خسارت را پس از كم‏كردن فرانشيز و ساير كسور و
افزودن هزينه‏هاى متعارف نجات و حمل خواهد پرداخت (شرطى‏
در بيمه بدنه).

با پرداخت خسارت كلى، قرارداد بيمه پايان مى‏يابد. اگر مدت اين‏
قرارداد بيش از يك سال باشد حق‏بيمه دريافت‏شده بابت سال‏هاى‏
بعد به بيمه‏گذار برگشت داده مى‏شود (شرطى در بيمه بدنه).

خسارت مالى شخص ثالث‏
اصطلاح مترادف: زيان مالى شخص ثالث‏
دارنده هر وسيله نقليه موتورى زمينى موظف است براى جبران خسارت‏
هر شخص ديگر كه ناشى از اين وسيله نقليه باشد بيمه تهيه كند. نگاه‏
كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى‏
زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده يك (در صفحه 91). اين خسارت،
ممكن است در شكل خسارت مالى شخص ثالث رخ بدهد. طبق قانون،
منظور از اين خسارت، زيان‏هايى است كه به اموال شخص ثالث وارد
شود براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به صفحه 92.
خسارت به اموال شخص ثالث اغلب به شكل خسارت به اتومبيل‏
رخ مى‏دهد. در صورت خسارت‏ديدن اموال ديگر مانند ساختمان،
تيربرق و گاردريل، صاحبان اين اموال نيز حق دارند براى جبران اين‏
خسارت به بيمه‏گر شخص مقصر در حادثه مراجعه كنند.

درصد تقصير طرفين‏
اصطلاح مترادف: درجه مسئوليت‏
اتومبيل اغلب به‏علت برخورد با وسيله نقليه ديگر خسارت مى‏بيند. در
اين گونه خسارت معمولاً، فقط راننده يكى از دو وسيله نقليه مقصر
حادثه است. پس، او يا مالك اين اتومبيل موظف است خسارت‏
واردشده به اتومبيل ديگر را تماماً جبران كند. اما گاهى به تشخيص مأمور
راهنمايى و رانندگى يا كارشناس ذى‏صلاح ديگر، مانند كارشناس رسمى‏
دادگسترى، هر دو راننده در ايجاد حادثه و خسارت ناشى از آن تقصير
دارند. در اين صورت مقدار خسارت قابل پرداخت متناسب با درصد
تقصير طرفين تعيين خواهد شد.

دستمزد تعميرات‏
اصطلاح مترادف: اجرت تعميرات‏
در جريان بازديد و بررسى خسارت جزئى اتومبيل، تعميرات لازم براى‏
رفع اين خسارت تعيين مى‏شود. كارشناس خسارت با داشتن اطلاعات‏
روزآمد درباره دستمزد تعميرات مختلف در بازار مانند صافكارى، نقاشى،
مكانيكى، آهنگرى، جلوبندى، باطرى‏سازى، تودوزى، اتاق‏سازى،
شاسى‏كشى، پرس و تراشكارى، فهرست اين تعميرات و هزينه هريك را
در يك فرم چاپى درج مى‏كند. نگاه كنيد به صفحات 82 و 83. دستمزد
تعميرات مشمول كسر استهلاك نمى‏شود. مقايسه كنيد با لوازم تعويضى.

ديه‏
در شرع اسلام، پرداخت ديه مجازات شخصى است كه به‏صورت‏
غيرعمد موجب قتل، نقص عضو، صدمه بدنى يا جرح شخص ديگر
شده باشد. اين موارد با عنوان خسارت بدنى در بيمه شخص ثالث‏
پوشش دارد. به‏عبارت ديگر، اگر شخصى با رانندگى اتومبيل تحت‏
پوشش در اين بيمه به‏صورت غيرعمد به شخص ثالث خسارت بدنى وارد
كند شركت بيمه درازاى حق‏بيمه دريافتى از بيمه‏گذار اين اتومبيل، ديه مقرر
را به شخص ثالث يا وراث قانونى او مى‏پردازد. مقدار ديه را دادگاه براساس‏
گزارش پزشكى قانونى در مورد ميزان صدمه يا جرح شخص آسيب‏ديده‏
تعيين مى‏كند. براى اطلاع از تعريف ديه و موارد آن، مهلت پرداخت ديه،
مقدار ديه قتل، ديه اعضا، ديه جراحات، ديه مرد و زن، ديه در ماه حرام و
ديگر اصطلاحات مرتبط با ديه مانند اَرش، مراجعه كنيد به قانون مجازات‏
اسلامى، بخش ديات. علاوه بر اين، نگاه كنيد به نرخ ديه قتل.

سابقه رانندگى‏
مشخصات راننده بر احتمال وقوع حادثه رانندگى و خسارت اتومبيل مؤثر
است. بنابراين، نرخ حق‏بيمه و يا خسارت قابل پرداخت در بيمه اتومبيل‏
بستگى به اين‏گونه مشخصات ازجمله سابقه رانندگى دارد. معيار محاسبه‏
تجربه يا سابقه رانندگى، تاريخ صدور گواهى‏نامه راننده موردنظر است.

سال ساخت‏
اصطلاح مترادف: مدل‏
در فرم پيشنهاد بيمه و بيمه‏نامه شخص ثالث و بدنه، سال ساخت اتومبيل‏
اظهار و درج مى‏شود. طبق مقررات موجود، در بيمه شخص ثالث، سال‏
ساخت بر حق‏بيمه مؤثر نيست. در بيمه بدنه، اتومبيل نو يا اصطلاحاً
اتومبيل صفركيلومتر معمولاً مزيت تخفيف در حق‏بيمه دارد. علاوه براين،
اتومبيل‏هايى كه مدت معينى از سال ساخت آن گذشته باشد، حق‏بيمه‏
بيشترى خواهد داشت. بيمه‏گران اتومبيل قديمى و با سال ساخت بيش‏
از مدت معين را بيمه نمى‏كنند مگر اين‏كه اتومبيل موردنظر داراى شرايط
خاصى باشد.

سرقت پس از حادثه‏
اصطلاح مترادف: دزدى پس از حادثه‏
پس از وقوع حادثه براى اتومبيل، ممكن است لوازم و قطعات آن به‏
سرقت برود. در بيمه بدنه، جبران خسارت ناشى از سرقت پس از حادثه‏
در تعهد بيمه‏گر قرار ندارد مگر اين‏كه بيمه‏گذار، در ازاى اين تعهد،
حق‏بيمه اضافى بپردازد.

سرقت جزئى‏
سرقت از اتومبيل، ممكن است به‏خاطر سرقت لوازم آن باشد. سرقت‏
لوازم به دو شكل انجام مى‏شود. براى اطلاع از شكل اول، نگاه كنيد به‏
سرقت درجا. در شكل دوم، سارق اتومبيل را از محل توقف آن جابجا
مى‏كند، تمام يا بخشى از لوازم آن را مى‏ربايد و اتومبيل را رها مى‏كند. در
بيمه بدنه، جبران خسارت سرقت جزئى در تعهد بيمه‏گر است.

جبران خسارت‏هاى وارد به اتومبيل و هزينه‏هاى مربوط به شرح زير
در تعهد بيمه‏گر خواهد بود:.... در صورتى كه به علت عمل دزدى و
يا شروع به دزدى، به اتومبيل و يا وسايل اضافى آن كه در بيمه‏نامه‏
درج شده است خسارت وارد شود (شرطى در بيمه بدنه).

سرقت درجا
اصطلاحات مترادف: سرقت قطعات، سرقت در جاى قطعات و لوازم، سرقت لوازم‏
گاهى اتومبيل بى‏آن‏كه از محل توقف آن حركت داده شود برخى از
قطعات و لوازم آن به‏سرقت مى‏رود. اين نوع سرقت، اصطلاحاً سرقت‏
درجا نام دارد. مقايسه كنيد با سرقت كلى، سرقت جزئى. معمولاً در بيمه‏
بدنه، جبران خسارت قطعات و لوازم به‏سرقت‏رفته در سرقت درجا در
تعهد بيمه‏گر نيست. اما خسارت وارده به اتومبيل در جريان اين سرقت،
مانند هزينه تعويض شيشه خردشده پرداخت مى‏شود. البته، در ازاى‏
پرداخت حق‏بيمه اضافى، خسارت قطعات و لوازم به سرقت‏رفته در
جريان سرقت درجا بيمه مى‏شود.

خسارت ناشى از سرقت قطعات و لوازم اتومبيل، براى هر قطعه يا
لوازم فقط يك‏بار قابل پرداخت است مگر اين‏كه با موافقت بيمه‏گر و
رعايت شرايط بيمه‏نامه، با دريافت حق‏بيمه مجدد، بيمه قطعات و
لوازم تعويضى، پذيرفته شود (شرطى در بيمه بدنه).

سرقت كلى‏
سرقت اتومبيل يا سرقت لوازم آن يكى از خسارات تحت پوشش در بيمه‏
بدنه است. سرقت اتومبيل، سرقت كلى نام دارد. براى اطلاع از ديگر انواع‏
سرقت از اتومبيل، نگاه كنيد به سرقت جزئى، سرقت درجا. بررسى و
پرداخت خسارت سرقت كلى، در مقايسه با ديگر خسارات اتومبيل‏
شرايط متفاوتى دارد.

مهلت پرداخت خسارت در مورد سرقت كلى، 60 روز است كه از
تاريخ اعلام خسارت شروع مى‏شود. در صورت پيدانشدن اتومبيل‏
در اين مدت، خسارت به موجب شرايط بيمه‏نامه پرداخت مى‏شود.
قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلى، سند مالكيت‏
اتومبيل بايد به بيمه‏گر انتقال داده شود (شرطى در بيمه بدنه).

اگر تا يك سال پس از پرداخت خسارت اتومبيل سرقت‏شده و
انتقال مالكيت آن به بيمه‏گر، اين اتومبيل پيدا شود بيمه‏گر موظف‏
است آن را با رعايت آيين‏نامه بازيافت خسارت بفروشد و سهم‏
بيمه‏گذار از مبلغ بازيافتى را با توجه به مقدار كسرشده از خسارت‏
پرداختى به او بپردازد (شرطى در بيمه بدنه).

سرنشين‏
در بيمه حوادث سرنشين و راننده، سرنشين به هر شخصى به‏جز راننده‏
اطلاق مى‏شود كه در زمان وقوع حادثه، داخل اتومبيل نام‏برده‏شده در
بيمه‏نامه بوده باشد.

سن راننده‏
طبق آمار حوادث رانندگى، رانندگان پايين‏تر و بالاتر از يك سن معين يا
اصطلاحاً، رانندگان جوان و مسن، به‏طور متوسط سابقه خسارتى بدترى‏
دارند. بنابراين، بيمه‏گران اتومبيل نرخ حق‏بيمه و يا خسارت قابل‏
پرداخت را با توجه به عامل سن راننده نيز تنظيم مى‏كنند.

شخص ثالث‏
قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى‏''طبق
، منظور از شخص ثالث، هر شخصى است‏''زمينى در مقابل شخص ثالث
كه به‏علت وقوع حادثه براى وسيله نقليه نام برده‏شده در بيمه‏نامه دچار
خسارت بدنى و يا مالى شود به استثناى راننده عامل حادثه. نگاه كنيد به‏
صفحه‏92.

شماره شاسى‏
شاسى يك چارچوب يا زيرساخت فلزى است كه اتاق اتومبيل روى آن‏
قرار مى‏گيرد. شاسى يكى از قطعات اصلى اتومبيل تلقى مى‏شود. هر
شركت سازنده اتومبيل، شماره‏اى را روى شاسى حك مى‏كند. اين‏
شماره با عنوان شماره شاسى در كارت شناسايى اتومبيل درج مى‏شود و
يكى از مشخصات اتومبيل در بيمه‏نامه است.
در جريان بازديد اوليه و بازديد سلامت اتومبيل، اصالت شماره‏
شاسى و مطابقت آن با شماره مشابه در كارت شناسايى اتومبيل كنترل‏
مى‏شود.

صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى‏
قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى‏''طبق
، براى جبران خسارت بدنى اشخاص‏''زمينى در مقابل شخص ثالث‏
ثالث كه در بيمه شخص ثالث پوشش ندارد و قابل پرداخت نيست مانند
بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‏گر،
فراركردن يا شناخته‏نشدن مقصر حادثه يا ورشكستگى بيمه‏گر، صندوق‏
تأمين خسارت‏هاى بدنى تأسيس شده است. براى اطلاع درباره نحوه‏
مديريت و فعاليت و منابع مالى اين مؤسسه و ديگر اطلاعات مرتبط،
نگاه كنيد به صفحات 9496.

ظرفيت‏
در فرم پيشنهاد بيمه و بيمه‏نامه هر اتومبيل، ظرفيت به‏عنوان يكى از
مشخصات اتومبيل درج مى‏شود. ظرفيت مجاز با احتساب راننده‏
اتومبيل است و در كارت شناسايى آن ثبت مى‏شود. انواع اتومبيل‏
سوارى شخصى معمولاً چهار يا پنج نفر ظرفيت دارد.

ظرفيت وسيله نقليه، وزن بار يا تعداد مسافرى است كه از طرف‏
كارخانه سازنده با تأييد وزارت صنايع و معادن براى وسيله نقليه‏
معين شده است (بندى در آيين‏نامه راهنمايى و رانندگى).

تعهد بيمه‏گر از لحاظ تعداد اشخاص خسارت‏ديده در خارج از
اتومبيل نامحدود است و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت‏
مجاز اتومبيل مى‏شود (شرطى در بيمه شخص ثالث).

عوارض وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى‏
اصطلاحات مترادف: عوارض ماده 92، عوارض ماده 92 قانون برنامه توسعه، عوارض‏
وزارت بهداشت‏
طبق قانون، هر بيمه‏گذار شخص ثالث و حوادث سرنشين و راننده علاوه‏
بر حق‏بيمه اتومبيل، وجه ديگرى را بايد بپردازد. شركت بيمه اين وجه را
با عنوان عوارض وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى دريافت مى‏كند
تا به حساب اين وزارت واريز كند. وجه دريافتى بايد براى درمان رايگان‏
مصدومان حوادث رانندگى در مراكز خدمات درمانى هزينه شود. اين‏
عوارض تا سال 1388 قابل وصول بوده است و ادامه وصول آن مستلزم‏
تصويب قانون‏گذار است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است نسبت به‏
درمان فورى و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگى در
مراكز خدمات بهداشتى و درمانى اقدام كند. به منظور تأمين منابع‏
لازم براى ارائه خدمات فوق، 10درصد حق‏بيمه شخص ثالث،
سرنشين و مازاد توسط شركت‏هاى بيمه تجارى وصول و به حساب‏
درآمدهاى اختصاصى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى‏
واريز مى‏گردد. هزينه‏هاى درمان كليه مصدومان ترافيكى، جاده‏اى و
رانندگى از محل وجوه واريزشده به اين حساب و ساير منابع‏
موجود پرداخت خواهد شد (قانون برنامه توسعه چهارم، ماده 92).

غرامت فوت‏
در بيمه حوادث سرنشين و راننده، اگر بيمه‏گذار يا هر شخص بيمه‏شده‏
ديگر، به‏علت وقوع حادثه تحت پوشش فوت كند پرداخت وجهى با
عنوان غرامت فوت به وراث قانونى او در تعهد بيمه‏گر است.
شرط بيمه‏نامه در باره پرداخت غرامت فوت اين است كه بيمه‏گذار يا
ذى‏نفع قانونى در بيمه‏نامه حوادث سرنشين و راننده، علاوه بر تكميل‏
فرم اعلام خسارت، مداركى را ارائه كند. اين مدارك معمولاً عبارتند از
گزارش پليس راه يا ديگر مقامات انتظامى يا قضايى ذى‏صلاح درباره‏
تاريخ، محل، نوع و چگونگى حادثه و نام و مشخصات اشخاص‏
حادثه‏ديده، گواهى پزشك معالج يا گزارش پزشك قانونى درباره تاريخ و
علت فوت، گواهى فوت يا گواهى دفن، گواهى انحصار وراثت.

غرامت فوت به شرطى قابل پرداخت است كه مصدوم، حداكثر تا
يك سال از تاريخ حادثه فوت كرده باشد (شرطى در بيمه حوادث‏
سرنشين و راننده).

بيمه‏گذار موظف است در صورت وقوع حادثه مراتب را ظرف 24
ساعت و حداكثر پنج روز به بيمه‏گر اطلاع دهد. در هر صورت، اين‏
اطلاع بايد قبل از دفن بيمه‏شده به عمل آيد تا اگر بيمه‏گر بخواهد،
اقدام به معاينه متوفى و در صورت لزوم، كالبدشكافى او نمايد
(شرطى در بيمه حوادث سرنشين و راننده).

در صورت فوت بيمه‏شده، هرگاه بيمه‏گر كالبدشكافى و يا از خاك‏
بيرون‏آوردن بيمه‏شده را لازم بداند استفاده‏كنندگان ملزم به قبول‏
خواهند بود. در اين صورت، كليه هزينه‏هاى آن به عهده بيمه‏گر است‏
(شرطى در بيمه حوادث سرنشين و راننده).

غرامت نقص عضو
در بيمه حوادث سرنشين و راننده، اگر بيمه‏گذار يا هريك از اشخاص‏
بيمه‏شده به علت وقوع حادثه تحت پوشش دچار نقص عضو شود
پرداخت وجهى با عنوان غرامت نقص عضو به شخص مصدوم در تعهد
بيمه‏گر است.
شرط بيمه‏نامه در مورد پرداخت غرامت نقص عضو اين است كه‏
بيمه‏گذار يا شخص مصدوم، علاوه بر تكميل فرم اعلام خسارت،
مداركى مانند گواهى پزشك معالج و پزشك معتمد بيمه‏گر درباره ميزان‏
نقص عضو را ارائه كند. براى اطلاع از ديگر مدارك مرتبط، نگاه كنيد به‏
غرامت فوت.
نقص عضو يا از كارافتادگى شخص بيمه‏شده ممكن است به شكل‏
نقص عضو يا ازكارافتادگى دائم كامل يا دائم جزئى باشد.

حادثه بايد طورى باشد كه به گواهى پزشك معتمد بيمه‏گر، نقص‏
عضو دائمى در بدن بيمه‏شده ايجاد كند و حداقل تا يك‏سال، اين‏
نقص عضو باقى بماند (شرطى در بيمه حوادث سرنشين و راننده).

كارت سبز
در بيمه شخص ثالث، جبران خسارت احتمالى اتومبيل به اشخاص ثالث‏
در خارج از محدوده جغرافيايى ايران در تعهد بيمه‏گر نيست. نگاه كنيد به‏
قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسائل نقليه موتورى زمينى در
مقابل شخص ثالث، ماده 9 (در صفحه 94). اگر بيمه‏گذار با وسيله نقليه‏
موتورى زمينى خود مانند اتومبيل سوارى شخصى قصد سفر به‏
كشورهاى اروپايى و چند كشور غيراروپايى داشته باشد با تهيه يك‏
بيمه‏نامه مستقل از يك شركت بيمه در ايران، چنين خساراتى جبران‏
خواهد شد. اين كشورها عبارتند از آلبانى، آلمان، آندورا، اتريش، اسپانيا،
استونى، اسلواكى، اسلونى، انگلستان، ايتاليا، ايرلند، ايسلند، بلاروس،
بلژيك، بلغارستان، بوسنى و هرزگوين، پرتغال، تركيه، تونس، جمهورى‏
چك، دانمارك، رومانى، سوئد، سوئيس، صربستان، فرانسه، فنلاند،
كرواسى، لوكزامبورگ، لهستان، ليتوانى، مالت، مجارستان، مراكش،
مقدونيه، مولداوى، نروژ، هلند و يونان. اين بيمه‏نامه به‏علت رنگ سبز
آن، كارت سبز نام دارد. بنابراين، كارت سبز بيمه‏نامه شخص ثالث براى‏
جبران خسارت احتمالى اتومبيل به اشخاص ثالث در محدوده‏
جغرافيايى كشورهاى عضو سيستم كارت سبز است. براى اطلاع بيشتر،
نگاه كنيد به قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‏المللى بيمه مسئوليت‏
مدنى وسائل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) (در
صفحه‏107). تهيه كارت سبز مستلزم اخذ پلاك ترانزيت براى اتومبيل‏
است. علاوه براين، نگاه كنيد به گواهى‏نامه رانندگى بين‏المللى.
دارنده اتومبيل، براى سفر به هر كشور ديگر به‏جز كشورهاى عضو
سيستم كارت سبز، ناگزير به تهيه بيمه شخص ثالث در داخل يا مرز
ورودى همان كشور است.

كارشناس پذيرش‏
اصطلاح مترادف: مسئول پذيرش‏
با مراجعه بيمه‏گذار و يا شخص زيان‏ديده به اداره خسارت شخص‏
ثالث‏يا اداره خسارت بدنه، ابتدا مشخص مى‏شود كه در چارچوب‏
شرايط بيمه‏نامه، آيا جبران خسارت اعلام‏شده در تعهد بيمه‏گر است.
سپس، آنها بايد علاوه بر تكميل فرم اعلام خسارت، مداركى را در اختيار
اين اداره قرار دهند. رسيدگى اوليه به خسارت اعلام‏شده و ديدن يا اخذ
و كنترل اين مدارك را كارشناس پذيرش انجام مى‏دهد. براى اطلاع از
وظايف ديگر كارشناسان اداره خسارت بدنه يا شخص ثالث، نگاه كنيد
به كارشناس خسارت، كارشناس محاسب.

كارشناس خسارت‏
اصطلاحات مترادف: كارشناس ارزياب خسارت، كارشناس بيمه‏
شرط بيمه‏نامه شخص ثالث و بيمه‏نامه بدنه در باره بررسى خسارت‏
اتومبيل اين است كه فرم اعلام خسارت تكميل و مدارك لازم ارائه شود.
براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به كارشناس پذيرش. سپس، با بازديد اتومبيل‏
خسارت‏ديده، مقدار خسارت ارزيابى خواهد شد. اين كار را كارشناس‏
خسارت انجام مى‏دهد.
در جريان بازديد اتومبيل خسارت‏ديده، كارشناس خسارت دستمزد
تعميرات و يا تعداد، مقدار يا ارزش اقلام مشخصى را در روى يك فرم‏
چاپى درج مى‏كند. نگاه كنيد به صفحات 82 و 83. علاوه براين، براى‏
اطلاع از اقلام مذكور و نحوه محاسبه آن براى مثال، نگاه كنيد به تعداد
حادثه، دستمزد تعميرات، لوازم فرسوده، هزينه اياب و ذهاب. كارشناس‏
خسارت با تركيب اقلام معين‏شده، مقدار خسارت را ارزيابى مى‏كند. در
صورت اعتراض بيمه‏گذار، شخص خسارت‏ديده يا ذى‏نفع بيمه‏نامه‏
درباره خسارت ارزيابى‏شده، شرطى در بيمه‏نامه نحوه حل و فصل‏
اختلاف طرفين را مشخص كرده است. نگاه كنيد به ارزياب خسارت.

كارشناس محاسب‏
اصطلاحات مترادف: كارشناس پرونده ، كارشناس فنى، كارشناس محاسب خسارت‏
در اداره خسارت بدنه، پس از بازديد اتومبيل خسارت‏ديده، مقدار
خسارت كلى يا جزئى آن ارزيابى و گزارش مى‏شود. پس از اين اقدام‏
كارشناس خسارت، كارشناس ديگرى با عنوان كارشناس محاسب مقدار
خسارت قابل پرداخت را محاسبه مى‏كند. او براساس شرايط عمومى‏
در بيمه‏نامه اتومبيل موردنظر، وجه يا وجوهى مانند فرانشيز را از
خسارت ارزيابى‏شده كم مى‏كند. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به‏
استهلاك، اقساط موعد رسيده. در مقابل، هزينه احتمالى براى نجات و
حمل اتومبيل خسارت‏ديده، به خسارت ارزيابى‏شده اضافه مى‏شود.
نگاه كنيد به صفحات 8487.

كاهش ارزش اتومبيل‏
اصطلاحات مترادف: كاهش بهاى وسيله نقليه، كاهش قيمت اتومبيل‏
به علت وقوع خسارت، گاهى اتومبيل خسارت‏ديده دچار كاهش قيمت‏
مى‏شود. به‏عبارت ديگر، چنين اتومبيلى پس از انجام تعميرات لازم در
مقايسه با اتومبيل مشابه كه تاكنون خسارت نديده است با قيمت كمترى‏
خريدوفروش مى‏شود. اين كاهش قيمت اصطلاحاً، كاهش ارزش اتومبيل‏
نام دارد. در بيمه بدنه، جبران خسارت ناشى از هرنوع كاهش ارزش‏
اتومبيل در تعهد بيمه‏گر نيست.

گزارش مقامات انتظامى‏
اصطلاحات مترادف: كروكى، گزارش پليس راه، گزارش كاردان فنى‏
شرط بيمه‏نامه شخص ثالث و بيمه‏نامه بدنه در مورد بررسى هر خسارت‏
بدنى و برخى از خسارات مالى اعلام شده اين است كه بيمه‏گذار،
شخص زيان‏ديده يا ذى‏نفع بيمه‏نامه گزارش مقامات انتظامى را ارائه كند.
اين گزارش براى مثال، با تعيين طرف‏هاى مقصر و خسارت‏ديده حادثه‏
اتومبيل، تعهد يا عدم تعهد بيمه‏گر به جبران خسارت بدنى و يا مالى‏
ناشى از اين حادثه را مشخص مى‏كند. براى اطلاع از خسارت مالى قابل‏
پرداخت در بيمه شخص ثالث كه مستلزم ارائه گزارش مقامات انتظامى‏
نيست، نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسائل‏
نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده 18 (در صفحه 97).

رسيدگى و پرداخت غرامت در بيمه‏نامه مشروط به تقاضاى‏
بيمه‏گذار يا ذى‏نفع قانونى و ارائه مدارك و اسناد زير است: گزارش و
يا صورت جلسه مأموران پليس راه يا ساير مقامات انتظامى يا
قضايى ذى‏صلاح درباره تاريخ، محل و چگونگى وقوع حادثه و نام‏
و مشخصات حادثه‏ديدگان و نوع حادثه... (شرطى در بيمه حوادث‏
سرنشين و راننده).

گزارش مقامات قضايى‏
در بيمه شخص ثالث و حوادث سرنشين و راننده، آسيب‏هاى ناشى از
حادثه (شامل فوت، نقص عضو، صدمه بدنى و جرح) و برخى از موارد
مرتبط با خسارت قابل پرداخت، با استناد به نظريه سازمان پزشكى‏
قانونى و يا رأى دادگاه تعيين و اعلام مى‏شود. بنابراين بيمه‏گذار، شخص‏
آسيب‏ديده يا ذى‏نفع بيمه‏نامه موظف است اين نظريه و يا رأى، يا
اصطلاحاً گزارش مقامات قضايى را به بيمه‏گر ارائه كند.
چند مثال از گزارش مقامات قضايى عبارت است از گزارش معاينه‏
جسد (براى تعيين علت فوت)، پروانه دفن (براى خاك‏سپارى شخص‏
متوفى)، گواهى انحصار وراثت (براى تعيين وراث شخص متوفى)،
قيم‏نامه صغار (براى تعيين قيم شخص صغير)، و گزارش پزشكى قانونى‏
(براى تعيين مصدوم و طول درمان).

گواهى‏نامه رانندگى‏
براى راندن هر وسيله نقليه موتورى زمينى، از جمله اتومبيل سوارى‏
شخصى، راننده بايد مجوز اين عمل يعنى گواهى‏نامه رانندگى داشته‏
باشد. براى اطلاع از شرايط اخذ اين مجوز مانند حداقل سن رانندگى،
مراجعه كنيد به آيين‏نامه راهنمايى و رانندگى. بنابراين، در تمام انواع بيمه‏
اتومبيل، بررسى و يا پرداخت خسارت بدنى و يا مالى ناشى از تصادف‏
اتومبيل موردنظر با اتومبيل ديگر، اشيا و يا اشخاص، با رعايت شرط
بيمه‏نامه در مورد گواهى‏نامه رانندگى راننده يا رانندگان ذى‏ربط در ايجاد
حادثه انجام مى‏شود. براى اطلاع از اين شرط در مورد بيمه شخص‏
ثالث، نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه‏
موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده شش (در صفحه 93).
حادثه رانندگى ممكن است جرح يا فوت يك يا چند نفر را در پى‏
داشته باشد. در حوادث معين، گواهى‏نامه رانندگى راننده مقصر در چنين‏
حادثه‏اى توقيف مى‏شود. در اين حوادث، علاوه بر اين بيمه‏گر طبق‏
قانون مجاز است مقدارى از خسارت بدنى يا خسارت مالى‏
پرداخت‏شده به خسارت‏ديدگان را از اين‏گونه رانندگان بازيافت كند.
براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان‏
وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده پنج (در
صفحه‏93).

هركس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتورى زمينى رانندگى نمايد
بايد گواهى‏نامه متناسب با رانندگى آن وسيله نقليه را دارا باشد. با
متخلفان برابر قوانين و مقررات رفتار مى‏شود (آيين‏نامه راهنمايى و
رانندگى، ماده 26).

غرامت راننده در صورتى قابل پرداخت است كه راننده داراى‏
گواهى‏نامه رانندگى مجاز وسيله نقليه نام‏برده‏شده در بيمه‏نامه بوده‏
باشد (شرطى در بيمه حوادث سرنشين و راننده).
خسارت‏هاى غيرقابل جبران:... در صورتى كه راننده اتومبيل هنگام‏
وقوع حادثه فاقد گواهى‏نامه رانندگى باشد يا گواهى‏نامه رانندگى او
باطل شده باشد يا مطابق مقررات راهنمايى و رانندگى، گواهى‏نامه‏
راننده براى رانندگى اتومبيل بيمه‏شده متناسب نباشد. اتمام اعتبار
گواهى‏نامه رانندگى در حكم ابطال آن نيست (شرطى در بيمه بدنه).

گواهى‏نامه رانندگى بين‏المللى‏
شخصى كه با وسيله نقليه موتورى زمينى خود، ازجمله اتومبيل سوارى‏
شخصى قصد سفر به خارج دارد بايد گواهى‏نامه رانندگى بين‏المللى داشته‏
باشد. بيمه‏نامه شخص ثالث و بيمه‏نامه بدنه براى پوشش خسارت‏
احتمالى اتومبيل در خارج از محدوده جغرافيايى ايران، به شرط ارائه اين‏
گواهى‏نامه صادر مى‏شود. متقاضى بايد گواهى‏نامه رانندگى داخلى و
پاسپورت خود را به مرجع صدور گواهى‏نامه رانندگى بين‏المللى ارائه‏
نمايد.

گواهى‏نامه رانندگى بين‏المللى به اعتبار گواهى‏نامه رانندگى داخلى و
طبق مفاد قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‏ها و
كنوانسيون مربوط به علائم راه‏ها مصوب 1354، توسط اداره‏
راهنمايى و رانندگى صادر مى‏شود و مدت اعتبار آن يك سال است‏
(بندى در آيين‏نامه راهنمايى و رانندگى).

لوازم اضافى‏
اصطلاحات مترادف: قطعات و لوازم نصب‏شده، وسائل اضافى، وسائل غيراصلى‏
نصب‏شده روى اتومبيل‏
اشيايى كه شخصى به‏غير از شركت سازنده اتومبيل، بعداً در داخل يا
روى آن نصب كرده باشد لوازم اضافى تلقى مى‏شود. اين لوازم براى مثال،
عبارتند از باربند، سيستم صوتى و تجهيزات جانبى آن، دزدگير و كولر يا
لوازم جايگزين لوازم اصلى مانند رينگ، لاستيك پهن، باله و چراغ. فرم‏
پيشنهاد بيمه بدنه معمولاً قسمتى براى اظهار اين لوازم دارد. كارشناس‏
بازديد، ارزش لوازم اضافى را برآورد و در يك فرم چاپى درج مى‏كند.
نگاه كنيد به صفحه 71.

لوازم تعويضى‏
اصطلاح مترادف: لوازم و قطعات تعويضى‏
تعمير اتومبيل در موارد خسارت جزئى، ممكن است مستلزم تعويض‏
بعضى از لوازم خسارت‏ديده با لوازم جديد باشد. اين لوازم جديد
اصطلاحاً، لوازم تعويضى نام دارد. نگاه كنيد به لوازم فرسوده.
كارشناس خسارت پس از تشخيص لوازم خسارت‏ديده فرسوده،
لوازم تعويضى و قيمت روز آنها را در يك فرم چاپى درج مى‏كند. نگاه‏
كنيد به صفحه 83. در بيمه بدنه و شخص ثالث، قيمت روز لوازم‏
تعويضى يكى از اقلام خسارت جزئى و قابل پرداخت اتومبيل را تشكيل‏
مى‏دهد.

لوازم فرسوده‏
اصطلاحات مترادف: اسقاطى، اقلام داغى، داغى، قطعات بازيافت‏
تعمير اتومبيل در موارد خسارت جزئى، گاهى مستلزم تعويض بعضى از
لوازم خسارت‏ديده است. اين لوازم، با عنوان لوازم فرسوده، ممكن است‏
داراى ارزش اقتصادى و قابل فروش در بازار باشد. در جريان بازديد
اتومبيل خسارت‏ديده، ارزش لوازم فرسوده تعيين و از خسارت قابل‏
پرداخت كم مى‏شود. نگاه كنيد به صفحه 84. در صورت مخالفت‏
بيمه‏گذار يا شخص زيان‏ديده با ارزش تعيين‏شده، پس از تعمير اتومبيل و
نصب لوازم جديد، لوازم فرسوده بايد به اداره خسارت شخص ثالث يا
بدنه تحويل داده شود.

مبلغ بيمه (در بيمه بدنه)
اصطلاحات مترادف: ارزش مورد بيمه، تعهدات بيمه‏گر، مبلغ بيمه‏شده‏
در بيمه بدنه، جبران خسارت تحت پوشش تا مقدار معينى در تعهد
بيمه‏گر است. اين تعهد اصولاً بايد با ارزش روز اتومبيل برابر باشد مگر
اين‏كه در فرم پيشنهاد بيمه، مبلغ كمتر از آن اظهار شده باشد. كارشناس‏
بازديد ارزش اتومبيل را برآورد مى‏كند و در صورت موافقت بيمه‏گذار،
اين برآورد با عنوان مبلغ بيمه در بيمه‏نامه درج خواهد شد. نگاه كنيد به‏
صفحه‏72.

اگر مبلغ بيمه كمتر از ارزش اتومبيل در روز وقوع حادثه باشد بيمه‏گر
فقط به نسبت مبلغ بيمه به قيمت واقعى اتومبيل در تاريخ وقوع‏
حادثه، مسئول جبران خسارت خواهد بود (شرطى در بيمه بدنه).

مبلغ بيمه (در بيمه حوادث سرنشين و راننده)
در بيمه حوادث سرنشين و راننده، بابت خسارت بدنى هر شخص‏
بيمه‏شده، پرداخت وجهى تا مقدار معين در تعهد بيمه‏گر است. اين‏
تعهد، با عنوان مبلغ بيمه، به شكل غرامت فوت، غرامت نقص عضو و يا
هزينه پزشكى پرداخت مى‏شود. مبلغ بيمه را بيمه‏گذار با توجه به‏
عواملى مانند سطح درآمد قابل انتظار و موقعيت اقتصادى و اجتماعى‏
خود پيشنهاد مى‏كند و در صورت موافقت بيمه‏گر، در بيمه‏نامه درج‏
خواهد شد. نگاه كنيد به صفحه 75.

مبلغ بيمه (در بيمه شخص ثالث)
اصطلاحات مترادف: حداكثر تعهد خسارت جانى و مالى، حداكثر تعهد صدمات جانى‏
در بيمه شخص ثالث، جبران خسارت شخص زيان‏ديده كه به‏علت‏
حادثه ناشى از اتومبيل داراى اين بيمه و يا محموله آن ايجاد شده باشد تا
مقدار معينى تعهد مى‏شود. در بيمه‏نامه اين تعهد بيمه‏گر، اصطلاحاً، مبلغ‏
بيمه نام دارد و براى خسارت بدنى و خسارت مالى به‏صورت مجزا درج‏
مى‏شود.
قانون حداقل تعهد بيمه‏گر براى جبران خسارت بدنى و حداقل تعهد
بيمه‏گر براى جبران خسارت مالى را با عنوان حداقل مبلغ بيمه، معين كرده‏
است. براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى‏
دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده چهار (در
صفحه‏92).

متصرف غيرقانونى‏
سارق اتومبيل يا هر شخصى كه در زمان وقوع خسارت، بدون اجازه‏
بيمه‏گذار، آن اتومبيل را مى‏رانده است از نظر بيمه‏گر متصرف غيرقانونى‏
اتومبيل تلقى مى‏شود.

در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه‏گر نخواهد بود:...
خسارت واردشده به اتومبيل در حين گريز از تعقيب مقامات‏
انتظامى، مگر اين‏كه عمل گريز توسط متصرف غيرقانونى باشد
(شرطى در بيمه بدنه).

مستى راننده‏
در بيمه‏نامه شخص ثالث، بيمه‏نامه حوادث سرنشين و راننده و بيمه‏نامه‏
بدنه، شرطى درباره خسارات بدنى و مالى وجود دارد كه به‏علت مستى‏
راننده، استعمال مواد مخدر يا روان‏گردان ايجاد مى‏شود. براى اطلاع از
اين شرط در مورد بيمه شخص ثالث، نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى‏
مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث،
ماده شش (در صفحه 93).

غرامت راننده به شرطى قابل پرداخت است كه راننده در حين وقوع‏
حادثه مست نبوده باشد (شرطى در بيمه حوادث سرنشين و راننده).

خسارت‏هاى غيرقابل جبران:... خسارت ناشى از حوادثى كه طبق‏
گزارش مقامات ذى‏صلاح، به‏علت مصرف مشروبات الكلى و
استعمال مواد مخدر يا روان‏گردان توسط راننده اتومبيل تحت‏
پوشش پديد آمده باشد (شرطى در بيمه بدنه).

مشخصات اتومبيل‏
قسمتى از اظهارات متقاضى بيمه شخص ثالث يا بيمه بدنه مربوط به‏
مشخصات اتومبيل است. نگاه كنيد به صفحات 66 و 68. اجزاى اصلى‏
اين مشخصات عبارت است از نوع و شماره پلاك اتومبيل، شماره موتور،
شماره شاسى، رنگ، سال ساخت، تعداد سيلندر و نوع استفاده. اقلام‏
فرعى و موردنظر برخى از بيمه‏گران عبارت است از نوع پلاك، نوع اتاق و
سيستم اتومبيل. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به سال ساخت، شماره‏
شاسى، ظرفيت، نوع استفاده، نوع وسيله نقليه.
در بيمه‏نامه شخص ثالث و بيمه‏نامه بدنه مشخصات اتومبيل درج‏
مى‏شود. نگاه كنيد به صفحات 72 و 74.

مهلت پرداخت خسارت‏
يكى از شرايط عمومى در هر بيمه‏نامه، مربوط به مهلت پرداخت خسارت‏
است، طبق اين شرط، بيمه‏گر موظف است پس از دريافت مدارك لازم‏
براى بررسى و ارزيابى خسارت اعلام‏شده، اين خسارت را در مدت‏
معين بپردازد. براى اطلاع از مهلت پرداخت خسارت مالى در بيمه‏
شخص ثالث، نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان‏
وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ماده 15 (در صفحه‏96).
در همين قانون، به‏خاطر حمايت بيشتر از مصدومان حوادث رانندگى،
تكليف ويژه‏اى براى بيمه‏گر يا صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى‏
درباره نحوه و مهلت پرداخت خسارت بدنى يا ديه وضع شده است.
نگاه كنيد به صفحه‏96.
مقدار خسارت بدنى قابل پرداخت، با عنوان ديه يا اَرش اصولاً، با
رأى مرجع قضايى تعيين مى‏شود. با وجود اين، بيمه‏گر در صورت توافق‏
با شخص ثالث مصدوم يا وراث قانونى او مى‏تواند خسارت بدنى‏
اعلام‏شده را ارزيابى و پرداخت كند. نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى‏
مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث،
تبصره ماده 16 (در صفحه 96).

بيمه‏گر موظف است حداكثر 15 روز بعد از تكميل مدارك و توافق‏
طرفين در خصوص ميزان خسارت يا اعلام رأى داور
مرضى‏الطرفين، هيئت داورى يا دادگاه، خسارت را بپردازد. اين‏
مدت براى پرداخت خسارت سرقت كلى اتومبيل 60 روز است‏
(شرطى در بيمه بدنه).

بيمه‏گر حداكثر ظرف يك ماه پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و
مداركى كه بتواند به وسيله آنها مقدار خسارت واردشده و حدود
مسئوليت خود را تشخيص دهد، بايد خسارت را تسويه و پرداخت‏
كند (شرطى در بيمه حوادث سرنشين و راننده).

نرخ ديه قتل‏
اصطلاح مترادف: نرخ ديه فوت‏
دادگاه براساس گزارش پزشكى قانونى در مورد مقدار خسارت بدنى‏
شخص ثالث در حادثه اتومبيل، شامل قتل، نقص عضو و جراحت،
مقدار ديه را معين مى‏كند. نگاه كنيد به ديه. بيمه‏گر شخص مقصر حادثه،
براساس نرخ ديه قتل، معادل ريالى مقدار ديه مقرر را محاسبه مى‏كند و با
رعايت شرايط بيمه‏نامه مى‏پردازد.
نرخ ديه قتل در آغاز هر سال با پيشنهاد وزارت دادگسترى و تصويب‏
قوه قضائيه تعيين و براى اجرا به دادگاه‏ها ابلاغ مى‏شود. چون طبق قانون‏
مجازات اسلامى، مسئول حادثه مختار به انتخاب نوع ديه است‏
شركت‏هاى بيمه ارزان‏ترين نوع آن را مبناى محاسبه معادل ريالى ديه‏
تعيين‏شده قرار مى‏دهند. براى مثال، حداقل نرخ ديه قتل براى سال‏
1389، برمبناى قيمت 100 شتر، 450 ميليون ريال تعيين شده است.
براى اطلاع بيشتر، مراجعه كنيد به قانون مجازات اسلامى، بخش ديات.

نوع استفاده‏
اصطلاحات مترادف: كاربرى، مورد استعمال، مورد استفاده‏
اتومبيل سوارى قابليت چند نوع استفاده مانند استفاده شخصى، استفاده‏
براى حمل مسافر، آموزش رانندگى و مسابقه اتومبيل‏رانى را دارد. نوع‏
استفاده بر نرخ حق‏بيمه در بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه مؤثر است.
متقاضى بيمه بايد نوع استفاده اتومبيل را اظهار كند و بر اساس اين‏
اظهارات، نوع استفاده اتومبيل در بيمه‏نامه درج مى‏شود. نگاه كنيد به‏
صفحات 72 و 74. بيمه‏گذار موظف است كه هر استفاده مغاير با نوع‏
استفاده اظهارشده در فرم پيشنهاد بيمه را كه موجب تشديدخطر باشد
به بيمه‏گر اعلام نمايد.

در صورت تغيير نوع استفاده اتومبيل و يا تشديد خطر، بيمه‏گر
مى‏تواند با دريافت حق‏بيمه اضافى، قرارداد بيمه را ادامه دهد. در
غير اين صورت، بيمه‏نامه را فسخ و حق‏بيمه باقى‏مانده مدت بيمه‏را
به‏صورت روزشمار مسترد دارد (شرطى در بيمه حوادث سرنشين و
راننده).

هرگاه در مدت بيمه در كاربرى اتومبيل بيمه‏شده تغييراتى پديد آيد
كه موجب تشديدخطر شود بيمه‏گذار موظف است به محض اطلاع،
بيمه‏گر را آگاه كند. اگر تشديد خطر قبل از وقوع خسارت باشد،
بيمه‏گر مى‏تواند حق‏بيمه اضافى متناسب با خطر را براى باقى‏مانده‏
مدت بيمه مطالبه كند و در صورت عدم پرداخت آن توسط
بيمه‏گذار، قرارداد بيمه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع خسارت،
تشديدخطر معلوم شود بيمه‏گر مى‏تواند خسارت را براساس نسبت‏
حق‏بيمه تعيين‏شده به حق‏بيمه متناسب با خطر تشديدشده بپردازد
(شرطى در بيمه بدنه).

نوع وسيله نقليه‏
اصطلاحات مترادف: نوع خودرو، نوع و سيستم، نوع و سيستم خودرو، نوع و سيستم‏
وسيله نقليه‏
يكى از اجزاى مشخصات اتومبيل نوع وسيله نقليه است. انواع وسيله‏
نقليه موتورى زمينى عبارتند از اتومبيل سوارى، اتوكار، استيشن،
اتوبوس، وسيله نقليه باركش سه‏چرخ و بيشتر، موتورسيكلت، دوچرخه‏
و سه‏چرخه موتورى، آمبولانس، اتومبيل مخصوص حمل خون يا
وسايل راديولوژى، اتومبيل آتش‏نشانى، اتومبيل ويژه حمل زباله، خيابان‏
پاك‏كن، وسيله نقليه كشاورزى و راهسازى و ساختمانى و قطار راه‏آهن.
نوع وسيله نقليه بر نرخ حق‏بيمه مؤثر است.
برخى از بيمه‏گران اصطلاح سيستم را به‏معناى نام شركت سازنده‏
اتومبيل و يا علامت تجارى اتومبيل توليدشده (مانند پژو، پرايد، پيكان)
به‏كار مى‏برند. اصطلاح تيپ براى تمايز اتومبيل‏هاى هم‏سيستم توليدى‏
در يك شركت سازنده اتومبيل (مانند پژو 206 تيپ 2، 3 يا 5) كاربرد
دارد.

وسيله نقليه موتورى زمينى‏
هر وسيله نقليه زمينى كه با قدرت موتور حركت كند وسيله نقليه موتورى‏
زمينى تلقى مى‏شود. قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل‏
نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث با اطلاق صفت موتورى‏
به‏وسيله نقليه زمينى، وسيله نقليه غيرموتورى مانند دوچرخه و درشكه را
از شمول اين بيمه خارج كرده است. علاوه براين، با اطلاق صفت زمينى‏
به‏وسيله نقليه موتورى، وسايل نقليه موتورى براى حمل هوايى و دريايى‏
مانند هواپيما و كشتى خارج از پوشش بيمه اجبارى شخص ثالث قرار
گرفته است.

هزينه اياب و ذهاب‏
اصطلاحات مترادف: غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در ايام تعميرات، هزينه اياب‏
و ذهاب در مدت تعميرات ناشى از حادثه‏
به علت خسارت واردشده به اتومبيل، اغلب بيمه‏گذار نمى‏تواند مدتى‏
از آن استفاده كند و به‏ناچار، بابت اياب و ذهاب در اين مدت، هزينه‏اى را
متحمل مى‏شود. در صورت تمايل بيمه‏گذار و اظهار آن در فرم پيشنهاد
بيمه بدنه، اين هزينه اياب و ذهاب احتمالى درازاى دريافت حق‏بيمه‏
اضافى بيمه مى‏شود. با برآورد مدت لازم براى تعمير اتومبيل‏
خسارت‏ديده، تعداد روزهاى مشمول پرداخت اين هزينه تعيين شود.
نگاه كنيد به صفحه 83.

هزينه پزشكى‏
اگر بيمه‏گذار يا هريك از اشخاص نام‏برده‏شده در بيمه حوادث سرنشين‏
و راننده به‏علت وقوع حادثه تحت پوشش، دچار صدمه يا جراحت‏
بدنى شود، پرداخت وجهى تا مقدار معين بابت هزينه پزشكى براى‏
درمان اين صدمه يا جراحت در تعهد بيمه‏گر است.
شرط بيمه‏نامه براى پرداخت هزينه پزشكى اين است كه بيمه‏گذار يا
شخص آسيب‏ديده با تكميل فرم اعلام خسارت، مداركى مانند گواهى‏
پزشك معالج يا بيمارستان در مورد تاريخ شروع و پايان معالجه و
صورت‏حساب هزينه پزشكى را ارائه كند. براى اطلاع از ديگر مدارك‏
مرتبط، نگاه كنيد به غرامت فوت.

بيمه‏گذار يا نماينده او مكلف است بيمه‏شده مصدوم را به‏
نزديك‏ترين درمانگاه يا بيمارستان منتقل كند و اقدامات لازم براى‏
درمان و نجات او را انجام دهد (شرطى در بيمه حوادث سرنشين و
راننده).

بيمه‏گر و پزشكان مجاز از طرف بيمه‏گر حق دارند براى معاينه‏
پزشكى و كسب اطلاع در مورد ميزان صدمه بدنى، به بيمه‏شده‏
مراجعه نمايند. بيمه‏شده موظف است دستورات پزشك معتمد
بيمه‏گر را بدون چون‏وچرا بپذيرد (شرطى در بيمه حوادث سرنشين‏
و راننده).

بيمه‏شده موظف است به پزشك معالج خود و نيز به پزشكانى كه‏
قبلاً او را معالجه كرده‏اند اجازه دهد به كليه سؤالات بيمه‏گر يا
پزشك معتمد او پاسخ و توضيحات كافى بدهند (شرطى در بيمه‏
حوادث سرنشين و راننده).

هزينه نجات و حمل‏
اصطلاح مترادف: هزينه نجات و انتقال‏
در بيمه بدنه، مخارج انجام‏شده توسط بيمه‏گذار براى جلوگيرى از
افزايش خسارت اتومبيل، مانند هزينه كپسول آتش‏نشانى براى اطفاى‏
حريق در اتومبيل حادثه‏ديده، هزينه نجات نام دارد. علاوه براين، اتومبيل‏
گاهى چنان خسارت مى‏بيند كه انتقال آن به تعميرگاه، مستلزم استفاده از
وسيله يدك‏كش مانند جرثقيل و پرداخت هزينه حمل است.

بيمه‏گذار موظف است براى جلوگيرى از وقوع حادثه و توسعه‏
خسارت و يا نجات اتومبيل و لوازم همراه آن، اقدامات و
احتياطهاى لازم را كه هركس عرفاً از مال خود مى‏كند به عمل آورد.
اگر ثابت شود كه بيمه‏گذار عمداً از انجام اين اقدامات خوددارى‏
نموده است بيمه‏گر مى‏تواند به نسبت تأثير قصور بيمه‏گذار،
خسارت پرداختى را كم كند (شرطى در بيمه بدنه).
هزينه‏هاى متعارف بيمه‏گذار براى نجات اتومبيل خسارت‏ديده و
جلوگيرى از توسعه خسارت و انتقال آن به نزديك‏ترين محل‏
مناسب براى تعمير آن، حداكثر تا 20درصد كل خسارت واردشده‏
قابل جبران خواهد بود (شرطى در بيمه بدنه).

مدارك مربوط به‏

بيمه اتومبيل‏

فرم پيشنهاد بيمه مسئوليت مدنى دارنده وسيله نقليه موتورى زمينى‏
در مقابل شخص ثالث و بيمه حوادث سرنشين و راننده‏
مشخصات پيشنهاددهنده‏
نام:نام خانوادگى:شغل:
نشانى:تلفن:
مشخصات اتومبيل‏
نوع اتومبيل:شماره پلاك:شماره موتور:
شماره شاسى:سال ساخت:رنگ:
ظرفيت:نوع استفاده:
مدت بيمه‏
از تاريخ:تا تاريخ:
تعهدات بيمه‏گر
الف. بيمه مسئوليت مدنى‏
1. خسارت مالى در هر حادثه; حداكثر .............................................. ريال‏
2. خسارت بدنى در هر حادثه براى هر نفر; حداكثر ............................................. ريال‏
ب. بيمه حوادث سرنشين و راننده‏
1. غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه براى هر نفر .............................................. ريال‏
2. هزينه پزشكى در هر حادثه براى هر نفر; حداكثر .............................................. ريال‏

سوابق بيمه‏اى و خسارتى اتومبيل‏
قبلاً بيمه نبوده است.
به موجب بيمه‏نامه شماره ..................................... تا تاريخ ..................................... نزد شركت بيمه .....................................
بيمه بوده و در مدت بيمه خسارت نداشته است ..................................... بار خسارت داشته است .

به اين وسيله اعلام مى‏شود كه اظهارات فوق مقرون به صحت و مطابق با آخرين اطلاعات بيمه‏گذار است و موافقت مى‏شود كه مندرجات اين فرم،
اساس صدور بيمه‏نامه و جز لاينفك آن قرار گيرد. بيمه‏گر تعهد مى‏دهد كه اطلاعات فوق را محرمانه تلقى كند.

اين پيشنهاد بيمه به‏تنهايى فاقد اعتبار است و تكميل آن هيچ‏گونه حقى براى بيمه‏گذار يا تعهدى براى شركت بيمه ايجاد نمى‏كند.
فرم پيشنهاد بيمه بدنه‏
مشخصات پيشنهاددهنده‏
نام و نام خانوادگى:شغل:تاريخ تولد:
نوع و شماره گواهى‏نامه:تاريخ صدور گواهى‏نامه:

مشخصات اتومبيل‏
نوع:شماره پلاك اتومبيل:شماره موتور:شماره شاسى:
سال ساخت:رنگ:ظرفيت:نوع استفاده:
محل پارك اتومبيل:پاركينگ مسقف َحياط َكوچه و خيابان َ
ارزش اتومبيل (با احتساب وسايل اضافى: ................................ ريال)

مشخصات مالك اتومبيل‏
آيا مالك اتومبيل هستيد؟ بلى َ خير َ نوع مالكيت: قطعى رسمى َ وكالت‏نامه‏اى رسمى َ قولنامه‏اى َ اشكال ديگر َ
آيا اتومبيل در رهن بانك، مؤسسه يا اشخاص ديگر است؟ بلى َ خير َ
در صورت مثبت‏بودن پاسخ، نام مرتهن و ميزان بدهى را ذكر كنيد$

مشخصات رانندگان‏
آيا رانندگى اتومبيل را خودتان انجام مى‏دهيد؟ بلى َ خير َ
آيا اشخاص ديگرى نيز با اتومبيل فوق به‏طور مستمر رانندگى مى‏كنند؟ بلى َ خير َ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، جدول زير را تكميل نمائيد:

نام و نام خانوادگى‏نسبت‏سن‏سابقه رانندگى‏

مشخصات لوازم اضافى اتومبيل‏
اگر اتومبيل شما لوازم اضافى زير يا لوازم اضافى ديگرى دارد در جدول زير وارد كنيد.
نام‏مشخصات‏ارزش به ريال‏
كولر
دزدگير
باربند
راديوپخش‏

سوابق بيمه‏اى و خسارتى اتومبيل‏
آيا اتومبيل فوق سابقه بيمه بدنه دارد؟ بلى َ خير َ چندسال ........... نزد كدام شركت بيمه....
در سال گذشته تصادف داشته‏ايد؟ بلى َ خير َ چندبار:

تعهدات بيمه‏گر
پوشش در مقابل خطرات اصلى (حادثه، آتش‏سوزى، صاعقه، انفجار و سرقت كلى)
پوشش در مقابل خطرات اضافى:
َ حوادث طبيعى (سيل، زلزله و توفان)َ سرقت درجاَ تعدد رانندگان‏
َ هزينه اياب و ذهابَ افزايش قيمت اتومبيلَ اسيدپاشى، مواد روغنى و مواد شيميايى‏

به اين وسيله اعلام مى‏شود كه اظهارات فوق مقرون به صحت و منطبق با آخرين اطلاعات پيشنهاددهنده است و موافقت مى‏شود كه اطلاعات اين‏
فرم، اساس صدور بيمه‏نامه و جز لاينفك آن قرار گيرد. بيمه‏گر تعهد مى‏دهد كه اطلاعات فوق را محرمانه تلقى كند.
نام و امضاى پيشنهاددهنده‏
گزارش بازديد اوليه‏
اينجانب ................................. در تاريخ ................................. ساعت ................................. از اتومبيل با مشخصات زير بازديد نمودم.
نشانى محل بازديد: ...............................................................................................................................................................................
مشخصات اتومبيل‏
نوع‏شماره پلاك‏شماره موتورسال ساخت‏رنگ‏كشور سازنده‏ظرفيت‏نوع استفاده‏

جدول وضعيت قطعات‏
نام‏سالم‏خسارتى‏ملاحظات‏نام‏سالم‏خسارتى‏ملاحظات‏
شيشه جلو َ َرنگى َ ساده َدرب صندوق عقب َ َ
آنتن‏دار َو آرم عقب‏
برف‏پاك‏كن‏هاََتعداد.......سينى زير نمره عقبَ‏َ
درب موتورََسپر عقبَ‏َاصلى َاسپورت َ
جلوپنجره و آرم جلوََگلگير عقب چپَ‏َ
سينى زير نمره جلوََدرب‏ها و ركابَ‏َ
سپر جلوََاصلى َ اسپورت َگلگير جلو چپَ‏َ
چراغ‏هاى جلوََسقفَ‏َساده َ كشويى َ
راهنماهاى جلوََشيشه‏هاى درب‏هاََرنگىَ سادهَ برقىَ‏
و ساير شيشه‏ها
آينه‏هاى بغلَ‏َبرقى َ ساده َزه‏هاى روى بدنهَ‏َ
آنتنَ‏َبرقى َ ساده َداشبورد و كنسولَ‏َ
گلگير جلو راستَ‏َايربك (كيسه هوا)ََ
درب‏ها و ركابَ‏َيخچالَ‏َ
سمت راست‏
گلگير عقب راستَ‏َقفل مركزىَ‏َ
چراغ خطر وََرينگ‏ها و لاستيك‏هاََمعمولى َاسپورت َ
راهنماهاى عقب‏و زاپاس‏اصلى َغيراصلى َ
شيشه عقبَ‏َگرمكن‏دار َسادهَ‏قالپاق‏هاََ

جدول وضعيت لوازم اضافى‏
نام لوازم‏ارزش به ريال‏نام لوازم‏ارزش به ريال‏

مشخصات كامل دستگاه صوتى‏
) َ اصلى َ غير اصلى َ كشور سازنده............... نوع و شماره............. ارزش......... ريال‏CDراديو َ راديوپخش َ راديوبخش ديسكى (
بلندگو َ دارد َ ندارد َ تعداد اصلى...... تعداد اضافى....... نوع و وات...... ارزش.................... ريال‏
توجه: راديوپخش كشويى غيرفابريك، تلفن همراه، روكش صندلى و ساير لوازم و تزيينات غيرثابت تعهد پوشش نيست‏
وضعيت كلى اتومبيل: خوب َ متوسط َ بد و غيرقابل بيمه َ ارزش روز اتومبيل............................. ريال‏
ارزش لوازم اضافى.................. كل ارزش اتومبيل.......................
امضأ كارشناس .....................نام كارشناس بازديد .....................
بيمه‏نامه بدنه‏
شركت بيمه.......................... براساس پيشنهاد كتبى مورخ...................... بيمه‏گذار و به موجب شرايط عمومى و خصوصى بيمه‏نامه كه مندرج در
متن، پشت يا پيوست اين بيمه‏نامه است و قانون بيمه، مصوب 1316، و الحاقيه بيمه‏نامه كه ممكن است بعداً صادر شود اتومبيل با مشخصات زير
را بيمه بدنه مى‏كند.

شماره بيمه‏نامه:تاريخ صدور:نام واحد صدور:نام يا كد نماينده:

مشخصات بيمه‏گذار
نام:نام خانوادگى:شغل:
نشانى:نشانى الكترونيكى:

مشخصات اتومبيل‏
نوع‏شماره پلاك‏شماره موتورشماره شاسى‏سال ساخت‏رنگ‏ظرفيت‏نوع استفاده‏

ارزش اتومبيل: ................................................... ريال ارزش لوازم اضافى: ....................................................................... ريال‏
مبلغ بيمه: ................................................... ريال (به عدد) ........................................................................................... (به حروف)
تعهدات بيمه‏گر
نوع پوشش‏حق‏بيمه‏تخفيف‏خالص حق‏بيمه‏
1. بدنه (حادثه، انفجار، آتش‏سوزى، سرقت كلى)
2. سرقت درجا
3. هزينه اياب و ذهاب‏
4. حوادث طبيعى‏
5. ...................
6. ...................

مدت بيمه: ............................ روز از تاريخ: ......................... تا تاريخ: ...........................
حق‏بيمه: ......................................................... ريال نحوه پرداخت حق‏بيمه:

شرايط خصوصى:
بيمه‏نامه شخص ثالث و حوادث سرنشين و راننده‏
شركت بيمه .......................... براساس پيشنهاد كتبى مورخ ............................ بيمه‏گذار و به موجب شرايط عمومى و خصوصى مندرج در متن و
و نيز خسارت بدنى ناشى از حوادث رانندگى براى راننده و سرنشينان اتومبيل با''مسئوليت مدنى دارنده وسيله نقليه‏''پشت اين بيمه‏نامه،
مشخصات زير را بيمه مى‏كند.

شماره بيمه‏نامه:تاريخ صدور:شماره بيمه‏نامه سال قبل:نام واحد صدور:نام يا كد نماينده:

مشخصات بيمه‏گذار
نام:نام خانوادگى:نشانى بيمه‏گذار:

مشخصات اتومبيل‏
نوع‏شماره پلاك‏شماره موتورشماره شاسى‏سال ساخت‏رنگ‏ظرفيت‏نوع استفاده‏

تعهدات بيمه‏گر
1. بيمه مسئوليت مدنى دارنده وسيله نقليه‏
الف. خسارت مالى در هر حادثه; حداكثر ................................ ريال‏
ب. خسارت بدنى هر نفر در هر حادثه; حداكثر ...................................... ريال‏
2. بيمه حوادث سرنشين و راننده‏
الف. غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه براى هر نفر; حداكثر .............................. ريال‏
ب. هزينه پزشكى هر نفر در هر حادثه; حداكثر ................................... ريال‏

مدت بيمه: .......................................... روز از تاريخ .................................................. تا تاريخ ........................................................

نوع بيمه‏حق‏بيمه(تخفيف / جريمه)خالص حق‏بيمه‏
1. بيمه مسئوليت مدنى‏
الف. بيمه اجبارى شخص ثالث‏
ب. بيمه اختيارى شخص ثالث‏
2. بيمه حوادث سرنشين و راننده‏
3. عوارض وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكى‏

4. ماليات بر ارزش افزوده‏
جمع‏
فرم اعلام خسارت بدنى شخص ثالث‏تاريخ:
شماره:

مشخصات مقصر
شماره بيمه‏نامه:نام بيمه‏گذار:تاريخ شروع بيمه:تاريخ انقضاى بيمه:
نوع اتومبيل:شماره پلاك:
نام و نام خانوادگى راننده:شماره گواهى‏نامه:شغل:
نام مالك اتومبيل:نوع استفاده از اتومبيل در زمان حادثه:
نشانى:شماره تلفن:امضا

شرح حادثه‏
تاريخ و علت وقوع حادثه:محل وقوع حادثه:
اشخاص آسيب‏ديده:سرنشينان اتومبيل مقصر َسرنشين اتومبيل ديگر َ عابر َ
تعداد اشخاص متوفى:تعداد اشخاص آسيب‏ديده:
نوع اتومبيل:

مشخصات آسيب‏ديدگان‏
نام اشخاص آسيب‏ديده: 1. 2. 3. 4.
نام اشخاص متوفى: 1. 2. 3. 4.
نام و نشانى مراكز خدمات درمانى كه آسيب‏ديدگان در آن بسترى هستند:
شماره پرونده حادثه در كلانترى: شماره پرونده حادثه در دادگاه:

فرم اعلام خسارت مالى شخص ثالث‏تاريخ:
شماره:

مشخصات مقصر
شماره بيمه‏نامه:نام و نام خانوادگى بيمه‏گذار: تاريخ شروع بيمه:تاريخ انقضاى بيمه:
نوع وسيله نقليه:شماره پلاك:
نام راننده:شماره و نوع گواهى‏نامه:
نقاط خسارت‏ديده:
نشانى:تلفن:محل امضا

مشخصات شخص خسارت‏ديده‏
شماره بيمه‏نامه:صادره در شركت بيمه:تاريخ انقضاى بيمه:
نوع وسيله نقليه:شماره پلاك:
نام راننده:نوع و شماره گواهى‏نامه:نام مالك وسيله نقليه:
نقاط خسارت‏ديده:
نشانى:تلفن:محل امضا

شرح حادثه‏
تاريخ و ساعت وقوع حادثه:محل وقوع خسارت:
شرح حادثه:
فرم اعلام خسارت بدنه‏تاريخ:
شماره پرونده:

مشخصات بيمه‏نامه‏
شماره بيمه‏نامه:نام بيمه‏گذار:تاريخ شروع بيمه:تاريخ انقضاى بيمه:
نشانى:تلفن:
نوع اتومبيل:شماره پلاك:

مشخصات راننده (و مالك اتومبيل)
نام راننده:نوع گواهى‏نامه:شماره گواهى‏نامه:تاريخ صدور:
سن راننده:نسبت راننده با بيمه‏گذار:

شرح حادثه‏
تاريخ و ساعت وقوع حادثه:محل حادثه:
شرح حادثه:
نقاط خسارت‏ديده اتومبيل:
اطلاعات تكميلى حادثه‏
آيا گزارش مقامات انتظامى تهيه شده است؟ آرى َ خير َ قادر به ارائه گزارش نمى‏باشم َ بعداً ارائه خواهد شد.
علت عدم تهيه گزارش مقامات انتظامى را شرح دهيد:
در صورت عدم اطلاع به مقامات انتظامى، آيا شاهدى براى تأييد چگونگى وقوع حادثه داريد؟ آرى َ خير َ
نام و نشانى شاهدان: ..................................................................................................................
آيا شخص يا اتومبيل ديگرى به شما خسارت وارد كرده است؟ آرى َ خير َ
آيا مقصر حادثه شناخته شده است؟ آرى َ خير َ
نوع اتومبيل مقصر:شماره اتومبيل مقصر:نشانى مقصر:
آيا نسبت به مقصر حادثه گذشت كرده‏ايد؟ آرى َ خير َ در صورت سازش، آيا خسارت دريافت كرده‏ايد؟ آرى َ خير َ
مبلغ دريافتى از مقصر حادثه ........................... ريال آيا از بيمه‏نامه شخص ثالث مقصر استفاده كرده‏ايد؟
آرى َ خير َ مبلغ .................................. ريال‏
آيا در مدت بيمه خسارت ديگرى دريافت نموده‏ايد؟ آرى َ خير َ چندبار َ مبلغ:

گزارش بازديد خسارت‏تاريخ:
شماره پرونده خسارت:
شماره بيمه‏نامه:

انتخاب كارشناس خسارت‏
آقاى ......................................................... لطفاً از اتومبيل خسارت‏ديده با مشخصات زير بازديد نمائيد:
نوع اتومبيل: ................................................ شماره پلاك .......................................................... اداره خسارت‏

گزارش كارشناس خسارت‏
اينجانب .................................... در ساعت ................................ در تاريخ .................................... در محل ....................................
از اتومبيل نوع ............................... به شماره پلاك .................................. شماره موتور ................................ شماره شاسى ........................
سال ساخت .................................... رنگ .................................... بازديد نمودم و خسارت به‏شرح زير ارزيابى شده است.

ارزش اتومبيل قبل از خسارت:تعداد حادثه:

شرح لوازم و قطعات‏قيمت لوازم‏شرح تعميرات‏دستمزد تعميرات‏

جمع كل قيمت لوازم و قطعات ............................ جمع كل دستمزد ....................................................................
ارزش لوازم فرسوده ..........................................جمع كل خسارت ..........................................

مدت لازم براى انجام تعميرات: ................................................... روز
ديگر توضيحات ضرورى:
محل امضاى كارشناس خسارت‏

اين گزارش صرف‏نظر از شرايط بيمه‏نامه ذى‏ربط تهيه شده است و هيچ تعهدى براى شركت بيمه و هيچ حقى براى بيمه‏گذار ايجاد نمى‏كند.
نام بيمه‏گذار: ............................................................................شماره بيمه‏نامه: ........................................................................................
شماره پلاك اتومبيل: .....................................................................شماره پرونده خسارت: ............................................................................

صورت محاسبه خسارت «جزئى» اتومبيل در بيمه بدنه‏
اقلام خسارت: الف. ارزش لوازم: شيشه.............................. ريال‏
باطرى.............................. ريال‏
لاستيك.............................. ريال‏
.................................................. ريال‏
ساير لوازم.............................. ريال‏
-
جمع ارزش لوازم:.............................. ريال‏
ب. دستمزد تعميرات:صافكارى.............................. ريال‏
نقاشى.............................. ريال‏
ساير تعميرات.............................. ريال‏
-
جمع دستمزد.............................. ريال‏
«1»كل مبلغ خسارت.............................. ريال‏

1. ارزش لوازم فرسوده.............................. ريال‏
كسور2. استهلاك.............................. ريال‏
3. فرانشيز.............................. ريال‏
جمع كسور.............................. ريال‏

«2»(خسارت پس از وضع كسور).............................. ريال‏

1. هزينه نجات و حمل.............................. ريال‏
هزينه‏هاى اضافى‏2. هزينه اياب و ذهاب.............................. ريال‏
3. ...................................................... ريال‏
4. ...................................................... ريال‏

جمع هزينه‏هاى قابل تأمين.............................. ريال‏

«3»جمع خسارت «2» و هزينه‏هاى قابل تأمين.............................. ريال‏

«4»خسارت پس از اعمال اصل قاعده نسبى(ارزش روزمبلغ بيمه * خسارت «3»).............................. ريال‏

«5»خسارت‏پس‏ازاعمال اصل‏قاعده‏نسبى درمورد حق‏بيمه(نرخ واقعى‏نرخ بيمه‏نامه * خسارت «4»).............................. ريال‏

«6»خسارت پس از اعمال اصل قاعده نسبى( حق‏بيمه تا تاريخ حادثه‏حق‏بيمه پرداخت‏شده * خسارت «5»).............................. ريال‏
در مورد اقساط موعد رسيده‏

«7».............................. ريال‏
كسر مى‏شود:ساير كسور.............................. ريال‏

«8»خسارت قابل پرداخت.............................. ريال‏

نام و نام خانوادگى كارشناس محاسب: تاريخ:محل امضا
نام بيمه‏گذار: ...........................................................................شماره بيمه‏نامه: ........................................................................................
شماره پلاك اتومبيل: ....................................................................شماره پرونده خسارت: ............................................................................

صورت محاسبه خسارت «كلى» اتومبيل در بيمه بدنه‏
الف. ارزش روز اتومبيل طبق نظر كارشناس خسارت.............................. ريال‏
ب. كسر مى‏شود ارزش بازيافتى اتومبيل پس از حادثه طبق نظر كارشناس خسارت.............................. ريال‏
-
«1» كل مبلغ خسارت.............................. ريال‏

كسورفرانشيز.............................. ريال‏
جمع كسور.............................. ريال.............................. ريال‏
-

«2» (خسارت پس از وضع كسور).............................. ريال‏

هزينه نجات و حمل.............................. ريال‏
هزينه‏هاى قابل............................................ ريال‏
تأمين‏جمع هزينه‏هاى قابل تأمين.............................. ريال‏
-

«3»جمع خسارات «2» و هزينه اضافى.............................. ريال‏
«4»خسارت پس از اعمال اصل قاعده نسبى ( ارزش روزمبلغ بيمه * خسارت «3»).............................. ريال‏

«5»خسارت پس از اعمال اصل قاعده نسبى ( نرخ واقعى‏نرخ بيمه‏نامه * خسارت «4»).............................. ريال‏
در مورد حق‏بيمه‏
«6»خسارت پس از اعمال اصل قاعده اقساط نسبى ( حق‏بيمه تا تاريخ حادثه‏حق‏بيمه پرداخت‏شده * خسارت «5»).............................. ريال‏
در مورد اقساط موعد رسيده‏

كسر مى‏شود:ساير كسور.............................. ريال‏
-

«7»خسارت قابل پرداخت بدون ارزش بازيافتى (در صورت تحويل اتومبيل به بيمه‏گذار).............................. ريال‏
-

اضافه مى‏شود: ارزش بازيافتى (در صورت تحويل اتومبيل به بيمه‏گر).............................. ريال‏

«8»مجموع خسارت قابل پرداخت و ارزش بازيافتى ريال‏

نام و نام خانوادگى كارشناس محاسب: تاريخ:محل امضا:

دانستنى‏هاى حقوقى براى بيمه‏گذاران‏

و خسارت‏ديدگان در بيمه اتومبيل‏

قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان‏
وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث‏
(تصويب‏شده در 16 مرداد 1387)

ماده 1. كليه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى و ريلى اعم از اين‏كه اشخاص‏
حقيقى يا حقوقى باشند مكلفند وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدنى و
مالى كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا
محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مى‏شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين‏
قانون نزد يكى از شركت‏هاى بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزى‏
ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره 1. دارنده از نظر اين قانون، اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و
هركدام كه بيمه‏نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايند تكليف از ديگرى ساقط
مى‏شود.
تبصره 2. مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصى كه حادثه‏
منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمى‏باشد. در هرحال خسارت وارده از محل‏
بيمه‏نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مى‏گردد.
تبصره 3. منظور از خسارت بدنى، هرنوع ديه يا اَرش ناشى از صدمه،
شكستگى، نقص عضو، ازكارافتادگى (جزئى يا كلى - موقت يا دائم) يا ديه فوت‏
شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه‏
نيز چنانچه مشمول قانون ديگرى نباشد، جز تعهدات بيمه موضوع اين قانون‏
خواهد بود.
تبصره 4. منظور از خسارت مالى، زيان‏هايى مى‏باشد كه به‏سبب حوادث‏
مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5. منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‏اى از قبيل‏
تصادم، تصادف، سقوط، واژگونى، آتش‏سوزى و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين‏
ماده و نيز خسارتى است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6. منظور از شخص ثالث، هر شخصى است كه به‏سبب حوادث وسايل‏
نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‏هاى بدنى و يا مالى شود به استثناى راننده مسبب‏
حادثه.
ماده 2. شركت‏هاى بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آيين‏نامه‏هاى مربوط به‏
آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده 1 اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده 3. از تاريخ انتقال وسيله نقليه، كليه تعهدات ناشى از قرارداد بيمه موضوع اين‏
قانون به منتقل‏اليه وسيله نقليه منتقل مى‏شود و انتقال‏گيرنده تا پايان مدت قرارداد
بيمه، بيمه‏گذار محسوب خواهد شد.
ماده 4. حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدنى معادل حداقل‏
ريالى ديه يك مرد مسلمان در ماه‏هاى حرام و در بخش خسارت مالى معادل حداقل‏
5/2 درصد تعهدات بدنى خواهد بود. بيمه‏گذار مى‏تواند براى جبران خسارت‏هاى‏
بدنى و مالى بيش از حداقل مزبور، بيمه اختيارى تحصيل نمايد.
تبصره 1. در صورتى كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به‏
هريك از زيان‏ديدگان محكوم شود، بيمه‏گر موظف به پرداخت تمامى ديه‏هاى‏
متعلقه خواهد بود.
تبصره 2. بيمه‏گر موظف است در ايفاى تعهدات مندرج در اين قانون خسارت‏
وارده به زيان‏ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‏نامه‏
پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‏شده از سوى محاكم قضائى، به‏عنوان بيمه‏
حوادث محسوب مى‏گردد.
ماده 5. بيمه‏گر ملزم به جبران خسارت‏هاى واردشده به اشخاص ثالث تا حد مذكور
در بيمه‏نامه خواهد بود. در حوادث رانندگى منجر به جرح يا فوت كه به استناد
گزارش كارشناس تصادفات راهنمايى و رانندگى با پليس راه علت اصلى وقوع‏
تصادف يكى از تخلفات رانندگى حادثه‏ساز باشد بيمه‏گر موظف است خسارت‏
زيان‏ديده را بدون هيچ شرطى پرداخت نمايد و پس از آن مى‏تواند جهت بازيافت‏
يك‏درصد از خسارت‏هاى بدنى و دودرصد از خسارت‏هاى مالى پرداخت‏شده به‏
مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتى كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات‏
راهنمايى و رانندگى يا پليس راه، علت اصلى وقوع تصادف يكى از تخلفات رانندگى‏
حادثه‏ساز باشد گواهى‏نامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مى‏شود و
رانندگى در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگى بدون گواهى‏نامه است.
تبصره. مصاديق و عناوين تخلفات رانندگى حادثه‏ساز به پيشنهاد وزير كشور و
تصويب هيئت وزيران مشخص مى‏شود.
ماده 6. در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائى و يا
رانندگى در حالت مستى يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه،
يا در صورتى كه راننده مسبب فاقد گواهى‏نامه رانندگى باشد يا گواهى‏نامه او
متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين،
خسارت زيان‏ديده را پرداخت نموده و پس از آن مى‏تواند به قائم‏مقامى زيان‏ديده از
طريق مراجع قانونى براى استرداد تمام يا بخشى از وجوه پرداخت‏شده به شخصى‏
كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده 7. موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1. خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2. خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3. خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشى از تشعشعات اتمى و راديواكتيو.
4. خسارت ناشى از محكوميت جزائى و يا پرداخت جرائم.
ماده 8. تعرفه حق‏بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق‏بيمه بيمه موضوع اين قانون‏
با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‏ساز و ضريب‏
خسارت اين رشته توسط بيمه مركزى ايران تهيه و پس از تأييد شوراى عالى بيمه به‏
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9. پوشش‏هاى بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهورى اسلامى‏
ايران مى‏باشد مگر آن‏كه در بيمه‏نامه به نحو ديگرى توافق شده باشد.
ماده 10. به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگى، خسارت‏هاى بدنى‏
وارد به اشخاص ثالث كه به‏علت فقدان يا انقضاى بيمه‏نامه، بطلان قرارداد بيمه،
تعليق تأمين بيمه‏گر، فراركردن و يا شناخته‏نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگى‏
بيمه‏گر قابل پرداخت نباشد يا به‏طور كلى خسارت‏هاى بدنى خارج از شرايط
بيمه‏نامه (به استثناى موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلى به نام‏
صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزى ايران و تصويب مجمع عمومى‏
و با حكم رئيس مجمع عمومى منصوب مى‏گردد. مجمع عمومى صندوق با
عضويت وزراى امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى، كار و امور اجتماعى و دادگسترى‏
و رئيس كل بيمه مركزى ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مى‏شود. بودجه،
ترازنامه و خطمشى صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه‏
صندوق از طريق روزنامه رسمى و يكى از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره 1. ميزان تعهدات صندوق براى جبران خسارت‏هاى بدنى معادل مبلغ‏
مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره 2. مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مى‏تواند با تصويب‏
مجمع عمومى صندوق در مراكز استان‏ها شعبه ايجاد يا نمايندگى اعطا نمايد.
تبصره 3. هزينه‏هايى كه بيمه مركزى ايران براى اداره صندوق متحمل مى‏گردد
حداكثر تا سه‏درصد از درآمدهاى سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت‏
خواهد شد.
ماده 11. منابع مالى صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى به شرح زير است:
الف. پنج‏درصد از حق‏بيمه بيمه اجبارى موضوع اين قانون.
ب. مبلغى معادل حداكثر يك سال حق‏بيمه بيمه اجبارى كه از دارندگان وسايل‏
نقليه‏اى كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خوددارى نمايند وصول خواهد شد.
نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه‏
مركزى ايران به تصويب مجمع عمومى صندوق خواهد رسيد.
ج. مبالغى كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‏ديدگان بتواند از مسئولان‏
حادثه وصول نمايد.
د. درآمد حاصل از سرمايه‏گذارى وجوه صندوق.
ه‏'. 20 درصد از جرائم وصولى راهنمايى و رانندگى در كل كشور.
و. 20 درصد از كل هزينه‏هاى دادرسى و جزاى نقدى وصولى توسط قوه‏
قضائيه.
ز. جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح. كمك‏هاى اعطائى از سوى اشخاص مختلف.
تبصره 1. در صورت كمبود منابع مالى صندوق، دولت موظف است در بودجه‏
سنواتى سال بعد كسرى منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره 2. درآمدهاى صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مى‏باشد.
تبصره 3. صندوق از پرداخت هزينه‏هاى دادرسى و اوراق و حق‏الاجرا معاف‏
مى‏باشد.
تبصره 4. اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‏هاى خسارت صندوق تأمين‏
خسارت‏هاى بدنى در حكم اسناد لازم‏الاجرا است.
تبصره 5. عدم پرداخت حقوق قانونى صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى از
سوى شركت‏هاى بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانونى در وجوه عمومى‏
مى‏باشد.
تبصره 6. مصرف درآمدهاى صندوق در مواردى به‏جز موارد مصرح در اين‏
قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانونى در وجوه عمومى مى‏باشد.
تبصره 7. به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيش‏گيرى از آسيب‏هاى اجتماعى،
آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجبارى موضوع اين قانون كه ظرف‏
مدت چهارماه از تاريخ لازم‏الاجراشدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‏نامه اقدام‏
نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده 12. صندوق مجاز است موجودى‏هاى نقدى مازاد خود را نزد بانك‏ها
سپرده‏گذارى و يا اوراق مشاركت خريدارى نمايد مشروط بر آن‏كه‏
سرمايه‏گذارى‏هاى مذكور به نحوى برنامه‏ريزى و انجام شود كه همواره امكان‏
پرداخت خسارت كامل به زيان‏ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13. چگونگى اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و با تأييد وزير امور
اقتصادى و دارايى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14. اشخاص ثالث زيان‏ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براى دريافت‏
خسارت به‏طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين‏
خسارت‏هاى بدنى مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائى اين ماده توسط بيمه مركزى ايران‏
تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15. بيمه‏گر موظف است حداكثر 15 روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت‏
متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده 16. در حوادث رانندگى منجر به صدمات بدنى غير از فوت، بيمه‏گر وسيله‏
نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى حسب مورد موظفند پس‏
از دريافت گزارش كارشناس راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه و در صورت لزوم‏
گزارش ساير مقامات انتظامى و پزشكى قانونى بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه‏
تقريبى را به اشخاص ثالث زيان‏ديده پرداخت نموده و باقى‏مانده آن را پس از
معين‏شدن ميزان قطعى ديه بپردازند.
تبصره. در حوادث رانندگى منجر به فوت، شركت‏هاى بيمه مى‏توانند در
صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفى، بدون نياز به رأى مراجع‏
قضائى، ديه و ديگر خسارت‏هاى بدنى وارده را پرداخت نمايند.
ماده 17. در حوادث رانندگى منجر به خسارت مالى، پرداخت خسارت به صورت‏
نقدى و با توافق زيان‏ديده و شركت بيمه مربوط صورت مى‏گيرد. در صورت عدم‏
توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است‏
وسيله نقليه خسارت‏ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهى كه مورد قبول‏
زيان‏ديده باشد تعمير نموده و هزينه‏هاى تعمير را تا سقف تعهدات مالى مندرج در
بيمه‏نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره. در صورتى كه اختلاف از طرق مذكور حل‏وفصل نشود موضوع بدون‏
رعايت تشريفات آيين دادرسى در كميسيون حل اختلاف تخصصى مركب از يك‏
نفر قاضى با معرفى رئيس دادگسترى محل، يك نفر كارشناس بيمه با معرفى اتحاديه‏
(سنديكاى) بيمه‏گران ايران و تأييد بيمه مركزى ايران و يك نفر كارشناس رسيدگى‏
به تصادفات با معرفى پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى مورد رسيدگى قرار
مى‏گيرد و رأى اين كميسيون قطعى و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‏هاى‏
عمومى است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيون‏ها توسط وزارت‏
دادگسترى و با همكارى بيمه مركزى ايران و نيروى انتظامى تهيه و به تصويب‏
رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 18. شركت‏هاى بيمه مكلفند خسارت مالى ناشى از حوادث رانندگى موضوع‏
اين قانون را در مواردى كه وسايل نقليه مسبب و زيان‏ديده در زمان حادثه داراى‏
بيمه‏نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافى وجود نداشته باشد، حداكثر تا
سقف تعهدات مالى مندرج در ماده 4 اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامى‏
پرداخت نمايند.
ماده 19. حركت وسايل نقليه موتورى زمينى بدون داشتن بيمه‏نامه موضوع اين‏
قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكى از انعقاد قرارداد
بيمه را هنگام رانندگى همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران‏
راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايى و رانندگى و پليس‏
راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‏نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‏نامه‏
مربوط در محل مطمئنى متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه‏
تعيين‏شده ملزم نمايند. آيين‏نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‏نامه‏
شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با
همكارى وزارتخانه‏هاى راه و ترابرى و دادگسترى و بيمه مركزى ايران تهيه و به‏
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1. بيمه مركزى ايران و شركت‏هاى بيمه موظفند ترتيبى اتخاذ نمايند كه‏
با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاى مناسب ديگر، امكان شناسايى وسايل نقليه‏
موتورى زمينى فاقد بيمه‏نامه موضوع اين قانون، براى مأموران راهنمايى و رانندگى‏
و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‏كارگيرى ابزارهاى‏
فوق مى‏باشند.
تبصره 2. دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه‏
موتورى زمينى فاقد بيمه‏نامه شخص ثالث معتبر، از سوى شركت‏ها و مؤسسات‏
حمل ونقل بار و مسافر درون‏شهرى و برون‏شهرى ممنوع است. نظارت بر حسن‏
اجراى اين تبصره برعهده وزارتخانه‏هاى كشور و راه و ترابرى مى‏باشد تا حسب‏
مورد شركت‏ها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذى‏صلاح معرفى و تا زمان صدور
رأى، از ادامه فعاليت آنها جلوگيرى به‏عمل آورند.
تبصره 3. ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى فاقد
بيمه‏نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايى و رانندگى، دفاتر اسناد رسمى و
سازمان‏ها و نهادهاى مرتبط با امر حمل‏ونقل ممنوع مى‏باشد. دفاتر اسناد رسمى‏
مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتورى زمينى موضوع اين‏
قانون، مشخصات بيمه‏نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمى درج نمايند.
ماده 20. دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى كه از خارج وارد ايران مى‏شوند در
صورتى‏كه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت به حوادث ناشى از وسايل نقليه‏
موضوع اين قانون به موجب بيمه‏نامه‏اى كه از طرف بيمه مركزى ايران معتبر
شناخته مى‏شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسئوليت خود
را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى ايرانى كه از كشور
خارج مى‏شوند موظفند هنگام خروج، مسئوليت خود را در مقابل خساراتى كه بر
اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان‏
در ماه‏هاى حرام بيمه نمايند درغيراين‏صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع‏
ذى‏ربط جلوگيرى به‏عمل خواهد آمد.
ماده 21. محاكم قضائى موظفند در حوادث رانندگى منجر به خسارت بدنى،
بيمه‏نامه شخص ثالثى را كه اصالت آن از سوى شركت بيمه ذى‏ربط كتباً مورد تأييد
قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‏نامه به‏عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده 22. محاكم قضائى مكلفند در جلسات رسيدگى به دعاوى مربوط به حوادث‏
رانندگى، حسب مورد شركت بيمه ذى‏ربط و يا صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى را
جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسى يك نسخه‏
از رأى صادره را به آنها ابلاغ كند.
ماده 23. ادارات راهنمايى و رانندگى و پليس راه موظفند نسخه‏اى از گزارش مربوط
به حوادث رانندگى منجر به خسارات بدنى ناشى از وسايل نقليه موضوع اين قانون‏
را علاوه بر ذى‏نفع، حسب مورد به بيمه‏گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارت‏هاى‏
بدنى ارسال نمايند.
ماده 24. نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد
كه امكان دسترسى به بانك‏هاى اطلاعاتى آن نيرو در ارتباط با مواردى از قبيل‏
مشخصات وسايل نقليه موتورى زمينى، گواهى‏نامه‏هاى صادرشده و همچنين‏
سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‏اى براى بيمه مركزى‏
ايران و شركت‏هاى بيمه‏گر فراهم گردد.
ماده 25. شركت‏هاى بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون،
موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‏هاى رايانه‏اى مناسب، كليه اطلاعات مورد
نياز بيمه مركزى ايران در رابطه با بيمه‏نامه‏هاى صادرشده و خسارت‏هاى مربوط به‏
آنها را به‏صورت مستمر به بيمه مركزى ايران منتقل نمايند.
ماده 26. بيمه مركزى ايران موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد كه امكان دسترسى به‏
اطلاعات مذكور در موارد 24 و 25 اين قانون براى كليه شركت‏هاى بيمه ذى‏ربط و
نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران فراهم گردد.
ماده 27. شركت‏هاى بيمه موظفند 20 درصد از سود عمليات بيمه‏اى خود در
بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابى كه از طرف‏
بيمه مركزى ايران تعيين مى‏شود واريز نمايند. بيمه مركزى ايران موظف است با
همكارى وزارت راه و ترابرى و راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى جمهورى‏
اسلامى ايران، مبالغ مذكور را در امورى كه موجب كاهش حوادث رانندگى و
خسارت‏هاى ناشى از آن مى‏شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‏اى‏
رشته‏هاى مذكور به پيشنهاد بيمه مركزى ايران پس از تأييد شوراى عالى بيمه به‏
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع‏
اين قانون ممنوع مى‏باشد.
ماده 28. بيمه مركزى ايران موظف است بر حُسن اجراى اين قانون نظارت نمايد و
در صورت عدم اجراى مفاد آن از سوى هريك از شركت‏هاى بيمه، حسب مورد
متخلف را به پرداخت جريمه نقدى حداكثر تا مبلغ 10برابر حداقل تعهدات بدنى‏
موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراى عالى بيمه، پروانه‏
فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براى مدت حداكثر يك سال‏
تعليق نمايد و يا با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى‏
ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به‏طور دائم لغو كند.
جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارت‏هاى بدنى واريز خواهد
شد.
تبصره. در كليه موارد، بيمه مركزى ايران نظر مشورتى و تخصصى اتحاديه‏
(سنديكاى) بيمه‏گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه‏
(سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزى ايران كتباً نظر
خود را اعلام نكند بيمه مركزى ايران رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 29. آيين‏نامه‏هاى اجرائى اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزى ايران‏
تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى به تصويب هيئت وزيران خواهد
رسيد. تا زمانى كه آيين‏نامه‏هاى جديد به تصويب نرسيده باشد آيين‏نامه‏هاى قبلى‏
كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‏الاجرا است.
ماده 30. قانون بيمه مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در
مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو
مى‏گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدى قيد
شود.

مقررات نحوه تشكيل، فعاليت و صدور رأى‏
در كميسيون حل اختلاف(1)

ماده 1. كميسيون حل اختلاف تخصصى، موضوع تبصره ماده 17 قانون اصلاح‏
قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل‏
شخص ثالث مصوب 16/4/87 كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى كه در
اين آيين‏نامه «كميسيون» ناميده مى‏شود به منظور رسيدگى و تعيين ميزان خسارت‏
مالى قابل پرداخت در صورت عدم توافق زيان‏ديده و شركت بيمه به ترتيب زير
تشكيل مى‏گردد:
1.1.كميسيون با عضويت يك نفر از قضات با معرفى رئيس حوزه قضائى‏
شهرستان، يك نفر كارشناس مجرب بيمه با معرفى اتحاديه (سنديكاى)
بيمه‏گران ايران و تأييد بيمه مركزى ايران و يك نفر كارشناس باتجربه‏
رسيدگى به تصادفات (كارشناس تعيين خسارت) با معرفى رئيس پليس‏
راهنمايى و رانندگى شهرستان، به رياست قاضى عضو، تشكيل خواهد شد.
1.2.همزمان با تعيين و معرفى اعضاى فوق، اعضاى على‏البدل نيز به پيشنهاد
مراجع مذكور تعيين و معرفى خواهند شد.
1.3.در حوزه‏هاى قضائى كه براساس دستورالعمل شماره 6464/87/1 مورخ‏
23/7/1387 رئيس قوه قضائيه، مجتمع‏هاى تخصصى رسيدگى به جرائم و
تخلفات رانندگى تشكيل شده است اعضاى اين كميسيون‏ها از ميان اعضاى‏
شوراهاى حل اختلاف ويژه راهنمايى و رانندگى انتخاب خواهند شد و در
حوزه‏هاى قضائى كه اين مجتمع‏ها تشكيل نشده است با تشخيص رئيس‏
حوزه قضائى در محل ادارات راهنمايى و رانندگى يا محل مناسب ديگر،
كميسيون تشكيل مى‏گردد.
1.4.مدت عضويت در كميسيون دوسال است و انتخاب مجدد اعضا بلامانع‏
است.
1.5.جلسات كميسيون با حضور تمامى اعضا رسميت مى‏يابد و رأى اكثريت‏
مناط اعتبار است.
1.6.جلسات كميسيون، با حضور نماينده مطلع شركت بيمه مربوط و زيان‏ديده‏
يا قائم‏مقام قانونى وى تشكيل خواهد شد مگر اين‏كه به تشخيص كميسيون‏
حضور طرفين براى رسيدگى لازم نباشد.
ماده 2. كميسيون صلاحيت رسيدگى به تعيين ميزان خسارت‏هايى را دارد كه‏
به‏واسطه حوادث ناشى از تصادف وسايل نقليه مذكور در ماده يك قانون اصلاح‏
قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل‏
شخص ثالث مصوب 16/4/87 كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى به‏
اموال اشخاص ثالث وارد مى‏شود، و تا سقف تعهدات بيمه‏نامه قابل پرداخت است.
ماده 3. درخواست حل اختلاف به كميسيون محل تشكيل پرونده خسارت در
شركت بيمه مربوط تحويل مى‏شود.
ماده 4. كميسيون با وصول درخواست كتبى حل اختلاف، توسط زيان‏ديده يا
شركت بيمه، شروع به رسيدگى مى‏نمايد. درخواست‏هاى حل اختلاف به ترتيب‏
ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسيدگى قرار خواهد گرفت، رئيس‏
كميسيون موظف به نظارت دقيق بر عملكرد دبيرخانه است.
تبصره. درخواست‏هاى فورى و اضطرارى با تشخيص اكثريت اعضاى كميسيون‏
بدون نوبت رسيدگى خواهد شد.
1.4.ابلاغ به طرفين به صورت كتبى يا حضورى يا هر وسيله ممكن انجام خواهد
شد، مشروط بر اين‏كه براى اعضاى كميسيون اطمينان حاصل شود به مخاطب‏
ابلاغ گرديده، والا به دستور رئيس كميسيون ابلاغ كتباً انجام خواهد شد.
2.4.كميسيون مى‏تواند در صورت نياز تحقيقات لازم را انجام دهد.
3.4.مهلت رسيدگى به هر درخواست حداكثر دوهفته خواهد بود مگر به لحاظ
انجام اقدامات ضرورى و اجتناب‏ناپذير كه علت آن بايد به‏طور مستدل در
پرونده قيد گردد.
ماده 5. كميسيون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحى‏
مى‏نمايد و در غيرموارد سازش، چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايى باشد،
اقدام به صدور رأى مى‏كند والا نسبت به تكميل پرونده اقدام خواهد نمود.
تبصره. كميسيون در مواردى كه ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف‏
باشد بايد بلافاصله، در وقت فوق‏العاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را
در صورت مجلس قيد و پس از امضاى طرفين دستور پرداخت آن را صادر نمايد و
سپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگى نمايد. مگر
اينكه زيان‏ديده و يا شركت بيمه درخواست رسيدگى و اتخاذ تصميم يكجا نسبت به‏
تمامى خسارت را داشته باشند.
ماده 6. رأى كميسيون در صورت عدم اعتراض طرفين در مهلت مقرر و يا در
صورت اعتراض، بعد از رسيدگى توسط دادگاه عمومى صالح و ابلاغ حكم،
لازم‏الاجراست و بلافاصله توسط شركت بيمه مربوط اجرا مى‏گردد.
ماده 7. در صورت غيبت غيرموجه اعضا براى سه بار متوالى يا پنج بار متناوب در
يكسال، با اعلام رئيس حوزه قضائى، توسط دستگاه مربوط عضويت وى لغو و
بلافاصله جايگزين او به‏ترتيب مقرر در اين آيين‏نامه تعيين مى‏گردد.
ماده 8. به تخلفات و جرائم اعضا مطابق مقررات موجود در مرجع ذى‏صلاح‏
رسيدگى خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور كميسيون يا تضييع‏
عمدى حقوق طرفين اختلاف يا اعمال نفوذ به‏ناحق يا سؤاستفاده باشد پس از
احراز توسط مرجع ذيصلاح علاوه بر مجازات قانونى، مرتكب توسط رئيس حوزه‏
قضايى از عضويت اين كميسيون عزل خواهد شد.
ماده 9. نظارت بر حسن اجراى اين آيين‏نامه و عملكرد كميسيون به‏عهده رئيس‏
حوزه قضائى محل خواهد بود و گزارش ساليانه آن جهت اطلاع به رئيس قوه‏
قضائيه، اعلام مى‏گردد.
ماده 10. اين آيين‏نامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزير دادگسترى با همكارى‏
بيمه مركزى ايران و نيروى انتظامى تهيه و در تاريخ 10/9/1387 به تصويب رئيس‏
قوه قضائيه رسيد.

مقررات نحوه توقيف وسايل نقليه موتورى زمينى‏
فاقد بيمه‏نامه شخص ثالث(2)

ماده 1. حركت وسايل نقليه موتورى زمينى بدون داشتن بيمه‏نامه شخص ثالث‏
معتبر ممنوع است. دارندگان اين‏گونه وسايل نقليه مكلفند مدرك بيمه‏نامه يادشده را
هنگام رانندگى به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايى و
رانندگى يا پليس راه ارائه نمايند. در صورتى‏كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‏نامه‏
شخص ثالث معتبر باشد، مأموران يادشده يا پليس راه موظفند ضمن صدور برگ‏
جريمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جريمه تعيين‏شده، وسيله نقليه را در
نزديك‏ترين پاركينگ عمومى يا محل مطمئن ديگرى توقيف نمايند.
تبصره 1. منظور از محل مطمئن، هر محلى كه به تشخيص پليس مناسب براى‏
نگهدارى وسايل نقليه مى‏باشد.
تبصره 2. مسئوليت ورود خسارت به وسيله نقليه در حين انتقال به عهده‏
حمل‏كننده و در طى دوران توقيف به‏عهده مسئول محلى است كه تحت عنوان محل‏
مطمئن، وظيفه نگهدارى از وسايل نقليه را به‏عهده دارد.
تبصره 3. راهنمايى و رانندگى و پليس راه مجازند نسبت به كنترل مستمر و
دوره‏اى بيمه‏نامه شخص ثالث وسايل نقليه موتورى زمينى اقدام نمايند.
ماده 2. مأموران راهنمايى و رانندگى و پليس راه موظفند به هنگام كنترل و اجراى‏
قوانين و مقررات مربوط به تخلفات رانندگى و ارائه هرگونه خدمات به دارندگان‏
وسايل نقليه موتورى زمينى (به‏غير از هنگام اسقاط خودرو) نيز مدرك بيمه‏نامه‏
شخص ثالث را مطالبه و كنترل نموده و درصورتى‏كه وسيله نقليه مزبور فاقد
بيمه‏نامه شخص ثالث معتبر باشد، براساس ماده يك عمل كنند.
ماده 3. درصورتى‏كه ارائه بيمه‏نامه معتبر براى رانندگان وسايل نقليه عمومى حمل‏
بار يا مسافر مستلزم صرف زمان باشد، شخص راننده و مؤسسه يا شركت مربوط
موظفند با توجه به شرايط و موقعيت مسافران، به‏نحو مطمئن و مناسب نسبت به‏
انتقال مسافران تا مقصد و همچنين جبران خسارت واردشده اقدام نمايند و
درخصوص وسايل نقليه باربرى نيز مسئوليت و خسارت‏هاى ناشى از حمل و
نگهدارى محمولات در مدت توقيف به عهده مؤسسه مربوط و دارنده و راننده‏
مى‏باشد.
ماده 4. رفع توقيف وسيله نقليه موتورى زمينى كه به‏دليل فقدان بيمه‏نامه شخص‏
ثالث توقيف گرديده است، صرفاً مستلزم ارائه بيمه‏نامه معتبر توسط دارنده وسيله‏
نقليه به مرجع توقيف‏كننده مى‏باشد.
ماده 5. دارندگان وسيله نقليه موتورى زمينى موظفند ظرف 45 روز پس از توقيف،
با ارائه بيمه‏نامه شخص ثالث معتبر براى رفع توقيف وسيله نقليه موتورى زمينى‏
خود اقدام نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور اقدامات لازم را به عمل نياورند،
پليس راهنمايى و رانندگى يا پليس راه موظف است مراتب را جهت تعيين تكليف‏
به مرجع قضايى صالح اعلام نمايد.
ماده 6. سازمان راهدارى و حمل‏ونقل جاده‏اى موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد تا
در بارنامه وسايل نقليه باربرى و صورت وضعيت مسافرى، شماره بيمه‏نامه شخص‏
ثالث و تاريخ انقضاى آن درج گردد.
ماده 7. پليس راهور نيروى انتظامى مكلف است در صورت احراز تخلف شركت يا
مؤسسه حمل‏ونقل در صدور بارنامه يا صورت وضعيت مسافرى براى وسيله نقليه‏
عمومى فاقد بيمه‏نامه شخص ثالث، مراتب را در اسرع وقت جهت اجراى قانون به‏
وزارت راه و ترابرى اعلام نمايد.
ماده 8. بيمه مركزى ايران موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد تا امكان صدور بيمه‏نامه‏
شخص ثالث توسط شركت‏هاى بيمه در حداقل زمان ممكن با پيش‏بينى سازوكار
لازم صورت گيرد، به‏نحوى كه بيمه‏گذار در محل، قادر به پرداخت حق‏بيمه و اخذ
قرارداد بيمه شخص ثالث باشد.
ماده 9. بيمه مركزى ايران در نقاطى از جاده‏ها كه گلوگاه كنترلى بوده و توسط پليس‏
راهور نيروى انتظامى و با هماهنگى وزارت راه و ترابرى تعيين مى‏شود (ترجيحاً
جنب پاسگاه‏ها يا ايستگاه‏هاى پليس راه) نسبت به اتخاذ سازوكار لازم براى ايجاد
جايگاه‏هاى صدور بيمه‏نامه شخص ثالث توسط شركت‏هاى بيمه اقدام نمايد.
ماده 10. بيمه مركزى ايران موظف است ظرف دوماه پس از ابلاغ اين آيين‏نامه،
ترتيبى اتخاذ نمايد كه با استعلام شماره پلاك انتظامى يا ساير مشخصات فنى‏
خودرو توسط نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، سابقه بيمه‏اى شخص ثالث‏
آن قابل ارائه باشد تا از توقيف وسايل نقليه موتورى زمينى كه رانندگان آنان مدارك‏
بيمه‏اى معتبر به همراه ندارند، جلوگيرى شود.
ماده 11. نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد
تا امكان دسترسى به بانك‏هاى اطلاعاتى آن نيرو در ارتباط با مواردى از قبيل‏
مشخصات وسايل نقليه موتورى زمينى، گواهى‏نامه‏هاى صادرشده و همچنين‏
سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‏اى براى بيمه مركزى‏
ايران و شركت‏هاى بيمه فراهم گردد.

مصاديق و عناوين تخلفات رانندگى حادثه‏ساز(3)

ُهرگونه حركت نمايشى مانند دور زدن درجا، حركت بر روى يك چرخ و يا
هرگونه حركت آكروباتى در سطح راه‏ها و خيابان‏ها
ُدور زدن در محل ممنوع‏
ُعبور وسيله نقليه از پياده‏رو
ُنقص در سيستم روشنايى وسيله نقليه به هنگام شب‏
ُعبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
ُسبقت غيرمجاز
ُتجاوز از سرعت مجاز
ُعبور از چراغ قرمز راهنمايى‏
ُعدم رعايت حق تقدم عبور
ُحركت به‏طور مارپيچ در راه‏ها
ُتجاوز يا انحراف به سمت چپ معابر
ُعدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه و يا عدم توجه به جلو
ُگردش به چپ يا به راست در محل ممنوع‏
ُروشن‏نكردن چراغ در هنگام شب و در موقع لزوم‏
ُرانندگى با وسيله نقليه داراى عيب و نقص فنى مؤثر (چراغ، لاستيك، فرمان،
ترمز، برف‏پاك‏كن و زنجير چرخ)
ُعدم رعايت شرايط مندرج در گواهى‏نامه از قبيل استفاده از سمعك، عينك يا
تجهيزات خاص‏
ُمصرف مواد روانگردان و مشروبات الكلى‏

قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‏المللى بيمه مسئوليت مدنى‏
وسايط نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)
(تصويب‏شده در سال 1356)

ماده واحده. بيمه مركزى ايران مجاز است دفتر ايرانى بيمه بين‏المللى مسئوليت‏
مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى (كارت سبز) را در تهران داير كند و
نسبت به الحاق آن دفتر به سيستم بين‏المللى بيمه مزبور اقدام نمايد.
كليه مؤسسات بيمه ايرانى مجاز به انجام عمليات بيمه اجبارى مسئوليت مدنى‏
دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، ملزم به قبول‏
عضويت در دفتر مزبور مى‏باشند.
ترتيب اجراى اين قانون به موجب آيين‏نامه‏اى خواهد بود كه به تصويب شوراى‏
عالى بيمه خواهد رسيد.

مقررات تعيين نرخ حق‏بيمه در بيمه بدنه(4)
(تصويب‏شده در سال 1388)

از ابتداى دى سال 1388، هر شركت بيمه مجاز است نرخ حق‏بيمه رشته بيمه بدنه‏
وسايل نقليه موتورى زمينى را مشروط به رعايت ضوابط زير، رأساً تعيين كند.

ُشركت بيمه موظف است شرايط عمومى بيمه‏نامه بدنه را طبق آيين‏نامه‏
مصوب شوراى عالى بيمه (آيين‏نامه شماره 53) و اصلاحات بعدى آن تنظيم و
اجرا نمايد. علاوه براين، مؤسسه مذكور مكلف است ساير شرايط چاپى و فرم‏
پيشنهاد بيمه و بيمه‏نامه بدنه را به تأييد بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران‏
برساند.
ُشركت بيمه موظف است ضمن تصويب معيارهاى تعيين حق‏بيمه و نرخ‏
حق‏بيمه در بيمه بدنه در هيئت مديره خود، يك نسخه از مصوبات موضوع اين‏
بند را به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران ارسال نمايد.
ُشركت بيمه موظف است براى عمليات بيمه بدنه، حداقل يك نفر مسئول فنى‏
كه صلاحيت تخصصى و فنى وى براى اين بيمه به تأييد سنديكاى بيمه‏گران‏
ايران رسيده باشد، منصوب و ايشان را به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و
سنديكاى بيمه‏گران ايران معرفى نمايد.
ُشركت بيمه موظف است آمار مربوط به عمليات بيمه بدنه را در چارچوبى كه‏
بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين و اعلام خواهد كرد، نگهدارى و ارائه‏
نمايد.
در صورت تخلف شركت بيمه از ضوابط فوق (به تشخيص بيمه مركزى‏
جمهورى اسلامى ايران) و يا در صورتى كه شركت بيمه به هر علت بيش از سه ماه‏
فاقد مسئول فنى تأييد صلاحيت‏شده باشد، اختيار تعيين حق‏بيمه در بيمه بدنه‏
به‏طور موقت يا دائم از آن سلب خواهد شد. در صورت سلب اختيار تعيين نرخ‏
حق‏بيمه از شركت بيمه، شركت مذكور حسب مورد موظف به رعايت نرخ حق‏بيمه‏
مصوب در شوراى عالى بيمه و يا استعلام نرخ حق‏بيمه از بيمه مركزى جمهورى‏
اسلامى ايران خواهد بود.

 

S5 جعبه

ورود به سیستم

ثبت نام کاربران

تقویم